چگونه می توان تجزیه و تحلیل مالی کرد


این نسبت تعداد تبدیل هزینه­‌های بهره به درآمد را می‌­سنجد و از این طریق می‌­توان متوجه شد که شرکت می‌­تواند با سود حاصل ­شده هزینه های بهره را بپردازد یا نه.

حسابداری|تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شركت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شركت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی مقدمه امروزه شركت های صنعتی و خدماتی فعالیتهای تولیدی و بازرگانی خود را در شرایطی انجام میدهند كه تغییرات درجوامع تجاری سریع بوده و رقابت درسطح بسیار بالایی است. توانایی مدیر مالی در درك و پاسخگویی صحیح و سریع نسبت به وضع بازار و تغییرات آن از امتیازات یك موسسه تجاری محسوب می شود.مدیران برای تصمیم گیری و هدایت واحد تجارتی باید با جنبه ها و ابعاد مختلف مناسب شركت آشنایی كامل داشته باشند، از آن جمله می توان به تولید، خدمات، فعالیتهای تجاری و بازرگانی و عوامل پشتیبانی نظیر آموزش نیروی انسانی و پردازش اطلاعات اشاره كرد. برای انجام صحیح این مسئولیت ها ونیز جهت شناسایی نقاط ضعف سیستم و بهبود آن استفاده گسترده ای از اطلاعات و گزارشهای مالی به عمل می آید. بدین ترتیب مدیرمالی با استفاده از این اطلاعات و گزارش ها می تواند وضعیت شركت را ارزیابی نماید و راه حل هایی برای بهبود وضعیت شركت ارائه نماید. و دراین جا می توان به اهمیت تحلیل های مالی و تأثیرآن درحل مشكلات شركت پی برد. ما دراین بخش می خواهیم اهمیت تحلیل های مالی را درموفقیت شركت بررسی كنیم و اینكه هدف ما درانجام این تحقیق چه چیزی باشد، و بیان سوالاتی كه دراین تحقیق مطرح شده است؟ • بیان مسئله -اهمیت تحلیل های مالی در موفقیت شركت : تجزیه و تحلیل مالی، فرآیند تشخیص كارایی و موقعیت مالی شركت براساس اطلاعات حسابداری و صورت های مالی است و همانگونه كه درگزارش ها و اطلاعات مالی منعكس است، هدف چنین تحلیلی بررسی، تشخیص كارایی و نحوه عملیات اجرای مدیریت شركت است. هدف مدیرمالی، اندازه گیری نقدینگی شركت، سودآوری و عوامل دیگری است كه شركت را به یك روش معقول و سودآور برساند. تجزیه و تحلیل مالی در درجه اول جهت كسب دیدگاهی دررابطه با مشكلات مالی و عملیاتی كه یك شركت با آن مواجه است به كاربرده می شود. تجزیه و تحلیل نسبت ها برای تعیین نقاط ضعف و قوت عملكرد شركت مورد استفاده قرار می گیرد. با مشخص شدن نقاط ضعف عملكرد سیستم، مدیرمالی باید عوامل ایجاد كننده مشكل را تعیین و سپس راه حل مناسبی، جهت برطرف كردن مشكلات ارائه كند. دراین تحقیق درپی تحلیل عملكرد مالی شركت تهیه و بسته بندی مواد غذایی مانی لذیذ درسال 82، 83 و مقایسه عملكرد شركت دراین دوسال هستیم. -بیان سوالات تحقیق: 1.وضعیت مالی شركت درسال 82،83 چگونه بوده است؟ 2.آیا وضعیت مالی شركت درسال 83 نسبت به سال 82 تغییر محسوسی داشته است؟ 3.تغییر مشاهده شده درسال 83 نسبت به سال 82 از چه مسائل مدیریتی نشأت گرفته است؛  هدف وضرورت انجام تحقیق دربررسی سازماندهی شركت ها استفاده از یك ساختار مالی مشخص و هدفدار مشاهده شده است كه مدیر مالی وظایف معینی را برای تحقیق اهداف از پیش تعیین شده دنبال می كند. نقطه آغاز پیدایش یك ساختار مالی هدفدار، تعریف اهداف قابل اجرایی برای شركت است. درحقیقت وجود شناخت اهداف، عاملی درجهت حركت ونیل به اهداف عملیاتی است. اگرچه ممكن است اهداف به صورت كلی تعریف شده باشند، با این حال وجود چگونه می توان تجزیه و تحلیل مالی کرد تعریف مناسب وقابل درك می تواند كلید موفقیت حركت مناسب شركت درآینده باشد. پس از تعریف هدف شركت، نیازمند ارزیابی بخشهای مختلف شركت هستیم تا میزان دستیابی به هدف و انحراف از آن را تعیین نماییم. لذا تدوین معیارهایی برای ارزیابی و كنترل بخشهای مختلف شركت ضروری است. درمتون مدیریت، شاخصها و معیارهای مختلفی برای دستیابی به اهداف سازمان طراحی شده است. دراین بین شاخصهای مالی یكی از عمده ترین معیارها برای سنجش دستیابی به اهداف است. میزان موفقیت سازمانها براساس تحلیلهای مالی و نسبتهای مالی صورت می گیرد. لذا تجزیه و تحلیل نسبتها از اهمیت بالایی درتعیین میزان دستیابی به اهداف دارد. لذا دراین تحقیق اهداف زیر دنبال می شود. 1.تعیین قدرت و نقاط قوت و ضعف مالی سازمان درسال 82، 83 2.مقایسه وضعیت مالی سال 82، 83 و تحلیل بهبود یا تضعیف وضعیت سازمان 3.تحلیل مسائل مدیریتی كه منجر به تغییر نسبتهای مالی و یا نامناسب شدن آنها شده است.  فرضیات تحقیق این تحقیق از نوع اكتشافی می باشد ودر آن صرفاً سوالاتی مطرح شده است. درتحقیقات اكتشافی لزومی به مطرح كردن فرضیه نیست.  واژگان تحقیق -مدیر مالی (Financial management ) : مدیریت منابع و مصارف سرمایه درجهت رسیدن به هدف مطلوب -ترازنامه (Balance sheet): فهرستی از دارایی ها، بدهیها وسرمایه یك واحد تجاری دریك تاریخ معین می باشد. -صورت سود و زیان (Income statement) : گزارش درآمد ها و هزینه های یك واحد تجاری برای یك دوره معین می باشد. -هزینه ها شامل : هزینه های اداری، هزینه فروش، هزینه مالی، هزینه صادراتی، هزینه تولید. -صورت جریان های نقدی (Statement offish): گزارش دریافتها و پرداختهای نقدی واحد تجاری درطول یك دوره را بیان می كند. -صورت های مالی (financial statement ): مداركی كه اطلاعات مالی یك واحد تجاری را به افراد و سازمان های بیرونی و خارجی گزارش می كند. -نسبت های مالی (Ratios financial ): بیانگر ارتباط ریاضی به صورت كسر بین ارقام یا اقلام موجود در ترازنامه وصورت حساب سود و زیان می باشد. نسبت های -مالی شامل: نسبت جاری، نسبت آنی، گردش موجودی كالا، گردش حسابهای دریافتی، دوره وصول مطالبات، حاشیه سود، گردش مجموع دارایی ها، بازده سرمایه -دارایی جاری : یك دارایی كه انتظار می رود كه دریك چرخه عادی عملیات واحد تجاری به وجوه نقد تبدیل، فروخته و یا مصرف شود.دارایی جاری شامل موجودی كالا، حسابهای دریافتنی و وجوه نقد می باشد. -بدهی جاری: یك بدهی كه انتظار می رود ظرف یكسال یا یك چرخه عادی عملیات واحد تجاری پرداخت شود. بدهی جاری شامل اسناد پرداختنی، بستانكاران، جاری شركاء وام های دریافتنی، كسورات حقوق و مزایا و بسته بندی و حمل جاری (current ratio)-: داراییهای جاری تقسیم بربدهیهای جاری است. -داراییهای جاری شامل : وجوه نقد، حسابهای دریافتنی و موجودی كالا می باشد. -بدهی های جاری شامل : اسناد پرداختنی، بستانكاران، جاری شركاء وام های دریافتنی كسورات حقوق مزایا و بسته بندی و حمل -نسبت آنی (Quick Ratio): نسبت مجموع وجوه نقد به علاوه سرمایه گذاری كوتاه مدت، به علاوه خالص حسابهای دریافتنی به مجموع بدهی های جاری . -نسبت گردش موجودی كالا (inventory): نسبت فروش به موجودی كالا می باشد. فروش شامل فروش خالص و صادرات می باشد. نسبت بهای تمام شده كالای فروش رفته به متوسط موجوی كالا نیز نسبت گردش موجودی كالا می باشد. -بهای تمام شده كالای فروش رفته : بهای تمام شده كالایی كه واحد تجاری به مشتریان فروخته است این هزینه بزرگترین هزینه واحد بازرگانی است. كه شامل : موجودی كالا در اول دوره + خرید طی دوره +هزینه تولید كسر می شود از موجودی پایان دوره -نسبت گردش داراییهای قالب (fixed assetsturnover ratio) : نشان دهنده كارایی بالای مدیریت شركت در استفاده از داراییهای ثابت شركت می باشد. دارایی های ثابت درترازنامه شامل داراییهای ثابت مشهود و نامشهود می باشد. -متوسط دوره وطول مطالبات Average collection period)): نسبت میانگین حسابهای دریافتنی به فروش روزانه حسابهای دریافتنی شامل : اسناد دریافتنی، تنخواه گردان، جاری مشتریان، بدهكاران، پیش پرداختها و سپرده وسفارشات می باشد. فصل اول: کلیات مقدمه: امروزه شركت های صنعتی و خدماتی فعالیتهای تولیدی و بازرگانی خود را در شرایطی انجام میدهند كه تغییرات درجوامع تجاری سریع بوده و رقابت درسطح بسیار بالایی است. توانایی مدیر مالی در درك و پاسخگویی صحیح و سریع نسبت به وضع بازار و تغییرات آن از امتیازات یك موسسه تجاری محسوب می شود.مدیران برای تصمیم گیری و هدایت واحد تجارتی باید با جنبه ها و ابعاد مختلف مناسب شركت آشنایی كامل داشته باشند، از آن جمله می توان به تولید، خدمات، فعالیتهای تجاری و بازرگانی و عوامل پشتیبانی نظیر آموزش نیروی انسانی و پردازش اطلاعات اشاره كرد. برای انجام صحیح این مسئولیت ها ونیز جهت شناسایی نقاط ضعف سیستم و بهبود آن استفاده گسترده ای از اطلاعات و گزارشهای مالی به عمل می آید. بدین ترتیب مدیرمالی با استفاده از این اطلاعات و گزارش ها می تواند وضعیت شركت را ارزیابی نماید و راه حل هایی برای بهبود وضعیت شركت ارائه نماید. و دراین جا می توان به اهمیت تحلیل های مالی و تأثیرآن درحل مشكلات شركت پی برد. ما دراین بخش می خواهیم اهمیت تحلیل های مالی را درموفقیت شركت بررسی كنیم و اینكه هدف ما درانجام این تحقیق چه چیزی باشد، و بیان سوالاتی كه دراین تحقیق مطرح شده است؟ • بیان مسئله -اهمیت تحلیل های مالی در موفقیت شركت :تجزیه و تحلیل مالی، فرآیند تشخیص كارایی و موقعیت مالی شركت براساس اطلاعات حسابداری و صورت های مالی است و همانگونه كه درگزارش ها و اطلاعات مالی منعكس است، هدف چنین تحلیلی بررسی، تشخیص كارایی و نحوه عملیات اجرای مدیریت شركت است. هدف مدیرمالی، اندازه گیری نقدینگی شركت، سودآوری و عوامل دیگری است كه شركت را به یك روش معقول و سودآور برساند. تجزیه و تحلیل مالی در درجه اول جهت كسب دیدگاهی دررابطه با مشكلات مالی و عملیاتی كه یك شركت با آن مواجه است به كاربرده می شود. تجزیه و تحلیل نسبت ها برای تعیین نقاط ضعف و قوت عملكرد شركت مورد استفاده قرار می گیرد. با مشخص شدن نقاط ضعف عملكرد سیستم، مدیرمالی باید عوامل ایجاد كننده مشكل را تعیین و سپس راه حل مناسبی، جهت برطرف كردن مشكلات ارائه كند. دراین تحقیق درپی تحلیل عملكرد مالی شركت تهیه و بسته بندی مواد غذایی مانی لذیذ درسال 82، 83 و مقایسه عملكرد شركت دراین دوسال هستیم. -بیان سوالات تحقیق:1.وضعیت مالی شركت درسال 82،83 چگونه بوده است؟2.آیا وضعیت مالی شركت درسال 83 نسبت به سال 82 تغییر محسوسی داشته است؟3.تغییر مشاهده شده درسال 83 نسبت به سال 82 از چه مسائل مدیریتی نشأت گرفته است؛  هدف وضرورت انجام تحقیق دربررسی سازماندهی شركت ها استفاده از یك ساختار مالی مشخص و هدفدار مشاهده شده است كه مدیر مالی وظایف معینی را برای تحقیق اهداف از پیش تعیین شده دنبال می كند. نقطه آغاز پیدایش یك ساختار مالی هدفدار، تعریف اهداف قابل اجرایی برای شركت است. درحقیقت وجود شناخت اهداف، عاملی درجهت حركت ونیل به اهداف عملیاتی است. اگرچه ممكن است اهداف به صورت كلی تعریف شده باشند، با این حال وجود تعریف مناسب وقابل درك می تواند كلید موفقیت حركت مناسب شركت درآینده باشد. پس از تعریف هدف شركت، نیازمند ارزیابی بخشهای مختلف شركت هستیم تا میزان دستیابی به هدف و انحراف از آن را تعیین نماییم. لذا تدوین معیارهایی برای ارزیابی و كنترل بخشهای مختلف شركت ضروری است. درمتون مدیریت، شاخصها و معیارهای مختلفی برای دستیابی به اهداف سازمان طراحی شده است. دراین بین شاخصهای مالی یكی از عمده ترین معیارها برای سنجش دستیابی به اهداف است. میزان موفقیت سازمانها براساس تحلیلهای مالی و نسبتهای مالی صورت می گیرد. لذا تجزیه و تحلیل نسبتها از اهمیت بالایی درتعیین میزان دستیابی به اهداف دارد. لذا دراین تحقیق اهداف زیر دنبال می شود. 1.تعیین قدرت و نقاط قوت و ضعف مالی سازمان درسال 82، 832.مقایسه وضعیت مالی سال 82، 83 و تحلیل بهبود یا تضعیف وضعیت سازمان3.تحلیل مسائل مدیریتی كه منجر به تغییر نسبتهای مالی و یا نامناسب شدن آنها شده است.  فرضیات تحقیق این تحقیق از نوع اكتشافی می باشد ودر آن صرفاً سوالاتی مطرح شده است. درتحقیقات اكتشافی لزومی به مطرح كردن فرضیه نیست.  واژگان تحقیق -مدیر مالی (Financial management ) : مدیریت منابع و مصارف سرمایه درجهت رسیدن به هدف مطلوب -ترازنامه (Balance sheet): فهرستی از دارایی ها، بدهیها وسرمایه یك واحد تجاری دریك تاریخ معین می باشد. -صورت سود و زیان (Income statement) : گزارش درآمد ها و هزینه های یك واحد تجاری برای یك دوره معین می باشد. -هزینه ها شامل : هزینه های اداری، هزینه فروش، هزینه مالی، هزینه صادراتی، هزینه تولید. -صورت جریان های نقدی (Statement offish): گزارش دریافتها و پرداختهای نقدی واحد تجاری درطول یك دوره را بیان می كند. -صورت های مالی (financial statement ): مداركی كه اطلاعات مالی یك واحد تجاری را به افراد و سازمان های بیرونی و خارجی گزارش می كند. -نسبت های مالی (Ratios financial ): بیانگر ارتباط ریاضی به صورت كسر بین ارقام یا اقلام موجود در ترازنامه وصورت حساب سود و زیان می باشد. نسبت های -مالی شامل: نسبت جاری، نسبت آنی، گردش موجودی كالا، گردش حسابهای دریافتی، دوره وصول مطالبات، حاشیه سود، گردش مجموع دارایی ها، بازده سرمایه -دارایی جاری : چگونه می توان تجزیه و تحلیل مالی کرد یك دارایی كه انتظار می رود كه دریك چرخه عادی عملیات واحد تجاری به وجوه نقد تبدیل، فروخته و یا مصرف شود.دارایی جاری شامل موجودی كالا، حسابهای دریافتنی و وجوه نقد می باشد. -بدهی جاری: یك بدهی كه انتظار می رود ظرف یكسال یا یك چرخه عادی عملیات واحد تجاری پرداخت شود. بدهی جاری شامل اسناد پرداختنی، بستانكاران، جاری شركاء وام های دریافتنی، كسورات حقوق و مزایا و بسته بندی و حمل جاری (current ratio)-: داراییهای جاری تقسیم بربدهیهای جاری است. -داراییهای جاری شامل : وجوه نقد، حسابهای دریافتنی و موجودی كالا می باشد. -بدهی های جاری شامل : اسناد پرداختنی، بستانكاران، جاری شركاء وام های دریافتنی كسورات حقوق مزایا و بسته بندی و حمل -نسبت آنی (Quick Ratio): نسبت مجموع وجوه نقد به علاوه سرمایه گذاری كوتاه مدت، به علاوه خالص حسابهای دریافتنی به مجموع بدهی های جاری . -نسبت گردش موجودی كالا (inventory): نسبت فروش به موجودی كالا می باشد. فروش شامل فروش خالص و صادرات می باشد. نسبت بهای تمام شده كالای فروش رفته به متوسط موجوی كالا نیز نسبت گردش موجودی كالا می باشد. -بهای تمام شده كالای فروش رفته : بهای تمام شده كالایی كه واحد تجاری به مشتریان فروخته است این هزینه بزرگترین هزینه واحد بازرگانی است. كه شامل : موجودی كالا در اول دوره + خرید طی دوره +هزینه تولید كسر می شود از موجودی پایان دوره-نسبت گردش داراییهای قالب (fixed assetsturnover ratio) : نشان دهنده كارایی بالای مدیریت شركت در استفاده از داراییهای ثابت شركت می باشد. دارایی های ثابت درترازنامه شامل داراییهای ثابت مشهود و نامشهود می باشد. -متوسط دوره وطول مطالبات Average collection period)): نسبت میانگین حسابهای دریافتنی به فروش روزانه حسابهای دریافتنی شامل : اسناد دریافتنی، تنخواه گردان، جاری مشتریان، بدهكاران، پیش پرداختها و سپرده وسفارشات می باشد.

پاورپوینت تحلیل باغ موزه قصر تهران شناسه محصول :96731 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 343 حجم فایل: 30.13 مگابایت دانلود در این فایل باغ موزه قصر واقع در تهران مورد…

پاورپوینت مهندسی معماری پارچه شناسه محصول :73164 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 326 حجم فایل: 1.294921875 مگابایت دانلود پاورپوینت مهندسی معماری پارچه پاورپوینت مهندسی معماری پارچه شامل 36 اسلاید (ویژه…

پاورپوینت دموکراسی نخبه گرا چیست شناسه محصول :93723 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 207 حجم فایل: 329.9560547 مگابایت دانلود پاورپوینت دموکراسی نخبه گرا چیست پاورپوینت دموکراسی نخبه گرا…

پاورپوینت انواع تیر در سازه فلزی شناسه محصول :94225 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 260 حجم فایل: 1617.270508 مگابایت دانلود پاورپوینت انواع تیر در سازه فلزی تیر…

مقاله دوستی و دوست یابی شناسه محصول :55758 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 90 تعداد بازدید : 392 حجم فایل: 0.096679688 مگابایت دانلود مقاله دوستی و دوست یابی آدمی بر دین و…

پاورپوینت اداره شرکت با مسئولیت محدود شناسه محصول :98685 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 171 حجم فایل: 4339.947266 مگابایت دانلود پاورپوینت اداره شرکت با مسئولیت محدود پاورپوینت اداره…

تحلیل تکنیکال چیست و بررسی تفاوت آن با تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال چیست

همانطور که می دانید، ترس و طمع، دو احساس قدرتمند انسانی در بازار های مالی هستند که در تصمیمات سرمایه گذاری شما تاثیر می گذارند و تحلیل تکنیکال روشی برای کنترل آن هاست. این تحلیل فرضیات متفاوتی ارائه می دهد. در ابتدایی ترین شکل، از داده های گذشته برای پیش بینی رفتار آینده سهام در بازار استفاده می کند. از بسیاری جهات، این استراتژی سرمایه گذاری مبتنی بر مفهومی است که اعتقاد به این دارد تاریخ تکرار می شود و این تکرار توسط الگو های قابل تشخیص انجام می شود. اگر کمی عمیق تر شویم، میفهمیم که افراد بسیاری از انواع مختلف تحلیل تکنیکال به طور همزمان استفاده می کنند. اکثر آن ها حتی آن را با تحلیل بنیادی نیز ترکیب می کنند. گرچه این تحلیل کاربرد های متفاوتی دارد؛ اما فایده اصلی آن این است که تاثیر احساسات انسانی را تا حد زیادی کم می کند.

در این مقاله آموزشی میفهمیم که تحلیل تکنیکال چیست و چگونه کار می کند. همچنین تفاوت آن با تحلیل بنیادی را بررسی می کنیم. پس تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله:

تحلیل تکنیکال چیست؟ -What is technical analysis?

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یا فنی ( Technical Analys) یک اصول معاملاتی است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی از طریق تجزیه و تحلیل روند آماری حاصل از فعالیت های معامله گری، مانند تحرکات قیمتی و حجم معاملات مورد استفاده قرار می چگونه می توان تجزیه و تحلیل مالی کرد گیرد.

بر خلاف تحلیل بنیادی که تلاش می کند ارزش یک اوراق بهادار را بر اساس نتایج تجاری مانند فروش و درآمد ارزیابی کند، تحلیل تکنیکال بر مطالعه قیمت و حجم معاملات متمرکز است. از ابزار های تحلیل تکنیکال برای بررسی دقیق روش های عرضه و تقاضا برای یک اوراق بهادار و تغییرات قیمت، حجم معاملات و نوسانات موجود استفاده می شود.

تحلیل تکنیکال اغلب برای مدیریت سیگنال های کوتاه مدت معامله گری که از ابزار های مختلف یک چارت به دست می آید، به کار می رود؛ اما همچنین می تواند باعث بهبود ارزیابی نقاط قوت یا ضعف اوراق بهادار نسبت به یک بازار گسترده تر شود. این اطلاعات به تحلیلگران کمک می کند تا استراتژی بهتری برای تخمین ارزش یک سهام داشته باشند.

تحلیل تکنیکال را می توان برای هر اوراق بهاداری که دارای تاریخچه اطلاعات قیمتی باشد استفاده کرد. این اوراق می تواند شامل سهام، معاملات آتی، کالا ها، درآمد ثابت، ارز ها و سایر اوراق بهادار باشند.

نکته: بخاطر داشته باشید که تحلیل تکنیکال را می توان برای هر نوع اوراق بهاداری به کار برد. در واقع، این تحلیل در بازار کالاها و فارکس که معامله گران بر حرکت های کوتاه مدت قیمت تمرکز دارند، کاربرد بیشتری دارد .

تحلیل تکنیکال چطور کار می کند؟

همانطور که امروزه می دانیم، تحلیل تکنیکال اولین بار توسط چارلز داو و نظریه داو در اواخر دهه ۱۸۰۰ ارائه شد. چندین محقق از جمله ویلیام پی. همیلتون، رابرت ریا، ادسون گولد و جان مگی بیشتر در مفاهیم تئوری داو کمک کردند. امروزه، تجزیه و تحلیل تکنیکال تکامل یافته و شامل صد ها الگو و سیگنال است که طی سال ها تحقیق و بررسی حاصل شده است .

تحلیل چگونه می توان تجزیه و تحلیل مالی کرد فنی با این فرض انجام می شود که فعالیت های معاملاتی در گذشته و تغییرات قیمتی یک اوراق بهادار می تواند شاخص ارزشمندی برای تحرکات قیمتی آن در آینده باشد. تحلیلگران حرفه ای اغلب از تحلیل تکنیکال به همراه سایر ابزار های تحقیقی استفاده می کنند. معامله گران خرده فروشی ممکن است فقط بر اساس نمودار های قیمتی یک اوراق بهادار و آمار مشابه تصمیم بگیرند، اما تحلیلگران حقوقی و صاحبان سهام به ندرت تحقیقات خود را فقط به تحلیل بنیادی یا تکنیکال محدود می کنند.

تجزیه و تحلیل فنی سعی دارد حرکت قیمت هر ابزار قابل معامله از جمله سهام، اوراق قرضه، معاملات آتی و جفت ارز که عموماً در معرض عرضه و تقاضا هستند را پیش بینی کند. در واقع، برخی تحلیل تکنیکال را صرفاً مطالعه نیرو های عرضه و تقاضا می دانند که در تحرکات قیمتی بازار یک اوراق بهادار منعکس شده است. این تجزیه و تحلیل معمولاً در مورد تغییرات قیمت اعمال می شود، اما برخی از تحلیلگران موارد دیگری غیر از قیمت؛ مانند حجم معاملات یا قرارداد باز را نیز بررسی می کنند.

در دنیای معاملات صد ها الگو و سیگنال وجود دارد که توسط محققان برای بهبود تحلیل تکنیکال به وجود آمده است. تحلیلگران فنی همچنین سیستم های معاملاتی مختلفی را برای پیش بینی بهتر تغییرات قیمتی ایجاد کرده اند. برخی از شاخص ها در درجه اول بر شناسایی روند فعلی بازار از جمله نقاط حمایت و مقاومت متمرکز هستند؛ و برخی دیگر برای تعیین قدرت یک روند و احتمال ادامه آن به کار می روند. اندیکاتور های تکنیکالی و الگو های نمودار معمولاً شامل خط روند، کانال ها، میانگین های متحرک و شاخص های اندازه حرکت هستند.

فعالیت معاملات گذشته و تغییرات قیمتی شاخص های ارزشمندی برای حرکات اوراق بهادار در اینده هستند

به چگونه می توان تجزیه و تحلیل مالی کرد طور کلی ، تحلیلگران فنی انواع گسترده ای از شاخص های زیر را بررسی می کنند:

 • روند قیمت
 • الگو های نمودار
 • اندیکاتور های حجم معاملات و مومنتوم
 • اسیلاتور ها
 • میانگین متحرک
 • سطح حمایت و مقاومت

دو روش اصلی برای تحلیل اوراق بهادار و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری وجود دارد:

 1. تحلیل فاندامنتال یا بنیادی
 2. تحلیل تکنیکال یا فنی

تحلیل بنیادی شامل تجزیه و تحلیل صورت های مالی یک شرکت برای تعیین ارزش ذاتی سهام آن شرکت است، در حالیکه تحلیل تکنیکال بر روی تجزیه و تحلیل آماری تحرکات قیمتی متمرکز می شود. در واقع این تحلیل به جای تجزیه و تحلیل ویژگی های ذاتی سهام، سعی دارد با استفاده از الگو ها و انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال، روند قیمت در آینده را درک کند.

چارلز داو مجموعه ای از چند سرمقاله منتشر و در مورد تئوری این تحلیل بحث کرد. نوشته های او شامل دو فرض اساسی است که همچنان به شکل چارچوبی برای معامله از طریق تحلیل تکنیکال در آمده که عبارتند از‌:

 1. در بازار های کارآمد، عواملی که بر قیمت اوراق بهادار تأثیر می گذارند مشخص هستند ولی،
 2. به نظر می رسد حتی حرکات تصادفی قیمت بازار نیز با الگو ها و روند هایی قابل شناسایی هستند که در طول زمان تکرار می شوند.

مقایسه تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال، هر دو روش برای تحقیق و پیش بینی روند قیمت سهام در آینده استفاده می شوند و مانند هر استراتژی یا فلسفه سرمایه گذاری، طرفداران و مخالفان خود را دارند.

تحلیل بنیادی روشی برای ارزیابی اوراق بهادار از طریق اندازه گیری ارزش ذاتی سهام است. تحلیلگران بنیادی همه چیز را بررسی می کنند، از اقتصاد کلی جامعه گرفته تا وضعیت مالی و مدیریت شرکت ها، درآمد ، هزینه ها، دارایی ها و بدهی ها جزو موارد مهم از نظر تحلیلگران بنیادی محسوب می شوند.

تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی تفاوت دارد؛ زیرا قیمت و حجم سهام تنها اطلاعات ورودی هستند. تحلیلگران فنی برای اندازه گیری ارزش ذاتی یک اوراق بهادار تلاش نمی کنند، در عوض از نمودار های سهام برای شناسایی الگو ها و روند هایی استفاده می کنند که نشان می دهد سهام در آینده چه قیمتی خواهد داشت.

محدودیت های تحلیل تکنیکال

برخی از تحلیلگران و محققان دانشگاهی انتظار دارند که فرضیه بازار کارآمد ( EMH) نشان دهد که چرا آن ها نباید انتظار داشته باشند که اطلاعات عملی در داده های تاریخی قیمت و حجم معاملات موجود باشند. طبق همان استدلال، هیچ یک از اصول بنیادی یک بیزینس نباید اطلاعات عملی را ارائه دهند. این دیدگاه ها به عنوان نسخه ضعیف و نیمه قوی EMH شناخته می شوند.

انتقاد دیگر به تحلیل تکنیکال این است که تاریخ دقیقاً تکرار نمی شود ، بنابراین مطالعه الگوی قیمت از اهمیت مشکوکی برخوردار است و می توان آن را نادیده گرفت.

سومین انتقاد از این تحلیل این است که در برخی موارد کار می کند؛ اما فقط به این دلیل که یک پیشگویی خودکفا است. به عنوان مثال، بسیاری از معامله گران تکنیکال سفارش توقف ضرر را زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه یک شرکت خاص ثبت می کنند. اگر تعداد زیادی از معامله گران این کار را انجام داده باشند و سهام به این قیمت برسد، آن وقت تعداد زیادی سفارش فروش وجود دارد که قیمت سهام را به سمت پایین سوق می دهد.

سپس، سایر معامله گران کاهش قیمت را مشاهده کرده و وارد صف فروش می شوند و با این کار روند نزولی را تقویت می کنند. این فشار فروش کوتاه مدت را می توان روند نزولی دانست، ولی لزوما تأثیر چندانی در تعیین قیمت دارایی در هفته ها یا ماه های آینده نخواهد داشت. در مجموع، اگر افراد زیادی از سیگنال های مشابه استفاده کنند، می توانند باعث حرکت پیش بینی شده توسط سیگنال شوند، اما در طولانی مدت، این گروه از معامله گران نمی توانند قیمت را افزایش دهند.

شاخص هایی که تحلیل گران فنی بررسی میکنند

پرسش های متداول

 1. تحلیلگران تکنیکال چه فرضیاتی را ارائه می دهند؟

تحلیلگران حرفه ای معمولاً سه فرضیه کلی را برای این موضوع می پذیرند. اولین مورد این است که مشابه فرضیه بازار کارآمد، قیمت همه چیز را نشان می دهد. دوم اینکه، آن ها انتظار دارند که قیمت ها، حتی در تحرکات تصادفی بازار ، بدون توجه به بازه زمانی مشاهده شده، روند های خود را پیش بگیرند. در نهایت، آن ها معتقدند که تاریخ تمایل به تکرار شدن دارد. ماهیت تکراری حرکت قیمت ها اغلب به روانشناسی بازار نسبت داده می شود که بر اساس رفتار هایی مانند ترس یا هیجان به خوبی قابل پیش بینی است.

 1. چه تفاوتی بین تحلیل بنیادی و تکنیکال وجود دارد؟

تحلیل بنیادی روشی برای ارزیابی اوراق بهادار از طریق سنجش ارزش ذاتی سهام است. فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که تمام اصول بنیادی در قیمت تعیین می شوند؛ بنابراین نیازی به توجه دقیق به آن ها نیست. تحلیل گران فنی سعی در اندازه گیری ارزش ذاتی یک اوراق بهادار ندارند، بلکه در عوض از نمودار های سهام برای شناسایی الگو ها و روند هایی استفاده می کنند که نشان می دهد سهم درآینده چه قیمتی را خواهد داشت.

 1. چگونه از تحلیل تکنیکال استفاده می شود؟

تحلیل تکنیکال سعی دارد تحرکات قیمتی تقریباً هر ابزار قابل معامله ای از جمله سهام، اوراق قرضه، معاملات آتی و جفت ارز ها که عموماً در معرض نیرو های عرضه و تقاضا قرار دارد را پیش بینی کند. در سراسر بازار صد ها الگو و سیگنال وجود دارد که توسط محققان برای حمایت از روش تحلیل تکنیکال ایجاد شده است. این تحلیلگران همچنین انواع مختلفی از سیستم های معاملاتی را برای کمک به پیش بینی تغییرات قیمت ارائه کرده اند.

پروژه مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یک شرکت

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی

(پروژه تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی شرکت )

(پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری)

تعداد صفحات 76 صفحه
فرمت : ( DOCX ) word
دسته بندی پروژه مالی حسابداری

پروژه های مالی و پایان نامه های حسابداری مرتبط با پروژه مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یک شرکت شامل :

 • 1- دانلود پروژه مالی بررسی صورتهای مالی شرکت سپه 2- پروژه مالی تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت سهامی زاگرس شهرکرد
 • 3- پروژه مالی تجزیه و تحلیل نسبت های مالی در کارخانه سیمان 4- پروژه مالی بررسی شرکت پیمانکاری ایران بتون + صورت های مالی
 • 5- پروژه مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت خدماتی 6- پروژه مالی تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت قند و شکر

برای مشاهده و دانلود هر یک از پروژه های مالی روی عنوان ان کلیک کنید همچنین برای مشاهده و دانلود لیست کاملا پروژه های مالی سایت روی لینک رو به رو کلیک کنید . “ مشاهده لیست کامل پروژه های مالی سایت ”

مقدمه پروژه مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یک شرکت :

امروزه شرکت های صنعتی و خدماتی فعالیتهای تولیدی و بازرگانی خود را در شرایطی انجام میدهند که تغییرات درجوامع تجاری سریع بوده و رقابت درسطح بسیار بالایی است.توانایی مدیر مالی در درک و پاسخگویی صحیح و سریع نسبت به وضع بازار و تغییرات آن از امتیازات یک موسسه تجاری محسوب می شود.مدیران برای تصمیم گیری و هدایت واحد تجارتی باید با جنبه ها و ابعاد مختلف مناسب شرکت آشنایی کامل داشته باشند، از آن جمله می توان به تولید، خدمات، فعالیتهای تجاری و بازرگانی و عوامل پشتیبانی نظیر آموزش نیروی انسانی و پردازش اطلاعات اشاره کرد. برای انجام صحیح این مسئولیت ها ونیز جهت شناسایی نقاط ضعف سیستم و بهبود آن استفاده گسترده ای از اطلاعات و گزارشهای مالی به عمل می آید. بدین ترتیب مدیرمالی با استفاده از این اطلاعات و گزارش ها می تواند وضعیت شرکت را ارزیابی نماید و راه حل هایی برای بهبود وضعیت شرکت ارائه نماید. و دراین جا می توان به اهمیت تحلیل های مالی و تأثیرآن درحل مشکلات شرکت پی برد. ما دراین بخش می خواهیم اهمیت تحلیل های مالی را درموفقیت شرکت بررسی کنیم و اینکه هدف ما درانجام این تحقیق چه چیزی باشد، و بیان سوالاتی که دراین تحقیق مطرح شده است؟

اهمیت تحلیل های مالی در موفقیت شرکت :

تجزیه و تحلیل مالی، فرآیند تشخیص کارایی و موقعیت مالی شرکت براساس اطلاعات حسابداری و صورت های مالی است و همانگونه که درگزارش ها و اطلاعات مالی منعکس است، هدف چنین تحلیلی بررسی، تشخیص کارایی و نحوه عملیات اجرای مدیریت شرکت است. هدف مدیرمالی، اندازه گیری نقدینگی شرکت، سودآوری و عوامل دیگری است که شرکت را به یک روش معقول و سودآور برساند. تجزیه و تحلیل مالی در درجه اول جهت کسب دیدگاهی دررابطه با مشکلات مالی و عملیاتی که یک شرکت با آن مواجه است به کاربرده می شود…

تاریخچه شرکت مورد نظر :

شرکت تهیه دسته بندی مواد غذایی مانی لذیذ با مسئولیت محدود درتاریخ 13/5/81 شروع به فعالیت کرده است مرکز اصلی شرکت در کیلومتر 6 جاده مخصوص کرج می باشد این شرکت از تاریخ فوق تا مدت نامحدود فعالیت دارد. نوع فعالیت های شرکت خدماتی می باشد و تعداد کارکنان آن 140 نفر می باشند و به دلیل اینکه موسسه خدماتی است تولید ندارد و محصولات تولیدی آن نیز تهیه وطبخ غذا و کلیه خدمات غذایی می باشد. فعالیت های شرکت شامل تهیه، توزیع و طبخ غذا- دادن سرویس به رستوران و هتل ها –انعقاد قرارداد با رستوران و هتلها و شرکت های خصوصی دولتی –واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی – اخذ اعطای نمایندگی در داخل وخارج کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی – گرفتن وام از کلیه بانکهای کشور می باشد….

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی چگونه می توان تجزیه و تحلیل مالی کرد در پروژه مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یک شرکت :

انتخاب ارقام واطلاعات، مقایسه ویقین رابطه بین آن ها و ارزیابی حاصل از آن را تجزیه و تحلیل مالی می نامند. درصورت های مالی داد و ستد ها و ارقام منعکس درحسابها تلخیص و طبقه بندی می شوند تا فعالیتهای واحدتجاری امکان پذیر و ارزیابی آسان گردد. از این رو، تجزیه و تحلیل مالی کمتر به شمارش و محاسبه مانده حسابها می پردازد و عملاً‌هنگامی شروع می شود که این امور انجام و پایان یافته وصورتهای مالی تنظیم شده باشند.صورت های مالی خلاصه معاملات و کارهای انجام شده رانشان میدهد و اساساً به گذشته مربوط می شود درحالی که تصمیم گیری درباره مسائلی که پیش می آید به آینده ارتباط پیدا می کند. درتجزیه و تحلیل مالی فرض براین است که گذشته زمینه ساز آینده می شود و به این ترتیب نتیجه کوششها و تجارت گذشته که درصورتهای مالی منعکس است مبنای بررسی واقع و نتایج به دست آمده راهنمای اخذ تصمیم نسبت به آینده قرار می گیرد…

خلاصه نتایج حاصل از تحلیل نسبتها در پروژه مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی:

با توجه به عملکرد شرکت در این سال می توان گفت که توان مالی شرکت برای باز پراخت بدهی های جاری در سال 88 نسبت به سال 87 کاهش یافته است به علاوه در سال 88 حجم زیادی از دارایی جاری شرکت را موجودی کالای شرکت تشکیل داده است و دلیل افزایش این موجودی، پیش بینی افزایش فروش در سال 88 عنوان شده است اما با توجه به کاهش گردش موجودی کالا در سال 88 معلوم می شود که پیش بینی صحیحی از تقاضای سال 88 صورت نگرفته است گردش حسابهای دریافتنی در سال 88 نسبت به سال قبل افزایش یافته و این افزایش ناشی از بالا رفتن میزان فروش و کاهش حسابهای دریافتنی در سال 88 می باشد. دوره وصول مطالبات در سال 88 وضعیت بهتری نسبت به سال قبل… توجه داشتید باشید که این پروژه کاملا قابل ویرایش می باشد و میتوانید تمامی جداول و اعداد و ارقام را تغیر بدهید .

نگاهی اجمالی به مزیت های تجزیه و تحلیل کسب و کار- بخش اول

مزیت های تجزیه و تحلیل کسب و کار

نگاهی اجمالی به مزیت های تجزیه و تحلیل کسب و کار- بخش اول

تجزیه و تحلیل کسب و کار، فرآیند شناسایی نیازهای سازمان و تعیین راهکار های عملی برای حل مشکلات کسب و کار بوده که شامل ارائه تکنیک ها یا روش های جدید، برای ایجاد یک برنامه مناسب و گنجاندن آنها در کسب و کار است. تجزیه و تحلیل کسب و کار، یک ابزار ضروری برای ارائه بینش و راهکارهای عملی برای کاهش هزینه ها می باشد.
اگر درباره تجزیه و تحلیل کسب و کار اطلاعی ندارید حتما مقاله ” نگاهی به تحلیل کسب و کار BABOK در سال 2021 ” را، مطالعه کنید.
امروزه، پیشرفت تکنولوژی جای خود را، به استراتژی های بازاریابی جدید و مشکلات کسب و کار ها داده است. تحلیل گر کسب و کار، بهتر درک می کند که سازمان با چه چیزی روبرو است، بنابراین مزیت و شانس بیشتری برای موفقیت سازمان ها در بازار فراهم می کند. با تجزیه و تحلیل کسب و کار می توان حضور یک سازمان را، در بازار افزایش داد که در نتیجه فروش و بازگشت سرمایه افزایش می یابد. به دست آوردن یک پایه و ساختار تجاری قوی در بازار مالی برای هر سازمانی ضروری است. بنابراین سازمان ها باید بدانند که چگونه می توانند تحلیل عملی کسب و کار را، اعمال یا ترکیب کنند. اینجاست که نقش تحلیل گر کسب و کار مشخص می شود.
وجود تحلیل گران کسب و کار، در هر سازمانی ضروری است. آنها می توانند به طور قابل توجهی بر امور مالی سازمان تأثیر بگذارند. مزایایی که تحلیل گران کسب و کار برای سازمان به ارمغان می آورند، عبارتند از:
• افزایش ROI؛
• نرخ موفقیت بالاتر؛
• ارتباطات بهبود یافته؛
• پیش بینی مشکلات کسب و کار؛
• افزایش رضایت مشتری؛
• رشد سازمان.

شکل 1: چگونه می توان تجزیه و تحلیل مالی کرد مزیت های تجزیه و تحلیل کسب و کار

مزیت های تحلیل کسب و کار

افزایش ROI

امروزه، حیاتی ترین هدف هر سازمان در بازار، داشتن بازگشت سرمایه (ROI) پایدار است. استفاده از تجزیه و تحلیل کسب و کار می تواند هزینه ها را، به میزان قابل توجهی کاهش دهد، به این معنی که می توان به سود بیشتری دست یافت. اجرای استراتژی ها و راهکار های موثر برای رسیدگی به مسائل، مشکلات و فرصت ها، می تواند باعث صرفه جویی در هزینه ها شود. ROI، کارایی راهکاریی را، که تحلیل گر پیاده سازی کرده است را اندازه گیری و سرمایه گذاری های آن را، تحلیل می کند. راهکار های عملی برای هر سازمانی ضروری است تا بر شرکت تأثیر مثبت بگذارد.
همانطور که ذکر شد، ماهیت ارزش در زمینه کسب و کار حول محور ROI می باشد. ROI، وزن ارزش یا مزایای کسب و کار است که به عنوان افزایش درآمد یا کاهش هزینه، نسبت به هزینه اجرای تغییر، محاسبه می شود.
وقتی صحبت از هزینه به میان می‌آید، بسیاری از سازمان‌ها بر روی هزینه‌ های فناوری تمرکز می‌ کنند و از سایر هزینه‌ های مرتبط با کسب‌ و کار، مانند مشارکت ذینفعان، در تعیین ROI چشم‌پوشی می ‌کنند. در سازمان های بالغ تر، ممکن است، هزینه های کل مالکیت راهکار ، در تمام چرخه حیات محصول را، در نظر بگیرند.

شکل 2: فرمول محاسبه ROI

فرمول محاسبه ROI

با توجه به فرمول ROI:
بازگشت سرمایه = [هزینه راه حل] – [ارزش ارائه شده توسط راه حل]
تجزیه و تحلیل کسب و کار می تواند بر هر دو متغیر در تابع تأثیر بگذارد.
ناگفته نماند که داشتن درک از قابلیت تحویل پروژه بسیار مهم است، اما واقعیت این است که تعداد کمی از سازمان‌ها، معیارهای مناسب پروژه چگونه می توان تجزیه و تحلیل مالی کرد را، اندازه‌گیری می ‌کنند، در نتیجه کمی کردن، ارزشی که تحلیل گر کسب و کار به ارمغان می‌آورد یا رفع کمبود ها را، دشوار می‌ کند. با توجه به این موارد، چند مورد از دامنه هایی که تحلیل گر کسب و کار می تواند به آنها کمک کند را، در این جا اشاره کرده ایم.

چگونه یک تحلیل گر کسب و کار هزینه پیاده سازی را، کاهش می دهد.

در مجموع، تجزیه و تحلیل کسب و کار هزینه های کلی پروژه را، کاهش می دهد. این مفهوم، اغلب برای مدیران نا آشنا با تجزیه و تحلیل کسب و کار غیر ملموس است. در ابتدا، اضافه کردن یک تحلیل گر کسب و کار و تولید اسناد پروژه اضافی، هزینه مازاد به نظر می رسد.
با این حال، تجزیه و تحلیل کسب و کار، تمرکز فعال بر کاهش هزینه ها دارد. به گفته بری بوهم، خطاهایی که در مرحله الزامات یک پروژه کشف می شوند، 100 برابر ارزان تر از اشتباهاتی هستند که پس از شروع به کار شناسایی می شوند.
روش کار تحلیل گران کسب و کار را، در مقاله ” 7 گام اصلی موفقیت کسب و کار ها، در سال 2022” بخوانید.
کاهش هزینه ها را، می توان به روش های زیر اندازه گیری کرد:
کاهش دوباره کاری- زمانی که تیم های توسعه، طراحی و مهندسی، درک دقیق و منسجمی از نیازهای محصول نهایی ندارند، دوباره کاری رخ می دهد که با تغییرات اجتناب ناپذیر در طول فرآیند توسعه، تشدید می شود. علاوه بر این، دوباره کاری با هزینه های بسیار گزاف، ناشی از خطاهایی است که در اواخر فرآیند توسعه یافت می شود (می توان گفت زمانی رخ می دهد که، توجه کافی به کیفیت محصول، در اوایل چرخه حیات توسعه داده نشده است). اگر تیم روی الزامات درست تمرکز کند، باید مقدار تغییرات غیرضروری کاهش یابد. توجه داشته باشید که همیشه تغییراتی وجود خواهد داشت تا افراد را، به یادگیری مداوم تشویق کند.
در مقاله ای که در سال 2003 میلادی توسط IBM منتشر شد، تخمین زده شد که بیش از نیمی از تمام “اشکالات” نرم افزار را، می توان در خطاهای ریشه یابی کرد که 75% از هزینه های مجدد پروژه را، تشکیل می دهد.
کاهش الزامات – زمان ذینفعان ارزشمند است، اما بدون نقش تحلیل گر کسب و کار، ذینفعان زمان زیادی را، صرف بحث‌های غیر کار آمد خواهند کرد. یک تحلیل گر کسب و کار می‌ تواند به هدایت فرآیندهای تصمیم‌گیری منطقی و کارآمد، پیگیری موضوعات باز و مستندسازی بحث‌ها، کاهش زمان صرف شده برای بازخوانی بحث‌های قبلی و بحث در مورد موضوعات نامناسب یا بی‌اهمیت کمک کند.
کشف راهکار های مقرون به صرفه تر – تحلیل گر کسب و کار موظف است بیش از یک راهکار، برای حل یک مشکل بیابد، تفکر انتقادی انجام دهد و توان به چالش کشیدن وضعیت موجود را، داشته باشد. تحلیل گر کسب و کار با انجام این کارها، راهکار هایی مقرون به صرفه تر که به کاهش هزینه ها کمک می کند، می یابد.

شکل 3: نقش تحلیل گر کسب و کار در کاهش هزینه های سازمان

تحلیلگر کسب و کار هزینه را کاهش می دهد

بهبود کیفیت محصول و تست موثر – معیار اساسی کیفیت محصول این است که ” آیا این محصول، کاری را که قرار است انجام دهد، انجام می دهد؟” کیفیت بالاتر، تنها زمانی حاصل می شود که توسعه دهندگان و آزمایش کننده، درک مختصری از آنچه باید ساخته و آزمایش شود، داشته باشند. الزامات کاملاً تعریف شده و قابل تست به آزمایش کنندگان اجازه می دهد تا آیتم های مورد سنجش را، برای تأیید عملکرد ایجاد کنند. الزامات مدیریت شده خوب، آزمایش کنندگان را، هدایت می کند، تا تست ها را، به درستی اولویت بندی کنند.
تسریع در توسعه – الزامات کیفیت، روند توسعه محصول را، سرعت می بخشد. الزامات مدیریت شده به درستی، ذینفعان را، با چشم انداز، اهداف و انتظارات مشترک هماهنگ می کند و روش تحلیل کیفیت، احتمال رد شدن سیستم جدید را، پس از تحویل کاهش می دهد.
تسهیل چرخه حیات تحویل و بهبود کنترل – توسعه الزامات کیفیت و مدیریت موثر آن الزامات، به عنوان نوعی نظارت بر چرخه حیات پروژه عمل می کند و اطمینان می دهد که همه ذینفعان بر آنچه باید ارائه شود، تمرکز می کنند و به طور موثری با یکدیگر همکاری دارند. با حصول اطمینان از همکاری همه جانبه ذینفعان مربوطه، خرید و ایجاد توافق لازم برای یک راهکار موفقیت‌آمیز،انجام می شود و مقیاس زمانی تحویل، در تمام فعالیت‌های پایین دستی (توسعه، اجرا و آزمایش) که به مصنوعات تجزیه و تحلیل کسب و کار وابسته هستند، کاهش می یابد.

چگونه یک تحلیل گر کسب و کار مزایا را، افزایش می دهد.

تجزیه و تحلیل کسب و کار می تواند به افزایش مزایای بالقوه حاصل از یک راهکار کمک کند. برخی از زمینه های کلیدی که باید در نظر گرفته شوند، عبارتند از:
نیازها یا الزامات کسب و کار جدید کشف شوند – یک تحلیل گر کسب و کار فقط الزامات را، انتخاب یا “جمع آوری” نمی کند بلکه تحلیل گر کسب و کار باید به طور فعال الزامات را، استخراج یا کشف کند. با کشف فعال الزامات، تحلیل گر کسب و کار، به سازمان کمک می کند تا به درک بهتری از آنچه که از راهکار برای موفقیت نیاز است، برسد.
اولویت ‌بندی تمرکز بر ارزش را، تضمین می ‌کند – ذینفعان اغلب تمایلی به اولویت ‌بندی ندارند. تحلیل گر کسب و کار با استفاده از تکنیک‌های مختلف اولویت‌بندی و همچنین اولویت‌بندی در چندین مرحله در چرخه حیات الزامات، اطمینان می دهد که تلاش‌های خود و ذینفعان بر روی الزامات با بیشترین سود بالقوه، متمرکز است.
اجرای موثرتر راهکار های جدید توسط کسب و کار – تحلیل گر کسب و کار، حتی بدون تغییر رسمی شیوه های مدیریت و با تمرکز بر اصول شفافیت و همسویی، به سازمان کمک می کند تا برای تغییر آماده شود.
ارائه چارچوبی که در آن تیم فناوری اطلاعات، مقیاس پذیر می باشد – با رشد یک سازمان، تعداد ذینفعان، پروژه ها و مجریان نیز افزایش می یابد. همزمان با این رخداد، الگوهای طبیعی ارتباط، که برای یک تیم کوچکتر کار می کرد، از هم می پاشد. تجزیه و تحلیل کسب و کار، یک عنصر کلیدی برای افزایش سطح توانایی یک تیم کوچک به یک تیم بزرگتر است که در نتیجه منافع نهایی را، افزایش می دهد؛ چراکه انجام پروژه های بیشتر می توانند جزئی از سرمایه گذاری های موفق هر سازمان محسوب شود.
نتیجه نهایی این است که یک تحلیل گر کسب و کار، کارایی پروژه و احتمال نتیجه موفقیت آمیز را، به شدت افزایش می دهد. و برعکس، ریسک سرمایه ‌گذاری نکردن برای یک عملکرد عالی در تحلیل کسب ‌و کار، بسیار وحشتناک است.

شکل 4: نقش تحلیل گر کسب و کار در افزایش مزایای سازمان

تحلیل گر کسب و کار کمک به افزایش مزایا می کند

نرخ موفقیت بالاتر

تحلیل کسب و کار، رکن تجربی هر سازمانی است که با ارائه راهکارهای موثر و مقرون به صرفه، برای مقابله با مشکلات و تهدید ها میزان موفقیت سازمان را، بهبود می بخشد. علاوه بر این، با داشتن یک تیم مستحکم تحلیل گران کسب و کار، می توان سازمان را، از شکست نجات داد.
در حالی که عنوان تحلیل گر کسب و کار، به طرز ناامید کننده‌ای مبهم به نظر می رسد، اما می توان گفت که آنها به عنوان منبعی انعطاف‌پذیر هستند که می‌ توانند با نیازهای شرکت سازگار شوند. دنیای تحلیل گران و مشاوران کسب و کار، مانند یک جعبه ابزار تمام نشدنی از قطعات تخصصی است که می توانید در صورت نیاز به کسب و کار خود وصل کنید.
در اینجا 8 مثال از نحوه مشارکت تحلیل گر کسب و کار در سازمان آورده شده است که در نهایت باعث افزایش نرخ موفقیت سازمان می شود.
تجزیه و تحلیل کارایی – یک تحلیل گر کسب و کار می تواند فرآیندهای موجود سازمان را، مطالعه کند و مکان هایی را، که منابع هدر می رود، رشد بهره وری محدود شده است و ROI در کمترین مقدار است را، شناسایی کند. تحلیل گر کسب و کار ماهر، بسته به نوع فرآیند و سازمان، دانش و تکنیک های پیشرفته آمار، تحقیقات عملیات، تجزیه و تحلیل مالی، مهندسی یا تجربه کاربری را، به کار می گیرد.
بهبود فرآیند – تحلیل گر کسب و کار، علاوه بر انجام تجزیه و تحلیل کارایی، می تواند تغییراتی را، برای حذف ناکارآمدی ها و افزایش بهره وری توصیه کند. تحلیل گر ماهر، نه تنها گزارش مفصلی از توصیه ها و پیشنهادات را، ارئه می دهد، بلکه برای پیاده سازی تغییرات در سازمان نیز کمک می کند.
طراحی شغل – گاهی اوقات، به جای حذف ناکارآمدی ها از یک فرآیند موجود، چالش ایجاد یک فرآیند بهینه از ابتدا است. بسته به نوع سازمان، این فرایند می تواند به معنای طراحی یک شغل، یک فرآیند صنعتی و یا یک گردش کار کاربر باشد. هر چه که باشد، تحلیل گر کسب و کار، از قبل این نوع چالش را، تشخیص داده و راهکاری برای آن یافته است.
توسعه محصول – همانطور که فرآیندها باید بهینه باید شوند، محصولات و خدمات هم باید بهینه شوند. تحلیل گر کسب و کار ماهر، می تواند به تیم توسعه محصول کمک کند تا بازارها، مشتریان، رقبا، تامین کنندگان و ورودی ها را، تجزیه و تحلیل کنند تا بهترین مسیر را، برای راه اندازی محصول جدید تعیین کنند و سپس آن را، با موفقیت پیاده سازی کنند.

شکل 5: برگزاری جلسات توسعه محصول

شکل 5: برگزاری جلسات توسعه محصول

پشتیبانی پروژه – صرف نظر از نوع پروژه، تحلیل گر کسب و کار می تواند تجربه و تخصص خود را، در انجام پروژه به اشتراک بگذارد. تحلیل گر کسب و کار می ‌تواند ایده‌ها و الزامات پروژه را، به مشخصات فنی قابل اجرا، تبدیل کند، آیین نامه ها و دستورالعمل‌های آموزشی را، برای مشتریان و کاربران بنویسد، در آزمایش و کنترل کیفیت مشارکت کند و یا ادغام فرآیندها و خروجی‌های پروژه با سایر فعالیت‌های سازمان را، مدیریت کند.
رضایت مشتری – اگر کسب و کار سازمان به رضایت مشتری بستگی دارد، تحلیل گر کسب و کار مناسب، می تواند در بازاریابی، حفظ مشتری، خدمات مشتری، تجربه کاربر یا تحقیقات بازار به منظور اندازه گیری و بهبود رضایت مشتریان به سازمان کمک کند.
رشد درآمد – همه کسب و کارها نیاز به رشد دارند. اگر سازمان فاقد ایده است، یا اگر ایده های خوبی دارد اما نتوانسته آنها را، اجرا کند، می توانید یک تحلیل گر کسب و کار با سابقه بازاریابی، فروش، تبلیغات یا توسعه محصولات جدید را، استخدام کند. بازارها یا کانال ها ارتباطی تحلیل گر کسب و کار متخصص، می تواند به شما در انتخاب و اجرای یک استراتژی رشد فروش موفق، کمک کند.
هوش تجاری – بیشتر شرکت ها حجم زیادی از داده ها را، تولید می کنند و در اختیار دارند، چه در مورد بازارها، محصولات و یا مشتریان خود. این داده ها چه داستانی می توانند برای شما تعریف کنند؟ آیا برای به دست آوردن بینش های جدید و یا اقداماتی برای پیشنهادات نو، توسط این ذخیره اطلاعات امکان پذیر است؟ یک تحلیل گر ماهر، به شما در استفاده بهتر از داده های موجود، برای بینش عملی، روندهای نوظهور و پشتیبانی تصمیم، کمک می کند.
آیا سازمان شما فردی را، تحت عنوان “تحلیل گر کسب و کار” برای حل مشکل یا دستیابی به هدفی که در اینجا ذکر شده استخدام کرده است؟ یا اینکه خودتان، قادر به تحلیل کسب و کار خودتان هستید؟ برای دستیابی به این مهارت ها روی دکمه کلیک کنید.

جمع بندی

وجود تحلیل گران کسب و کار در سازمان ها، امروزه به امری الزامی و مهم تبدیل شده است. در این سری مقالات، سعی بر این داشتیم که مزیت هایی که تجزیه و تحلیل کسب و کار را، برای شما به ارمغان می آورد را، به صورت اجمالی بررسی کنیم تا علاوه بر شفافیت این موضوع، شرح از وظایف و توانایی های تحلیل گران کسب و کار نیز ارائه داده باشیم.
در این مقاله دو مورد از شش مورد مزیت های تحلیل تجزیه و تحلیل کسب و کار، ذکر شده است.
ROI پایدار، یکی از شاخص های اساسی در هر کسب و کار محسوب می شود. این شاخص با دو فاکتور، هزینه راهکار و ارزش ارائه شده راهکار، سنجیده می شود. تحلیل گر کسب و کار، با اجرای فعالیت و ترفند هایی باعث کاهش هزینه و افزایش ارزش می شود.
افزایش نرخ موفقیت سازمان، یکی دیگر از مزیت های تحلیل کسب وکار می باشد. در این مقاله به طور مثال 8 مورد از کنش هایی که توسط تحلیل گر کسب و کار صورت می پذیرد و موجب افزایش این نرخ می شود، مطرح شده است.

آشنایی با انواع نسبت مالی در حسابداری

نسبتهای مالی در حسابداری

یکی از مهم­‌ترین و اصلی­‌ترین وظایف حسابداران، محاسبه و بررسی نسبت مالی شرکت‌ها و ادارات است. تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، شیوه‌­های مختلفی دارد و استفاده از نسبت‌های مالی در این تجزیه و تحلیل‌ها، از روش‌های مطلوب و رایج در میان حسابداران به شمار می‌­آید.
هدف از این تحلیل پیگیری عملکرد شرکت‌ها و همچنین فراهم کردن زمین‌ه­ای برای امکان مقایسۀ عملکرد آنها در سال‌های مالی است. نسبت‌های مالی را براساس آن چیزی که قرار است بسنجند، به 5 دستۀ اصلی تقسیم بندی می­‌کنند.

نسبت مالی چیست؟

وقتی مدیران شرکت‌ها از حسابدارانشان دربارۀ وضعیت شرکت سؤال می­‌کنند، انتظار دریافت پاسخی تخصصی، کارشناسی و شفاف را دربارۀ وضعیت مالی دارند و معمولاً نمی‌­توان با گفتن جمله­‌هایی مثل اوضاع روبراه است یا وضعیت مالی مناسبی داریم، آنها را راضی کرد. در چنین شرایطی نسبت مالی ابزاری است که حسابداران با استناد به آمار و ارقام آن می­‌توانند وضعیت اقتصادی و مالی شرکت‌ها را به دقت بررسی و گزارش کنند. به نسبت­‌هایی که از صورت‌های مالی شرکت‌ها و به منظور آگاهی از وضعیت کلی شرکت و قیمت‌های سهام آن استخراج می‌­شود، نسبت مالی می­‌گویند.
بنابراین نسبت‌های مالی ابزاری هستند که با استناد به آنها می­‌توان دربارۀ سلامت و پیشرفت یا رکود مالی و اقتصادی شرکت‌ها تصمیم‌­گیری کرد.

انواع نسبتهای مالی چیست؟

انواع نسبت های مالی

نسبت مالی در یک تقسیم­بندی به 5 گروه اصلی تقسیم می­‌شود:

نسبت‌های نقدینگی

نقدینگی در اصطلاح به ارزیابی توانایی­ های شرکت نسبت به تعهدات کوتاه مدت آن گفته می‌­شود. از سوی دیگر، نقدینگی ­نوعی پس‌­انداز برای روز مبادا و مشکلات مالی غیرقابل پیش­بینی است. حسابداران می­‌توانند با در نظر داشتن نسبت مالی در حوزه ی نقدینگی، توانایی شرکت ها را در بازپرداخت بدهی­‌هایشان برآورد کنند. نسبت نقدینگی به دو دسته ی اصلی تقسیم می‌­شود: نسبت جاری و نسبت آنی

نسبت جاری

نسبت جاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در گردش ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه می‌شود که از تقسیم دارایی‌های ﺟﺎری ﺑﻪ بدهی‌های ﺟﺎری به دست می‌آید. این نسبت نشان‌ ­دهندۀ توان بازپرداخت بدهی­‌های جاری از دارایی‌­های جاری مؤسسه است و بالاتر بودن این نسبت نشان‌دهنده وضعیت نقدینگی بهتر است. فرمول محاسبه آن به شرح زیر است:

نسبت جاری - فینتو

نسبت آنی:

موجودی کالا و پیش­‌پرداخت‌ها به دلیل قابلیت اندک شوندگی، بالاتر بودن این نسبت از عدد یک، نشانه‌ای از وضعیت مناسب نقدینگی شرکت است. در فرمول این نسبت جزو دارایی­های جاری محسوب نمی‌­شوند.

نسبت های آنی - فینتو

در صورتی که رقم نهایی این نسبت بیش از 1 باشد، شرکت توانایی بازپرداخت بدهی­‌های جاری­ اش را خواهد داشت.

نسبت وجه نقد

این نسبت محافظه‌کارانه ‌ترین نسبت نقدینگی است، زیرا نسبت موجودی نقدی و سرمایه‌ گذاری کوتاه‌مدت را به بدهی جاری نشان می‌دهد. بالا بودن این نسبت نشان‌دهنده عدم استفاده از منابع نقد است و پایین بودن آن می‌تواند منجر به ایجاد مشکل در بازپرداخت بدهی‌ها شود.

نسبت وجه نقد

نسبت‌های سودآوری

دومین نسبت مالی، نسبت سودآوری است که براساس نتایج آن دربارۀ میزان موفقیت مالی و سوددهی شرکت تصمیم­گیری خواهد شد. سود خالص بهترین ابزار برای تعیین عملکرد مدیریت در دستیابی به این هدف است مهم­ترین نسبتهای سودآوری عبارت است از:

نسبت سود ناخالص

از تقسیم سود ناخالص به فروش به دست می‌آید. به کمک این نسبت، سود ناخالص تولید شده ارزیابی خواهد شد:

سود ناخالص - فینتو

به کمک این نسبت، سود ناخالص تولید شده ارزیابی خواهد شد:

بازده فروش

بازده فروش - فینتو

نام‌های دیگر این نسبت، نسبت سود خالص و حاشیۀ سود خالص است و درصد درآمدهای حاصل از فروش را می­‌سنجد. هرچه عدد به­‌دست آمده از این نسبت بزرگتر باشد، بازده آن نیز بیشتر است.

بازده دارایی‌­ها

بازده دارایی - فینتو

با این نسبت مالی هم می‌­توان بازده سرمایه‌­گذاری را اندازه­‌گیری کرد و هم میزان کارآمدی مدیریت شرکت در استفاده از دارایی‌­ها به منظور درآمدزایی را سنجید.

بازده حقوق صاحبان سهام

بازده حقوق صاحبان سهام - فینتو

این نسبت درصد درآمدهای حاصل از هر ریال حقوق صاحبان سهام را می‌­سنجد.

نسبتهای پوششی و اهرمی

سومین نسبت مالی است و با استناد به آن می‌­توان میزان تأمین مالی مورد نیاز در چرخۀ کسب­‌و‌کار شرکت را برآورد کرد. حاصل این نسبت‌ها نشان ­دهندۀ این خواهد بود که چه میزان از نیازهای مالی شرکت، از منابع دیگری تأمین شده است.

نسبت بدهی

نسبت بدهی - فینتو

این نسبت، بدهی‌­های شرکت را که با بدهی­‌هایی مثل تعهد به شخص ثالث سرمایه­‌گذاری شده است می­‌سنجد.

توان پرداخت بهره

توان پرداخت بهره - فینتو

این نسبت تعداد تبدیل هزینه­‌های بهره به درآمد را می‌­سنجد و از این طریق می‌­توان متوجه شد که شرکت می‌­تواند با سود حاصل ­شده هزینه های بهره را بپردازد یا نه.

نسبت سرمایه

نسبت سرمایه - فینتو

این نسبت مالی تعیین کنندۀ کل دارایی های شرکت است که به واسطۀ سرمایۀ اولیه حاصل شده است.

نسبت بدهی- چگونه می توان تجزیه و تحلیل مالی کرد سرمایه

نسبت بدهی سرمایه - فینتو

نشان ­دهندۀ ساختار سرمایه در شرکت‌هاست. اگر عدد این نسبت بزرگتر از 1 باشد، یعنی شرکت بدهی­‌های سنگین دارد و اگر کمتر از 1 باشد، یعنی توازن نسبی مالی برقرار است.

نسبت‌های ارزش بازار

این نسبت مالی نشان­‌دهندۀ دیدگاه تحلیلگران بازار و سهامداران دربارۀ عملکرد گذشته و آیندۀ شرکت است.

ارزش دفتری

بیانگر ارزش خالص دارایی­‌های شرکت بر مبنای هر واحد از سهم.

ارزش دفتری - فینتو


نسبت قیمت به درآمد

نسبت قیمت به درآمد - فینتو

تعیین کنندۀ نظر تحلیلگران بازار سرمایه دربارۀ سودآوری­‌های آیندۀ شرکت است.

نسبت قیمت به فروش

نسبت قیمت به فروش - فینتو

نسبت‌های فعالیت

این نسبت‌ها ابزارهایی برای سنجیدن کارکرد دارایی­‌های شرکت است و میزان استفادۀ مؤثر از منابع شرکت را در دوره‌­های مشخص ارزیابی می‌­کند.

دورۀ گردش موجودی کالا

که به آن میانگین سنی کالا هم گفته می‌­شود. نشان‌دهنده مدت‌زمانی است که طول می‌کشد تا مواد اولیه به کالا تبدیل ‌شود و گردش موجودی کالاها را در بازه­‌های زمانی مختلف نشان می­‌دهد.

دوره موجودی کالا - فینتو

دوره وصول مطالبات

نشان­دهندۀ فواصل زمانی تحویل اجناس به مشتری تا هنگام دریافت وجوه نقد از آن‌هاست.

برای محاسبه این نسبت از فروش به‌جای فروش نسیه استفاده می‌شود

دوره وصول مطالبات - فینتو

مزایای مقایسه نسبت‌های مالی

از مزایای مقایسه‌ نسبت های مالی این است که مشخص می‌کند کدام قسمت شرکت عملکرد بهتر یا بدتری نسبت به میانگین صنعت مربوط به خودش دارد. مقایسه بازده دارایی بین شرکت‌ها مشخص کننده این امر است که کدام شرکت‌ها در جهت افزایش سودآوری، استفاده بهینه‌تری از دارایی‌شان داشته‌اند.

استفاده‌ کنندگان نسبت های مالی به دو گروه تقسیم می‌شوند:

استفاده‌ کنندگان خارجی: سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی ،تحلیلگران مالی، مقامات نظارتی و ناظران صنعت، اعتباردهندگان، رقبا، مقامات مالیاتی، استفاده‌ کنندگان داخلی: مدیر تیم، کارمندان و مالکان

محدودیت نسبتهای مالی چیست؟

تحلیل نسبت‌های مالی به‌ طور گسترده‌ای توسط تحلیل‌گران مالی، سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان به کار می‌رود. در واقع این نسبت‌ها وضعیت اقتصادی واحد تجاری را در مقایسه با صورت‌های مالی به شکل بهتری انعکاس می‌دهند. از سوی دیگر، نسبت های مالی در مدل‌های پیش‌بینی به‌ طور موفقیت‌آمیزی به کار می‌روند. اما با وجود استفاده وسیع از نسبت‌ های مالی این تکنیک‌ها با برخی از محدودیت‌ها روبه‌رو هستند که تفسیرها را با پاره‌ای از ابهام مواجه می‌کنند.

نسبتهای مالی با استفاده از صورتهای مالی یک شرکت میتواند به تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران دید بهتری از وضعیت اقتصادی یک سازمان بدهد تا بتوانند بهتر تصمیم گیری انجام دهند. اما از سوی دیگر با اینکه نسبتهای مالی پیش بینی را برای ما آسان تر میکنند، اما دارای محدودیت هایی نیز هستند که ممکن از باعث ایجاد ابهام شوند.

بعضی محدودیتها شامل:

 1. نسبته های مالی تنها یک دید کلی به گذشته است.
 2. اگر داده ها بر اساس بهای تمام‌ شده تاریخی باشند قادر به انعکاس سطح عمومی قیمت‌ها و ارزش‌های جاری نخواهند بود.
 3. به دلیل استاندارد نبودن روش محاسبه هر نسبت مالی، بنابراین نمی‌توان تاثیر نفوذ اطلاعات گزینش‌ شده را در محاسبات نادیده گرفت.
 4. ممکن است در روشهای مختلف حسابداری، نسبتهای مالی دچار تغییر شوند. همچنین تغییر در اصول و برآوردهای حسابداری نیز در تغییر نسبت های مالی تأثیرگذار هستند.
 5. با استفاده از نسبت های مالی عملا مقایسه بین سازمانی غیر ممکن است.

نتیجه ­گیری:
نسبت مالی به کمک اقلام صورت‌های مالی محاسبه می­‌شود و انواع مختلفی دارد. این نسبت‌ها معیاری است که از آن‌ها برای سنجش توان واحدهای تجاری در پرداخت تعهدات کوتاه مدتشان استفاده می­‌شود. با اینکه فرمول‌های مورد استفاده برای انواع نسبت مالی، بسیار دقیق و حساب­شده هستند، توصیۀ ما این است که در استفاده از نتایج آنها عوامل و متغیرهای دیگرِ تأثیرگذار بر روند مالی شرکت را نیز مد نظر قرار بدهید.
شرکت خود را به بهترین شکل مدیریت کنید
هر مدیر خوب نیازمند ابزاری قدرتمند است تا بتواند مجموعه خود را به بهترین شکل مدیریت کند. مجموعه نرم افزار مالی و منابع انسانی فینتو ابزاری قدرتمند است که می تواند به مدیران در کنترل کارمندان و محاسبه حقوق و دستمزد آنها کمک کند.
شما همیشه یک مدیر لایق هستید و باید بهترین ها برای شما باشد. با استفاده از نرم افزار حسابداری آنلاین فینتو کار مدیریت خود را بسیار آسان تر کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.