سطح تماس حاشیه به چه معناست؟


دلایل تمایل به دروغ شنیدن - تحلیلی مبتنی بر آیات قرآن کریم درباره دروغ شنیدن و انتشار و مصرف دروغ ها

سرویس فرهنگ و هنر - دروغگو دشمن خداست؛ جمله‌ای پرتکرار و کلیشه‌ای در فرهنگ عمومی ما که البته وجدان‌های سلیم و منابع دینی هم آن را به نوعی تأیید می‌کنند.

به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برخط نیوز به نقل از همشهری - سیدمیثم میرتاج الدینی: اما قصه دروغ به همین اندازه ختم نمی شود؛ چراکه دروغ به عنوان یک گناه اجتماعی، اطراف وسیعی دارد؛ ازجمله شنونده دروغ. ما تا به حال در مذمت دروغگویی، بسیار حکایت و روایت شنیده ایم اما توجه چندانی به وضعیت دروغ شنیدن نکرده ایم؛ لذا اکنون باید پرسید منابع دینی ما درباره دروغ شنیدن چه گفته اند؟ یادداشت پیش رو ـ مبتنی بر عباراتی از قرآن کریم ـ این موضوع را تحلیل کرده است.

خداوند متعال در آیات ۴۱و ۴۲سوره مائده با تعبیر «سَمَّاعُونَ لِلْکذِب» بر وجود خصلتی در منافقان و یهودیان اشاره می کند که حاکی از نوعی مذمت این خصلت است. در توضیح این مذمت مرحوم علامه طباطبایی اینگونه می نویسد: «سماع کذبند یعنی بسیار دروغ را می شنوند و با علم به اینکه دروغ است آن را می پذیرند چون اگر علم به دروغ بودن آن نداشته باشند صرف شنیدن دروغ، صفت مذموم شمرده نمی شود» (ترجمه المیزان، ج۵، ص۵۵۶).

با این توضیح، علامه طباطبایی در واقع معتقد است صرف دروغ شنیدن، مذموم نیست؛ چون انسان عاملیتی در رقم خوردن این گناه ندارد.

اما دروغ شنیدنی که با علم به دروغ بودن و پذیرفتن همراه شود، مذموم و ناپسند است.

حال اگر بخواهیم فراتر از سخن مرحوم علامه طباطبایی، موضوع را از جنبه تربیتی و روان شناختی واکاوی کنیم، نتایج مهمی را در بر خواهد داشت که برای وضعیت این روزها که رسانه های ریز و درشت از مخاطبان خود سمّاع کذب می سازند پیام های درس آموزی دارد. برای نیل به این مقصود بایستی به این سؤال پاسخ داد که آیا وجود خصلت ها و ویژگی هایی در ما زمینه ساز آن است که دیگران به ما دروغ بگویند و جز دروغ نگویند؟ آیا اینکه دیگران بساط دروغ خودشان را جلوی ما پهن می کنند نشانه ای است بر اینکه در ما میل به دروغ شنیدن وجود دارد؟

برای فهم بهتر سؤال و سپس یافتن پاسخ، بهتر آن است که مواردی را مطرح کنیم که در صورت وجود آن ویژگی ها، دروغ گفتن ها موجه شده و حتی دروغ شنیدن، دوست داشتنی جلوه می کند. پس باید پرسید: ما اگر چگونه باشیم، دروغ زیاد می شنویم؟

۱. ساده لوحی یکی سطح تماس حاشیه به چه معناست؟ از ویژگی هایی است که زمینه را برای دروغ شنیدن و سپس پذیرفتن و سواری دادن به دروغ گویان فراهم می کند؛ لذا مومن، کیاست دارد و با ساده لوحی، اجازه سوءاستفاده به اهل باطل نمی دهد.

۲. کینه توزی نسبت به دیگران چنان وضعیتی ایجاد می کند که ما را از مدار حق خارج می سازد. در این وضعیت ما دنبال تخریب کسی هستیم که از او کینه داریم؛ در نتیجه اگر کسی علیه آن فرد مورد کینه ما دروغی منتشر کند، این دروغ برای ما شنیدنی و دوست داشتنی است.

۳. عقده داشتن از کسی یا چیزی نیز مانند همان کینه و حقد، عمل می کند؛ به طوری که ما برای عقده گشایی، به هر چیزی چنگ می زنیم ولو دروغ باشد. در این شرایط دروغ های دیگران اگر عقده های ما را بگشاید و نفس ما را ارضا کند، از آنها استقبال می کنیم. نقل است که اوایل انقلاب برخی شعاری دروغین را سر می دادند بدین مضمون که «شاه زنازاده است، خمینی آزاده است». شهید بهشتی در برابر این شعار موضع سختی گرفت و گفت رضاخان ازدواج کرده بود و شاه زنازاده نبوده و سپس این شعار را حرام اعلام کرد؛ با آنکه وی با رژیم پهلوی مبارزه کرده بود.

۴. بی ظرفیتی نسبت به پذیرش اشتباه باعث آن می شود که ما از شنیدن واقعیت ها هراسناک باشیم؛ در نتیجه درصورتی که کاری را خراب کرده باشیم، دوست داریم آن خرابی دیده نشود و هرکس که با دروغ هایش بتواند توجیهی بتراشد، دروغ هایش را با جان و دل می پذیریم.

به این لیست می توان ده ها مورد دیگر نیز اضافه کرد اما هدف آن بود که بدانیم چگونه وجود خصلت ها و ویژگی هایی در ما می تواند مجوزی به دیگران برای دروغ گفتن بدهد. اینگونه ما بر صندلی شنونده دروغ می نشینیم و در جرگه سماع للکذب قرار می گیریم که در عین آگاهی بر دروغ بودن چیزی، آن را می پذیریم و قاعدتا این سنخ از دروغ شنیدن حاکی از وجود ویژگی هایی ناپسند در ماست و از این رو در رده سایر گناهان اجتماعی قرار گرفته و مذموم قلمداد می شود.

جالب تر آنکه خصلت «سَمَّاعُونَ لِلْکذِب»، با عبارت مهم دیگری از قرآن تکمیل می شود: «أَکالُونَ لِلسُّحْت». مرحوم سطح تماس حاشیه به چه معناست؟ علامه طباطبایی با بهره گیری از شأن نزول آیه می فرماید: «بخشی از خاخام های یهود برای تغییر یکی از احکام دین خود، رشوه گرفته بودند و حقیقتی از دین را تحریف کردند. بخشی از مردم هم که این تغییر به نفعشان بود، این دروغ و تحریف را با جان و دل پذیرفتند. گروه اول بابت آن پول با «أَکالُونَ لِلسُّحْت» معرفی شدند و گروه دوم بابت میل به شنیدن آن دروغ، «سَمَّاعُونَ لِلْکذِب» قلمداد گشتند».

با همین تفسیر مرحوم علامه می شود شرایطی را متصور شد که در آن گروهی برای تحریف حقایق و تقلیب واقعیت ها و تغییر ارزش ها و دگرگونی سطح تماس حاشیه به چه معناست؟ هنجارها پول می گیرند که خوردن مال حرام و «اکل سحت» است و گروهی دیگر به سبب آنکه دروغ ها برای آنها نفع دارد، شنونده و پذیرنده آن دروغ ها هستند. شاید مصداق های مهم این تعابیر، بوق چی ها و رسانه هایی باشند که برای دروغ گفتن پول می گیرند و افرادی هم به دلایل متعدد، آغوش خود را برای آن دروغ ها باز می کنند.

البته می شود از این تفسیر فراتر رفت و گمانه هایی را مطرح کرد. کتاب مفردات الفاظ قرآن، واژه «سحت» را اینگونه معنا می کند: «پوست یا پوسته ای که کنده شود». اگر «اکل» را با توجه به سیاق آیه معنا کنیم فراتر از خوردن متعارف می تواند به معنای تغذیه کردن و مصرف کردن باشد که شامل هر نوع خوراک فکری و روحی می شود.

هر چیزی یک سطحی دارد و یک عمقی؛ یک پوسته ای دارد و یک هسته ای؛ یک پوستی دارد و یک مغزی. «أَکالُونَ لِلسُّحْت» یعنی سطح تماس حاشیه به چه معناست؟ مصرف کنندگان سطح، جوندگان پوسته های جداشده و مزه کنندگان پوست های برکنده. به یک معنا کسانی که شنیدن دروغ ها را دوست دارند و از آن منفعت می برند، فریب خوردگانی اند که حتی به عمق و هسته و مغز باطل هم نمی رسند و صرفا بازنشردهنده و مصرف کننده دروغ های دیگرانند.

اینها در میدان بطالت و شیطنت هم عامل نیستند و صرفا از تفاله های دیگران تغذیه می کنند. چه خواری از این بالاتر که قرآن در ادامه همین بحث فرمود: «لَهُمْ فِی الدُّنْیا خِزْی؛ برای آنها در همین دنیا، خواری است». نکته مهم دیگر آنکه آیا چون به این افراد دروغ بسیار گفته شده، به این وضعیت درآمده اند؟ یعنی دروغ شنیدن و تغذیه کردن از استفراغ های اهل باطل، علت است؟ یا این وضعیت خود معلول علتی دیگر است؟ چنان که از فحوای کلام علامه طباطبایی و همچنین شأن نزول آیه برمی آید، پیروی از هوای نفس، علتی است که میل به دروغ شنیدن و مصرف پوسته های برکنده از باطل را ایجاب می کند.

این روزها که شرایط ویژه کشور عرصه را برای تاخت وتاز بسیاری از رسانه ها مهیا ساخته، بسیاری از ما شنونده دروغ های متعدد بودیم. اما نکته مهم آنکه برخی به دلیل وجود ویژگی هایی باطنی، مانند کینه و عقده از حکومت یا هیأت حاکمه مستقر، درعین آگاهی از دروغ بودن بسیاری از سناریوهای رسانه ای، آن دروغ ها را دوست داشتند و می پذیرفتند. در نتیجه اگر در برابر پمپاژ دروغ های جبهه باطل ما به پمپاژ راستی و صداقت روی آوریم، بر جماعتی که هوای نفس خود را پیروی می کنند اثری نخواهد گذاشت.

سطوح گلخانه استان چهارمحال و بختیاری تا پایان سال به ۱۰۰ هکتار می‌رسد

سطوح گلخانه استان چهارمحال و بختیاری تا پایان سال به 100 هکتار می‌رسد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد ، ابراهیم شیرانی در بازدید از گلخانه‌های شهرستان شهرکرد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از برنامه‌های اولویت‌دار سازمان جهاد کشاورزی توسعه گلخانه‌ها برای افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال، تولید خارج از فصل و بهره‌وری بهتر از آب است که نسبت به فضای باز 10 تا 12 درصد با کاهش مصرف آب و 8 تا 10 برابر فضا کمتر استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه با هر هکتار گلخانه 15 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار می‌شوند، افزود: در سال 1400، سی هکتار توسعه در سطح گلخانه‌های استان صورت گرفت و از ابتدای سال تاکنون 18 هکتار به بهره‌برداری رسیده بدین معنا که مجموع گلخانه‌های سطح استان چهارمحال و بختیاری به 53 هکتار رسیده است.

مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری مطرح کرد: نزدیک 69 واحد یعنی 42 هکتار گلخانه در دست ساخت است که تا پایان سال سطوح گلخانه استان چهارمحال و بختیاری به 100 هکتار می‌رسد. توسعه گلخانه‌ها با برنامه پرداخت تسهیلات بانکی پیش می‌رود، در سال گذشته و از ابتدای سال تا کنون تسهیلات پرداختی از تبصره 18 محل تسهیلات 1400 بوده که پرداخت شده است.

صادرات محصولات گلخانه‌های استان به کشورهای حاشیه خلیج فارس و روسیه

وی ادامه داد: 160 فقره پرونده در سطح 60 هکتار به بانک معرفی شد که مبلغ آن 400 میلیارد تومان است. 70 فقره پرونده با مبلغ 200 میلیارد تومان متقاضیانی بودند که موفق به دریافت وام شدند، در حال حاضر نزدیک به 100 هکتار پرونده برای ارجاع به بانک آماده است که منتظر ابلاغ تسهیلات هستیم، نیاز تسهیلات در این زمینه حدود هزار میلیارد تومان است.

شیرانی با اشاره به رونق صنایع جانبی و وسایل جانبی در استان چهارمحال و بختیاری با توسعه گلخانه‌ها، گفت: تشکیل تشکل گلخانه‌داران برای اولین بار در استان چهارمحال و بختیاری در سال گذشته به نتیجه و ثبت رسید که در کنار این موضوع تشکل گلخانه‌سازان نیز در دستور کار است، تربیت نیروها برای ساخت و ساز گلخانه‌ها می‌طلبد تا نیروها بومی باشند و خدمات پس از ساخت را برای بهره‌برداران داشته باشند.

وی تصریح کرد: برای تولید استان چهارمحال و بختیاری یک واحد بسته بندی در شهرستان سامان رو به اتمام است، از سال 1400 نزدیک به 70 کلاس آموزشی توسط زیرمجموعه‌های سازمان جهاد کشاورزی در شهرستان‌ها در زمینه تربیت نیروهای ماهر گلخانه برگزار شده است.

شیرانی در پایان خاطرنشان کرد: عمده محصولات تولید شده توسط گلخانه‌های استان چهارمحال و بختیاری غالبا سبزی و سیفی بوده و صادرات فلفل به کشورهای حاشیه خلیج فارس، روسیه انجام می‌شود و پس از آن گل شاخه بریده با کیفیت بالا با 12 هکتار در استان تولید می‌شود، شایان ذکر است سبزی و سیفی درجه یک و 2 استان به عنوان صادرات فرستاده می‌شود و ارز آوری خوبی دارد.

بهره‌برداری از 22 هکتار گلخانه در شهرکرد

علی شریفی، مدیر جهاد کشاورزی شهرکرد اظهار داشت: کشت‌های خارج از فصل برای گلخانه‌ها در استان چهارمحال و بختیاری سال‌ها بدون بهره‌برداری بود و یا از اراضی به صورت زراعی و گاها با بازدهی کم زمین‌ها استفاده می‌شد که با ایجاد گلخانه‌ها اتفاقات خوبی را در استان شاهد هستیم.

وی با بیان محاسن‌ گلخانه‌ها، گفت: هر هکتار گلخانه حدود 10 نفر اشتغال پایدار به همراه دارد، استان چهارمحال و بختیاری در زمستان تولید سبزی و محصولات خارج از فصل خصوصا محصولات صادراتی را در برنامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرکرد بیان داشت: بهره‌وری مفید از خاک و آب با گلخانه‌ها ایجاد می‌شود. حدود 22 هکتار گلخانه در شهرستان شهرکرد در حال بهره‌برداری است که در دو سال اخیر از 14 هکتار به 22 هکتار رسیدیم که این بیانگر استقبال خوب مردم است و در مصارف آب و آموزش کارگران اتفاقات خوبی را شاهد هستیم.

شریفی در پایان خاطرنشان کرد: حدود 12 هکتار گلخانه در شهرستان شهرکرد با تسهیلات دولتی در حال ساخت است که پیش بینی می‌شود از فصل کشت آینده، مشغول کشت گلخانه‌ای شوند و به گلخانه‌های بهره‌برداری شده اضاف شوند، حدود 25 هکتار هم خارج از مجموعه مجتمع گلخانه‌ها توسط متقاضیان در حال تاسیس است که یا در انتظار تسهیلات بوده و یا قرار است کارها را پیگیری کنند.

کشف قدیمی‌ترین جمله مکتوب جهان

کشف قدیمی‌ترین جمله مکتوب جهان

این شانه سر را در شهر «لاچیش»، واقع در فلسطین اشغالی از دل خاک بیرون آورده‌اند. با توجه به کشف این شانه می‌توان دریافت، بشر هزاران سال با مسأله شپش دست و پنجه نرم کرده است و حتی ثروتمندترین مردم نیز از این مشکل در امان نبوده‌اند.

به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، این یک جمله ساده است که بیانگر امید و نگرانی‌های یک والدین کنعانی، متعلق به عصر برنز است که روی یک شانه سر از جنس عاج حکاکی شده است.

متخصصان معتقدند این جمله در حقیقت قدیمی‌ترین جمله مکتوب است که با استفاده از قدیمی‌ترین الفبا نوشته شده است. جمله‌ای که روی این شیء نفیس نوشته شده، به این معنا است: «باشد که این عاج شپش مو و ریش را از بین ببرد.»

این شانه سر را در شهر «لاچیش»، واقع در فلسطین اشغالی از دل خاک بیرون آورده‌اند. با توجه به کشف این شانه می‌توان دریافت، بشر هزاران سال با مسأله شپش دست و پنجه نرم کرده است و حتی ثروتمندترین مردم نیز از این مشکل در امان نبوده‌اند.

این شانه در ابعاد ۳.۵ در ۲.۵ سانتی‌متر ساخته شده و در سال ۲۰۱۷ کشف شده است، اما کارشناسان تا دسامبر سال گذشته هنوز متوجه حکاکی‌های روی آن نشده بودند. بررسی حکاکی‌های سطح شانه نشان داد که یک عبارت کنعانی، یعنی قدیمی‌ترین الفبای جهان که حدود سه‌هزار و ۸۰۰ سال پیش ابداع شده بود، روی آن نوشته شده است.

متخصصان موفق نشدند حتی با استفاده از روش تاریخ‌گذاری رادیوکربن قدمت این شانه را تعیین کنند، اما معتقدند این شانه در حوالی ۱۷۰۰ پیش از میلاد ساخته شده است. دندانه‌های این شانه در طول زمان از بین رفته است، با این حال با بررسی بخش‌های باقی مانده در این شانهٔ دو طرفه می‌توان دریافت در یک سمت شانه ۶ دندانه با فاصله نسبتا زیاد از هم ساخته شده بود و در سمت دیگر ۱۴ دندانه با فاصله کم برای خارج کردن شپش و تخم‌های آن طراحی شده بود.

شانه‌های باستانی اغلب از چوب، استخوان و عاج ساخته می‌شدند، اما شانه‌های عاجی گران بودند و کالای وارداتی محسوب می‌شدند، در آن زمان هیچ فیلی در کنعان وجود نداشت که از عاج آن استفاده شود.

نخستین سیستم نوشتاری جهان در حوالی ۳۲۰۰ پیش از میلاد در بین‌النهرین و مصر شکل گرفت، اما این نظام نوشتاری بر اساس الفبا نبودند. این سیستم‌ها بر اساس صدها نشانه مختلف شکل گرفته بودند که هر کدام بیانگر کلمه یا هجا بود و هرکس برای یادگیری آن باید سال‌ها زمان صرف می‌کرد.

قدیمی‌ترین الفبای جهان حوالی ۱۸۰۰ پیش از میلاد توسط مردم «سامی» زبان ابداع شد که با سیستم نوشتار مصریان آشنا بودند. این سیستم الفبایی که با نام الفبای کنعانی شناخته می‌شود، صدها سال مورد استفاده قرار گرفته بود و به پایه زبان‌های یونان باستان، لاتین و بسیاری از زبان‌های امروزی اروپا تبدیل شد.

ساخت و ساز غیرمجاز گنده لات‌ها در جنوب تهران

بساز بفروش و ساخت و ساز‌های بزن بهادری، یکی از مشکلات شهرداری‌ها در ادوار مختلف بوده است. سوداگران طی برنامه ریزی دقیق در زمانی که می‌دانند وضعیت شهر در موقعیت حساسی قرار دارد زمین‌های حاشیه حریم را تقسیم کرده و به مردم می‌فروشند ویا با ساخت و ساز‌های شبانه و بدون ایمنی سنگ روی سنگ می‌آورند و با قلدری مانع از تخریب سازه‌ها می‌شوند.

با وضع قوانین سخت گیرانه‌تر و برخورد‌های قاطع باید با سوداگران مسکن و ساخت و ساز‌های ناایمن برخورد کرد تا متروپل‌های دیگری در دل تهران سبز نشود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، بساز بفروش و ساخت و ساز‌های بزن بهادری، یکی از مشکلات شهرداری‌ها در ادوار مختلف بوده است. سوداگران طی برنامه ریزی دقیق در زمانی که می‌دانند وضعیت شهر در موقعیت حساسی قرار دارد زمین‌های حاشیه حریم را تقسیم کرده و به مردم می‌فروشند ویا با ساخت و ساز‌های شبانه و بدون ایمنی سنگ روی سنگ می‌آورند و با قلدری مانع از تخریب سازه‌ها می‌شوند.

یکی از مناطقی که همیشه در شهر تهران با چالش مواجه بوده منطقه ١٩ شهرداری تهران و محدوده خلازیر است. منطقه‌ای که هر ازچندگاهی با آسیب‌های مخاطره آمیز همراه بوده و این بار درگیر ساخت و ساز‌های گنده لات‌ها است.

ساخت و ساز غیرمجاز

ساخت و ساز وسیع بدون مجوز، شبانه و در روز‌های تعطیل!

در این راستا ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در نود و هشتمین جلسه شورای شهر تهران درباره ساخت و ساز‌های غیر مجاز درمنطقه ۱۹ گفت: شهرداری باید در این رابطه به صورت مستقیم وارد و مانع ساخت و ساز شود. البته شهردار منطقه به تازگی منصوبشده، اما شهردار منطقه خود توانایی مقابله با این امر را ندارد و نظارت نهاد‌های نظارتی بر این ساخت و ساز‌ها کم شده است.

وی افزود: سازوکار قوی‌تری در شهرداری تهران برای این امر باید تدوین شود و شهردار تهران باید در این منطقه حاضر می‌شد تاموضوعات را بررسی کند.

همچنین در ادامه معاون حقوق عامه دادستان کل کشور از تخریب ساخت‌وساز‌های غیرمجاز منطقه خلازیر تهران خبر داد و گفت کهشهرداری مکلف است با همکاری مراجع قضایی و انتظامی و دیگر دستگاه‌های مسئول نسبت به رفع تجاوز و تخریب ساخت و سازهایغیرقانونی و ناایمن اقدام کند.

او در این رابطه بیان کرد: حسب مشاهدات، اطمینان حاصل شد که عده‌ای سودجو و منفعت طلب که هیچ مالکیتی بر زمین‌ها ندارند، بدون کسب حتی مجوز اولیه به صورت گسترده در روز‌های تعطیل و شبانه در حال ساخت و ساز‌های غیرقانونی در منطقه یادشده هستند و واحد‌های تجاری و مسکونی در سطح وسیع می‌سازند.

ساخت و ساز غیرمجاز

معاون دادستان کل کشور بیان کرد: پس از مشاهدات میدانی، بلافاصله برخورد قاطع و جدی در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفتو حسب دستور دادستان کل کشور مبنی بر احقاق حقوق عامه و برخورد با متصرفان، رفع تصرف از اراضی ملی به زودی انجام خواهدشد و در این راستا به صورت عاجل هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی و انتظامی انجام و دستور‌های قضایی لازم نیز صادرشده است و به زودی شاهد تخریب همه این تصرفات غیرقانونی و اعاده به وضع سابق خواهیم بود.

ترکى تصریح کرد: دستگاه قضایی در احقاق حقوق عامه و صیانت از حق مردم با هیچ فردی مماشات نمی‌کند و به صورت قاطعانهنسبت به اجرای قانون اهتمام دارد. جلوگیری فوری از ساخت و ساز ناایمن و غیرمجاز و رفع تجاوز از اراضی ملی محدوده خلازیرتهران ضروری است و حتما اقدامات لازم انجام می‌شود.

معاون دادستان کل کشور گفت: مدیریت شهری و دستگاه‌های مسئول اجازه ندهند عده‌ای سودجو با ساخت و ساز‌های غیرقانونیگسترده و شبانه به حقوق عامه تجاوز کنند.

ساخت و ساز غیرمجاز

نگذارید کار به جای باریک بکشد

محمد حقانی؛ پدر مدیریت شهری ایران و عضو شورای شهر در دوره چهارم با اشاره به ساخت و ساز‌های غیر مجاز در منطقه ۱۹ شهرداری تهران و چرایی عدم حل این معضل قدیمى اظهار کرد: ساخت و ساز‌های غیرمجازعوامل و علت‌های بسیار زیادی دارد. مردم در کلان شهر‌ها با توجه به بی آبی و بیماری‌های اقتصادی از شهر‌های کوچک به کلانشهر‌ها سرازیر شوند.

او با بیان اینکه برخورد با ساخت و ساز‌های بی رویه بسیار اساسی است، افزود: ساخت و ساز‌های مسکونی در محدوده منطقه ۱۹ وخلازیر هم بی رویه صورت گرفته است و معتقدم مقصر اصلی بسیاری از این ساخت و ساز‌های بی رویه شهرداری‌ها و دولت‌ها هستند.

این فعال حوزه شهری ادامه داد: طرح جامع و تفصیلی داریم و بر اساس این طرح باید عمل کنیم. با ساخت و ساز‌های بی رویه اگر درمرحله اول برخورد قانونی شود دیگر کار به جای باریک نمی‌کشد.

ساخت و ساز غیرمجاز

مافیای بزرگ زمین خواری برای تقسیم زمین‌های شهری

حقانی سطح تماس حاشیه به چه معناست؟ با بیان اینکه با توجه به شرایط موجود، شهرداری و پلیس آمادگی مقابله با این موارد را ندارد، افزود: افرادی هستند که زمین هارا هوشمندانه تقسیم می‌کنند. پشت این‌ها مافیای بزرگی وجود دارد که زمین‌ها را به قطعات ۱۰۰ الی ۲۰۰ متری تقسیم می‌کنند. این زمین‌ها در حریم بوده و خارج از زمین‌های شهری است که تقسیم می‌کنند و می‌فروشند.

عضو اسبق شورای شهر تهران با اشاره به اینکه چنانچه با این افراد برخورد نشود این رویه ادامه دارد، گفت: بی تدبیری مسئولین باعثمی شود این ساخت و ساز‌ها مانند سرطان پیشروی کند و امکان برخورد هم در آن زمان وجود ندارد.

ساخت و ساز غیرمجاز

ساماندهی نه؛ برخورد کنید/ امر خلاف را که نباید ساماندهی کرد

این متخصص حوزه شهری با بیان اینکه در دو سال اخیر محدوده خلازیر ساماندهی شده، بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی این استکه مسائل بی رویه در ادوار مختلف پیش می‌آید شهرداری‌ها برخورد نمی‌کند و به وظیفه قانونی خود هم عمل نمی‌کند و بعد به دنبالساماندهی هستند.

حقانی افزود: این تجربه را در دستفروشی و بساط گستری داریم. ابتدا با آن مقابله نمی‌شود و سپس به فکر ساماندهی هستند. خلازیردر اوایل کار که آهن آلات فرسوده بود و به فروش می‌رسید؛ انواع و اقسام قاچاق در آنجا انجام می‌شد درابتدا تعدادشان کم بود اماطی آخرین اطلاعات ۴ هزار مورد و حالا به ۱۲ هزار مورد است دلیلش هم آن است که در زمان تشکیل با آن‌ها برخورد درستی صورتنگرفته است.

او اضافه کرد: می‌گویند ساماندهی کنیم، اما امر خلاف را که نباید ساماندهی کرد بلکه باید با آن مقابله کرد. اگر طبق قانون امریخلاف است ساماندهی معنا ندارد و هر چه ساماندهی کنیم بیشتر و بیشتر می‌شود. مسئله ساماندهی خلازیر به نظر بنده عاقلانهنیست.

حقانى با اشاره به اینکه شهرداری باید به جای ساماندهی برخورد کند، عنوان کرد: در شورای شهر چهارم، با معاون خدمات شهری وقتصحبت کردیم و سرمایه گذاری خارج تهران می‌خواست سرمایه گذاری کند و آن محدوده را در اختیار شهرداری قرار دهد، اما این کار رانکردند.

به گفته پدر مدیریت شهری ایران به جای ساماندهی از روز اول باید با اصل قضیه برخورد کرد. کار از دستشان در می‌رود و بعد به فکرساماندهی هستند.

ساخت و ساز غیرمجاز

با مدیریت و تدبیر برخورد قاطع شود

او با اشاره به شرایط فعلی کشور و مشکل ساخت و ساز غیر مجاز بیان کرد: نمی‌توان در وضعیت فعلی به صورت شدید برخورد کرد. شهرداری از طریق شرکت شهربان و حریم بان و نیرو‌های در اختیار در شرایط فعلی با تدبیر و مدیریت می‌تواند ورود پیدا کند. بااحتیاط و با مردم داری باید با این امر برخورد کرد.

حقانی با اشاره به اینکه عده‌ای سطح تماس حاشیه به چه معناست؟ می‌خواهند از شرایط فعلی سو استفاده کنند بیان کرد:. باید با ریشه‌های اصلی این ساخت و سازهاو کسانی که این زمین‌ها را می‌فروشد و تقسیم می‌کند با هماهنگی مراجع قضایی به صورت قانونی و با تدبیر و مدیریت برخورداساسی کند.

برخورد شهرداری با سوداگران

در این میان سرپرست شهرداری منطقه ۱۹ از رفع خلاف سطح تماس حاشیه به چه معناست؟ ۱۷ باب مغازه و ۱۵۰۰متر دیوار کشی فاقد مجوز خبر داد و تورج فرهادی دراین رابطه اظهار کردکه با حمایت نیروی انتظامی در روز‌های گذشته اقدامات موثری درخصوص شناسایی افراد فعال در این زمینه توسطمراجع اطلاعاتی و امنیتی انجام و تذکرات لازم به آن‌ها ابلاغ شد که در صورت عدم رعایت نظم، سطح تماس حاشیه به چه معناست؟ انتظام اجتماعی و حرمت شهر، مردم ومدیریت شهری و مقید نبودن به قوانین شهری از سوی مراجع قضایی تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

سوداگران زمین از این موقعیت سوء استفاده و بنا‌هایی را که بدون هیچ مجوز، عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی، عدم استحکام وایمنی ساخته می‌شوند را اغلب به شهروندان کم برخوردار می‌فروشند که باعث بحران و پیامد‌های ناگواری برای این افراد و مدیریتشهری در زمان حال و آینده خواهد شد. پایدار سازی و کار‌های غیر اصولی نه تنها به این منطقه بلکه به شهر تهران آسیب جدی واردخواهد شد و با برخورد‌های قانونی باید از شهر و شهروندان صیانت کنیم.

شهرداری برخورد کرد؛ ساخت و ساز‌ها جمع نشد

شهرداری تهران همواره با برخورد‌های مقطعی دست سوداگران را کوتاه می‌کند، اما در شرایط فعلی آنقدر حجم ساخت و ساز‌ها گسترشپیدا کرده که شاید توان زیادی برای قطع فساد در این منطقه را لازم باشد.

در این میان چنانچه همه دستگاه‌های ذیربط به صورت قاطع یکبار برای همیشه با برن بهادر‌های ساختمانی برخورد کنند دیگر نه کسیبه فکر ساخت و ساز شبانه می‌افتد و نه ساخت و ساز غیرمجاز را در سر می‌پروراند.

از این رو به نظر می‌رسد با وضع قوانین سخت گیرانه‌تر و برخورد‌های قاطع باید با سوداگران زمین و مسکن و ساخت و سازهایناایمن برخورد کرد تا متروپل‌های دیگری در دل تهران سبز نشود.

راهی جز شیرین‌سازی نداریم؟

مدیرعامل بخش پروژه‌ های سرمایه‌گذاری در صنعت آب مپنا معتقد است وضعیت ایران به گونه‌ ای است که یکی از راهکارهای اصلی پیش رو، تأمین فیزیکی آب از طریق شیرین‌ سازی است.

راهی جز شیرین‌سازی نداریم؟

مدیرعامل بخش پروژه های سرمایه گذاری در صنعت آب مپنا معتقد است وضعیت ایران به گونه ای است که یکی از راهکارهای اصلی پیش رو، تأمین فیزیکی آب از طریق شیرین سازی است.

به گزارش تین نیوز، «فقر منابع آبی و کمبود قابل توجه آن در حالی مطرح می شود که کارشناسان می گویند ضرورت مقابله با تنش آبی روی آوردن به شیوه های جدید تأمین است.

در حال حاضر کشور با مسائل جدی مثل خشک شدن دریاچه ها، رودخانه ها و تالاب ها، کاهش سطح آب های زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب، فرسایش خاک، بیابان زایی و طوفان های گرد و غبار مواجه است. برای رفع این معضل، روش نمک زدایی آب، از مهم ترین و کاربردی ترین روش های تأمین آب برای مناطقی است که به آب دریاها دسترسی دارند.

خلیل بهبهانی، مدیرعامل بخش پروژه های سرمایه گذاری در صنعت آب مپنا معتقد است وضعیت ایران به گونه ای است که یکی از راهکارهای اصلی پیش رو، تأمین فیزیکی آب از طریق شیرین سازی است.

او البته مهم سطح تماس حاشیه به چه معناست؟ ترین چالش و مانع توسعه این بخش را نه موانع تکنولوژیکی، که موانع سیاستگذاری می داند. به گفته او قیمت گذاری آب توسط دولت، بخش خصوصی و خود دولت را در روی آوردن هرچه سریعتر به حوزه شیرین سازی مردد کرده است.

به گفته بهبهانی، ایران ما کشوری خشک در منطقه ای خشک است. میزان بارندگی سالانه ما به طور میانگین ۲۴۳ میلیمتر است. این میزان یک سوم میانگین جهانی است و پراکندگی آن نیز در سطح کشور نامتوازن است. به این معنا که یک سوم کشور ۱۰۰۰ میلیمتر بارندگی دارد، در حالی که میزان بارندگی در حوضه آبریز شرق کشور ۱۴۸ میلیمتر است.

مدتی است که جدال بر سر آب در منطقه خاورمیانه شروع شده و همه پذیرفته ایم که آب، بحثی راهبردی یا یکی از مجموعه فعالیت های راهبردی است که می تواند برای بنگاه های مرتبط در آینده سودده باشد.

به نظر می رسد ما در این زمینه تأخیر هم داشته ایم. چراکه باید اوایل دهه ۸۰ به این بحث ورود می کردیم و الان در حال برداشت محصول بودیم، نه طرح مسئله.

می توان مواد کمیاب از آب دریا استحصال کرد

مدیرعامل بخش پروژه های سرمایه گذاری در صنعت آب مپنا افزود: نکته دیگر این است که ما در کشور نیاز مبرمی به هم بست مدیریتی آب داریم. این مسائل را مطرح کردم که روشن کنم دغدغه مپنا به عنوان یک بنگاه چیست و چگونه به مسأله آب در سبد کسب و کار خود نگاه می کند.

باید بگویم در کنار راهکارهایی که در بخش بهره وری مصرف و مدیریت تقاضای آب لازم است صورت پذیرد، استفاده از منابع آب نامتعارف از جمله نمک زدایی و تصفیه و بازچرخانی پساب نیز اجتناب ناپذیر است. یعنی نپرداختن به این تکنولوژی نوعی کم کاری محسوب می‎ شود.

در واقع باید گفت شیرین سازی آب یکی از پاسخ ها به کمبود فیزیکی آب است. آب یکی از محورهای مؤثر در خلق آینده است که فراتر از مباحث تکنولوژی و مسائل اجرایی این صنعت است.

وی متذکر شد: تخمین زده می شود که ۹۰ درصد مصرف آب ما در بخش کشاورزی، حدود ۲ درصد صنعتی و ۸درصد بهداشتی و شرب است. این اعداد به ما نشان می دهند که باید دو مؤلفه مصرف و تولید را در نظر داشته باشیم. مپنا با توجه به تجاربی که در حوزه فناوری داشته، زمینه ای را ایجاد کرده که در صنعت آب هم که صنعتی ظاهراً ساده تر از توربین، ژنراتور، سیستم های کنترل و بویلر است، راحت تر دانش فنی خود را پیاده سازی کند و حتی خالق تکنولوژی هم بشود.

بهبهانی تصریح کرد: سطح تماس حاشیه به چه معناست؟ ما از ۸ واحد آبی که از دریا می گیریم یک واحد را شیرین می کنیم و ۷ واحد مابقی را با رعایت الزامات محیط زیست از جمله میزان افزایش شوری و افزایش دمای آب در محل تخلیه به دریا برمی گردانیم. در دراز مدت اکوسیستم تحت تأثیر قرار می گیرد و کسی منکر آثار و تبعات آن نیست. معمولاً پیشرفت های تکنولوژیکی می توانند این نقایص را تا حد مقبولی برطرف کنند. دوم اینکه آثار دریاهای آزاد می توانند تبعات این مسأله را تا حدودی تحمل پذیر نمایند و سوم اینکه می توان با فرآوری آب برگشتی وایجاد محصولات جانبی بخش عمده ای از این معضل را مدیریت کرد. نکته مهم تر این است که هم اکنون کشورهای حاشیه خلیج فارس برعکس ما از این تکنولوژی استفاده می کنند. اگر قرار باشد تصمیمی در سطح بین المللی کمتر یا بهتر استفاده شود، می توان گفت این حالت ایده آل است. اما وقتی همسایگان ما مدام از این میدان مشترک استفاده می کنند و ما از بی آبی رنج می بریم آن وقت سؤال شما جای تأمل بیشتری دارد.

ضمن اینکه پساب صنعتی و آلاینده های بسیاری از صنایعی که همین حالا در حال فعالیت هستند بسیار بیشتر از این باقی مانده آب شور محیط زیست را آلوده می کند.

وی تأکید کرد: ما کارهای زیادی در بخش مدیریت مصرف باید انجام بدهیم که تبعات بی آبی را مدیریت کنیم اما در مپنا حتی پیشنهاد بهتری داریم. ما می گوییم این آب شوری که باید به دریا برگشت داده شود، می تواند به عنوان ماده اولیه محصولات و استحصال عناصر کمیاب مورد استفاده قرار بگیرد.استحصال نمک ها و عناصر کمیابی مثل لیتیوم یا استحصال سود سوزآور یا کلر که با الکترولیز آب می توانند تولید شوند و ما به دنبال آن عناصر و محصولات هم هستیم.

نحوه فروش آب توجیه اقتصادی ندارد

مدیرعامل بخش پروژه های سرمایه گذاری در صنعت آب مپنا تأکید دارد که نکته اصلی اقتصاد صنعت آب است، با وجود تمام مشکلاتی که در بحث آب داریم آب درحال حاضر چنان ارزان به دست مصرف کننده می رسد که برای هیچ سرمایه گذاری فعالیت در این حوزه توجیه اقتصادی ندارد. دولت هم در پروژه های عمرانی خود با محدودیت هایی در این بخش مواجه است علاوه بر آن انگیزه لازم هم برای بخش خصوصی وجود ندارد و مجموعه این عوامل تبدیل به مهم ترین چالش بخش آب شده است.

بهبهانی متذکر شد: این یک فرمول کلی است شما وقتی قیمت زیرساخت ها یا حامل های انرژی را پایین به دست مصرف کننده می رسانید به او این پیام را داده اید که هر چه دلت می خواهد مصرف کن یا بهتر بگویم اسراف کن! تولیدکننده هم ترجیح می دهد در بازاری فعالیت کند که بازدهی مناسبی داشته باشد.موضوع دوم نوع نگاه مدیریتی در بحث آب است. به این معنا که در تأمین آب هیچ مسئولی نداریم. وزارت نیرو خود را مسئول تولید و توزیع برق می داند اما در بحث آب تنها تقسیم کننده است، مسئولیت تأمین و تولید ندارد.مشکلات ما به بخش مدیریتی و یکپارچه نبودن نظام مدیریتی کشور و اقتصاد آب برمی گردد. اما در تولید و بهره برداری آب شیرین کن مشکلی نداریم.

وی با بیان اینکه ظرفیت سطح تماس حاشیه به چه معناست؟ آب شیرین کن های ما در ایران حدود ۶۰۰ هزار متر مکعب در روز است، ادامه داد: این عدد کم است و همه هم می دانیم که جواب نیاز ما را نمی دهد. از طرفی ماده ۳۶ برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو را ملزم کرده که ۳۰ درصد آب مورد نیاز شهرهای ساحلی را از طریق شیرین سازی تأمین کند.راهی جز شیرین ‎سازی وجود ندارد. این الزام و اجبار ما در آینده است و چاره ای جز رفتن به این سمت نیست. اینکه الان مناظره راه بیندازیم که شیرین سازی خوب است یا نه متعلق به دهه ۶۰ میلادی بود. بنابراین امیدوارم الزام توسعه این صنعت بخوبی درک شود و در دهه پیش رو بخش نرم این صنعت مثل مدیریت و بهبود اقتصاد صنعت آب، سیاستگذاری ها، قوانین و مقررات، قراردادها، بسته های تسهیلات مالی تسهیل گر این صنعت شوند، زیرا افق امروز ما برای ۱۰ ساله پیش رو تأمل برانگیز و تا حدودی رعب آفرین است.»اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.