نحوه ایجاد لیست سهام دلخواه


درخواست تشکیل مجمع عمومی به وسیله سهامداران

هرگونه گردهمایی سهامداران و مدیران شرکت سهامی به منظور تعیین وضعیت شرکت و تصمیم‌گیری را مجمع می‌گویند.

به عبارت دیگر تجمع صاحبان سهام شرکت به منظور اتخاذ تصمیماتی که معمولاً منجر به ایجاد منافعی برای آن‌ها می‌باشد را مجمع می‌گویند که مهم‌ترین مجامع شرکت‌های سهامی عبارت از مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عادی می‌باشند.

به‌ طور کلی دعوت به مجامع عمومی اعم از عادی، سالیانه، عادی به‌ طور فوق العاده و مجمع فوق العاده با هیات مدیره شرکت سهامی است.

برای مطالعه بیشتر در رابطه با تغییرات شرکت به صفحه لینک شده مراجعه نمایید.

در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌شود صورت پذیرد.

در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع باید دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع به همراه ساعت و نشانی کامل قید گردد.

فاصله بین نشر آگهی تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی نباید کم‌تر از ده روز و پیش‌تر از چهل روز باشد. قبل از تشکیل مجمع هر سهامداری که مایل به حضور در مجمع عمومی ‌باشد. باید با ارائه ورقه سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه نموده و مجوز ورود به جلسه را دریافت کند.

فقط سهامدارانی می‌توانند در مجمع شرکت کنند که مجوز ورود را دریافت کرده باشند. هم‌چنین سهامداران ممکن است شخصاً و یا به‌ وسیله نماینده در مجمع حاضر شوند.

هر سهامداری می‌تواند به شخص دیگری وکالت دهد که به عنوان نماینده به جای او در مجمع حاضر شود.

در شرکت های سهامی،برگزاری مجمع های عمومی سهامداران،دارای شیوه ها،شرایط و پروسه های قانونی خاصی می باشد.

یکی از شیوه های دعوت و برگزاری مجمع های عمومی سهامداران در شرکت های سهامی، دعوت و برگزاری مجمع به صورت سهامداران شرکت می باشد.

در وهله اول از وظایف هیات مدیره شرکت،دعوت و برگزاری مجمع عمومی سهامداران شرکت های سهامی می باشد.

تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

گاهی مشاهده می شود در شرکت های سهامی هیات مدیره و بازرسان به تکلیف خود در مورد دعوت مجمع عمومی شرکت در مواعد تعیین شده در قانون اقدام نمی نمایند.

سهام داران به دنبال برگزاری مجمع هستند یا سهام دار جدیدی که به واسطه خرید سهام مالک عمده سهام شده و می تواند تعدادی از اعضای هیات مدیره را انتخاب کند. درخواست برگزاری مجمع را به طور فوق العاده دارد.
روش پیش بینی شده در ماده 95 ” لایحه ” راهکاری برای دعوت مجامع عمومی به صورت فوق العاده است. سهام دار یا سهام دارانی که حداقل یک پنجم از سهام شرکت را دارند می توانند دعوت مجمع عمومی را از هیات مدیره خواستار شوند.

این درخواست باید به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت و با تصریح به نوع مجمع عمومی مورد درخواست (سالیانه، عادی به طور فوق العاده و یا فوق العاده) و هم چنین دستور جلسه باشد.

از وصول آن به آدرس مرکز اصلی شرکت اطمینان حاصل شود. بعضاَ شرکت ها نشانی خود را تغییر داده اند ولی نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام ننموده اند.

بدیهی است با عنایت به تبصره 1 ماده 76 قانون آیین دادرسی مدنی آخرین آدرس مضبوط در اداره ثبت شرکت ها ملاک ارسال درخواست است. چنانچه امکان اخذ رسید کتبی و ثبت در دفتر اندیکاتور شرکت نباشد. درخواست باید از طریق ارسال اظهارنامه و یا پست سفارشی به آدرس ثبتی شرکت صورت گیرد.

در صورت عدم اجابت درخواست توسط هیات مدیره، سهام داران باید دعوت مجمع را از بازرس قانونی خواستار شوند.
چنانچه بازرس شخص حقیقی باشد ارسال درخواست کتبی به نشانی ثبتی شرکت کافی است. ولی چنانچه بازرس سازمانی حسابرسی و یا موسسات حسابرسی باشند.

درخواست به نشانی ثبتی و قانونی آنان ارسال می شود. عدم اجابت درخواست توسط بازرس قانونی، برای سهام داران حق دعوت مستقیم مجمع عمومی را ایجاد می کند.
در این صورت سهام داران با نشر آگهی دعوت در روزنامه کثیرالانتشار شرکت نسبت به دعوت مجمع عمومی با رعایت فاصله نشر آگهی تا تاریخ برگزاری طبق اساسنامه شرکت اقدام می کنند.

سهام داران متقاضی تشکیل مجمع باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح کنند. دستور مجمع منحصراَ دستوری خواهد بود که در تقاضانامه سهام داران ذکر شده است.

ذیل آگهی دعوت تحت عنوان سهام داران دارنده بیش از یک پنجم سهام شرکت امضا می شود.
ضرورتی به ذکر اسامی و مشخصات سهام داران در آگهی دعوت وجود ندارد. در ماده 96 ” لایحه ” آمده :
” هیات رئیسه چنین مجمعی از بین صاحبان سهام انتخاب خواهد شد “.

این جمله مباحثی ایجاد کرده و بعضی اعتقاد دارند در چنین مجمعی منشی جلسه نیز باید سهام دار باشد. در صورتی که از یک سو مجامع موضوع ماده 95 ” لایحه ” فقط به طریقی غیرعادی و فوق العاده دعوت می شوند.

هیچ تفاوت دیگری از نظر تشکیل هیات رئیسه، حد نصاب حضور و اعتبار تصمیمات با سایر مجامع ندارند و از سوی دیگر نیز به لحاظ ترتیب، ماده 101 که بعد از ماده 96 آمده، هیات رئیسه و ترکیب آن را تعریف کرده و الزامی برای سهام دار بودن منشی در آن به چشم نمی خورد.

در نتیجه مجمع موضوع ماده 95 هیچ گونه خصوصیتی از حیث سهام دار بودن یا نبودن منشی جلسه ندارد و ماده 101 قانون تجارت به ماده 96 وارد و بر آن حاکم است.
آنچه سهام دار و یا سهام داران متقاضی دعوت مجامع عمومی از طریق اعمال ماده 95 ” لایحه ” گاهی از آن غفلت می کنند مقررات ماده 101 ” لایحه ” در مورد لزوم تشکیل هیات رئیسه، رعایت حد نصاب حضور و اعتبار تصمیمات در مجامع عمومی است.
یک یا دو سهام دار دارای یک پنجم سهام قادر به تشکیل هیات رئیسه طبق ماده 101 ” لایحه ” نیستند زیرا انتخاب رئیس و دو ناظر از بین سهام داران الزامی است.

بنابراین در صورت عدم حضور و همکاری سایر سهام داران، به دلیل عدم امکان تشکیل هیات رئیسه، قادر به تشکیل و برگزاری مجمع عمومی نخواهند بود و مکاتبات، انتظارات و اقدامات آن ها بی حاصل خواهد بود.

در صورت تشکیل جلسه و انتخاب هیات رئیسه حد نصاب حضور و اعتبار تصمیمات مانند سایر مجامع خواهد بود و چنانچه سایر سهام داران اکثریت مطلق را داشته باشند.

با دستور جلسه مورد تقاضای دعوت کنندگان مجمع مخالف باشند در واقع مجمع مصوبه ای طبق دلخواه و نظر این سهام داران نخواهد داشت.
در ماده 95 صرفاَ طریقه فوق العاده ای برای دعوت مجمع تعریف شده و هیچ گونه امتیاز ویژه ای برای این گونه سهام داران و الزام سایر سهام داران برای تصویب موارد درخواست آنان پیش بینی نشده است.

درخواست تشکیل مجمع عمومی به وسیله سهامداران

مطابق ماده ۹۵ لایحه قانونی بخشی از قانون تجارت سهامدارانی که حداقل یک‌ پنجم سهام شرکت را مالک باشند.

حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره، خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا ۲۰ روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند.

در غیر این صورت، درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان، مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ۱۰ روز دعوت نمایند. در غیر این صورت آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیما به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

پروسه قانونی دعوت مجمع عمومی سهامداران مطابق ماده 95 لایحه قانونی به شرح ذیل می باشد:

 • اشخاصی که درخواست برگزاری مجمع عمومی در اجرای ماده ۹۵ را می نمایند باید از سهامداران دارای حق رای باشند. برابر ماده ۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، بعضی از دارندگان سهام، حق رای در مجامع عمومی را تحت شرایطی ندارند. بنابراین برگزارکنندگان مجمع، باید دقت کنند که فقط سهامدارانی حق حضور و حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام را دارند که مشمول ماده ۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نباشند.
 • سهامدارانی که دعوت مجمع را در اجرای ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواستار می‌شوند باید مالک حداقل، یک‌پنجم سهام شرکت باشند. اگر تعداد سهام سهامدارانی که خواهان اعمال ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هستند تشکیل حداقل یک‌پنجم سهام شرکت را ندهد و نصاب یک‌پنجم سهامدار، حاصل نگردد اعمال ماده ۹۵ ممکن نیست‌.اگر تعداد سهامدارانی که در بدو امر از هیئت مدیره، درخواست برگزاری مجمع کرده اند یک پنجم بوده است اما در گام های بعدی از فرایند اجرای ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (درخواست از بازرس قانونی و دعوت مستقیم) نصاب یک پنجم را از دست داده باشند درخواست آنان، وجاهت و ارزش قانونی خود را از دست خواهد داد و امکان اعمال ماده ۹۵ را نخواهند داشت.نصاب قانونی یک پنجم سهامداران از ابتدا تا انتهای فرایند موضوع ماده ۹۵ باید محفوظ باشد.درخواست برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام در اجرای ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از زمانی برای هیئت مدیره ایجاد تکلیف می کند که تعداد سهامداران متقاضی برگزاری مجمع، به نصاب یک پنجم برسد و این مخصوص جایی است که سهامداران، دفعتا واحده درخواست برگزاری مجمع نمی‌کنند بلکه تدریجا و طی دو یا چند درخواست، شروع به طرح تقاضای برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام می نمایند.در این فرض، هیئت مدیره از زمان تکمیل درخواست های برگزاری مجمع و حصول نصاب قانونی (حداقل یک‌پنجم سهام) تکلیف برگزاری مجمع دارد.هیات مدیره شرکت سهامی، ظرف بیست روز از تاریخ وصول درخواست دارنده حداقل یک پنجم سهام یا از تاریخ حصول این نصاب قانونی، تکلیف به دعوت از مجمع عمومی صاحبان سهام دارد.
 • لزومی ندارد که سهامداران به لحاظ عددی بیش از یک نفر باشند. یک سهامدار که به تنهایی یک پنجم سهام شرکت را داشته باشد نیز در اجرای ماده ۹۵ می تواند از هیئت مدیره درخواست برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام (اعم از مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده) بنماید زیرا در ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تعداد سهامداران، موضوعیت ندارد بلکه نصاب قانونی مندرج در این ماده، بر میزان سهام که بایستی حداقل یک پنجم باشد بار می گردد نه بر تعداد سهامداران.از ملاک ماده ۲۷۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در این مورد نیز می‌توان بهره گرفت. در ماده یادشده، تصریح گردیده که حتی یک نفر از کسانی که مجموع یک پنجم سهام شرکت را دارد نیز می‌تواند در مورد تقصیرات اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی، علیه آنان اقدام به طرح دعوی نماید.
 • تسلیم درخواست به اشخاصی غیر از هیئت مدیره قانونی و بازرس قانونی، تکلیف قانونی جهت دعوت مجمع ایجاد نمی کند. سهامدارانی که خواهان اعمال ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هستند بایستی درخواست خود را به اشخاصی تسلیم نمایند که در زمان طرح درخواست، قانونا عضو هیئت مدیره یا بازرس قانونی شرکت بوده اند.بر تسلیم درخواست به اشخاصی که قانون در شرکت دارای سمت هیئت مدیره یا بازرس قانونی نباشند اثر قانونی ندارد و از یک سو برای درخواست کنندگان، ایجاد حق نمی کند و از سوی دیگر برای مدیران و بازرس قانونی شرکت، ایجاد تکلیف نمی‌نماید.
 • تسلیم درخواست برگزاری مجمع در اجرای ماده ۹۵ بایستی به همه اعضای هیئت مدیره انجام شود. ارائه درخواست به رئیس هیئت مدیره کفایت نخواهد کرد. چون انجام تکالیف موضوع ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از جمله تکالیف جمعی هیئت مدیره در این مورد به شمار می رود.
 • سهامداران متقاضی برگزاری مجمع در اجرای ماده ۹۵ بایستی درخواست روشن و مشخصی را مطرح نمایند مانند درخواست دعوت مجمع برای انتخاب بازرس یا درخواست دعوت مجمع برای عزل مدیر هیئت مدیره یا درخواست برگزاری مجمع برای اصلاح اساسنامه و همانند اینها چون دعوت مجمع نمی تواند بدون دستور و بدون موضوع باشد.مماده۹۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تکمیل ماده ۹۵ بیان داشته است که دستور مجمعی که در اجرای ماده ۹۵ برگزار می شود منحصرا باید همان موضوع و خواسته ای باشد که در تقاضانامه دارندگان یک‌پنجم سهام آمده است.
 • در دعوت مجمع عمومی صاحبان سهام که هیئت مدیره یا بازرس قانونی یا سهامداران به طور مستقیم اقدام به آن می کنند بایستی تشریفات قانونی و اساسنامه ای راجع به دعوت هیئت مدیره مجمع رعایت گردد.

نحوه دعوت مجمع عمومی فوق العاده

همان گونه که در مقالات پیش گفته شد ، روزنامه کثیرالانتشار منتخب نحوه ایجاد لیست سهام دلخواه مجمع صاحبان سهام پل ارتباطی بین شرکت و سهام داران است و در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید با نشر آگهی در این روزنامه انجام پذیرد.
بعضاَ در اساسنامه شرکت ها علاوه بر نشر آگهی ، ارسال دعوت نامه کتبی با پست سفارشی نیز پیش بینی شده که در این صورت هر دو روش دعوت باید اجرا شود و اسناد و مدارک آن یعنی اصل آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار، اصل قبض پست سفارشی و فتوکپی دعوت نامه ارسالی برای سهام داران به اداره ثبت شرکت ها ارائه می شود. فاصله بین نشر آگهی و برگزاری مجمع حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود که در اساسنامه شرکت می توان حداقل فاصله نشر آگهی تا تاریخ برگزاری مجمع را افزایش داد.
باید توجه داشت با عنایت به عبارت ” فاصله ” در ماده 98 ” لایحه ” در واقع باید مهلت یازده روزه ای را از نحوه ایجاد لیست سهام دلخواه تاریخ نشر تا روز مجمع در نظر گرفت و چنانچه طبق اساسنامه ارسال دعوت نامه کتبی از طریق پست سفارشی نیز الزامی باشد رعایت فاصله فوق از تاریخ تحویل مدارک به پست تا روز برگزاری جلسه مجمع عممومی نیز ضرورت دارد.
به نظر می رسد پیش بینی ضرورت ارسال دعوت نامه با پست سفارشی در اساسنامه شرکت ها که باعث پیچیده شدن تشریفات دعوت می شود مقرون به مصلحت نباشد مگر در حالاتی که وجود وضعیت خاص آن را ایجاب کند.
در آگهی دعوت نوع مجمع عمومی ( اعم از عادی، فوق العاده و یا عادی به طور فوق العاده ) ، تاریخ و محل تشکیل جلسه با قید روز و ساعت و نشانی کامل باید قید شود. دستور جلسه چنانچه مشتمل بر اموری باشد که نیازمند ثبت و ضبط در مرجع ثبت شرکت هاست، باید به طور کامل ذکر شود و مواردی مانند تعیین حق الزحمه بازرس، حق حضور و پاداش هیات مدیره و تنفیذ معاملات ماده 129 ” لایحه ” که نیازی به ثبت و آگهی آن ها نیست تحت عنوان ” سایر موارد ” در دستور جلسه مجمع قرار می گیرد و نیازی به تصریح آن ها در آگهی دعوت نیست. نام و سمت مقام دعوت کننده مجمع ، الزاماَ در انتهای آگهی دعوت باید تصریح شود.
اگر در متن آگهی دعوت سهو قلم و یا اشتباهی رخ دهد و یا در فاصله نشر آگهی تا روز برگزاری مجمع بنا به دلایلی تغییری در تاریخ و یا محل برگزاری مجمع و یا دستور جلسه ضرورت یابد، باید آگهی اصلاحی حداقل یک روز قبل از روز برگزاری مجمع در روزنامه کثیرالانتشار شرکت چاپ شود. این تغییر امکان پذیر خواهد بود. هر چند ممکن است در بدو امر عجیب و مغایر با قانون به نظر برسد. رویه عملی اداره ثبت شرکت ها نیز پذیرش آگهی اصلاحی است و انتشار آگهی اصلاحی و تغییر و اصلاح مطالب مندرج در آگهی در محدوده موارد فوق با رعایت حداقل فاصله یک روز تا تاریخ برگزاری مجمع معمول و متداول است.
اگر کلیه صاحبان سهام در هر زمان تصمیم به برگزاری مجمعی داشته باشند، با حضور تمامی آن ها در جلسه مجمع عمومی، نیازی به انتشار آگهی دعوت و سایر تشریفات نیست. به عبارت دیگر ممکن است مقام دعوت کننده ، کلیه تشریفات از قبیل نشر آگهی دعوت و یا ارسال دعوت نامه کتبی را انجام دهد و کلیه صاحبان سهم در جلسه حضور پیدا کنند. در این صورت نیازی به ارائه اصل آگهی دعوت و مدارک ارسال دعوت نامه کتبی به اداره ثبت شرکت ها نخواهد بود

تشکیل مجمع عمومی

علاوه بر این که موقع تشکیل مجمع عمومی به شرحی که گذشت در اساسنامه معین می‌شود، هیئت مدیره دارندگان سهام را به جهت شرکت در مجمع عمومی دعوت می‌نمایند.

دعوت مجمع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد به عمل آید.

هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالیانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند.

این تصمیم باید در روزنامه کثیرالانتشاری که تاریخ چنین تصمیمی جهت نشر دعوتنامه و اطلاعیه‌های مربوط به شرکت قبلاً تعیین شده منتشر گردد.

آموزش ساخت پروفایل حرفه‌ای در وردپرس

ساخت پنل کاربری در وردپرس همواره یکی از نیازهای اساسی سایت‌هایی بوده که قصد داشتند تا بصورت کاربرمحور فعالیت کرده و امکاناتی را برای کاربران خودشون فراهم کنند تا کاربران قادر باشند در سایت اقدام به فعالیت کنند. ساخت پروفایل حرفه ای در وردپرس و ایجاد پروفایل برای کاربران وردپرس این امکان رو به شما میده تا صفحه نویسندگان و کاربرانی که در سایت فعالیت و ثبت‌نام کردن رو حرفه‌ای تر کنید و امکانات بیشتری برای کاربران سایت خودتون در نظر بگیرید تا ظاهر خشک و ساده و بی روح اونو به یک ظاهر حرفه‌ای و کاربر پسند تبدیل کنید. با استفاده از افزونه پنل کاربری پیشرفته برای وردپرس قادر خواهید بود تا فیلدهای جدیدی در پروفایل کاربران تعریف کرده و این امکان رو برای کاربرانتون فراهم کنید تا قادر باشن با تکمیل کردن پروفایل خودشون در سایت فعالیت مناسبی داشته باشن. در این مقاله از پایگاه دانش میزبان‌فا قصد دارم تا به معرفی افزونه پنل کاربری پیشرفته برای وردپرس یعنی افزونه Utimate Member بپردازم که با استفاده از این افزونه قادر خواهید بود تا امکان عضویت در وردپرس رو فراهم کرده و برای هر یک از کاربران یک صفحه اختصاصی برای پروفایل اونها ایجاد کنید.

ساخت پنل کاربری در وردپرس و ایجاد پروفایل برای کاربران وردپرس

افزونه‌ای که قصد معرفی اونو دارم با عنوان Ultimate Member در مخزن وردپرس به ثبت رسیده و تاکنون تونسته تا بیش از 100.000 نصب فعال و کسب امتیاز 4.6 را نصیب خودش کنه. با استفاده از این افزونه می تونید نسبت به ایجاد پروفایل برای کاربران وردپرس اقدام کنید. برای شروع کار با استفاده از آموزش نحوه نصب و کار کردن با افزونه ها در وردپرس اقدام به نصب و فعال سازی افزونه زیر در سایت وردپرسی خودتون بکنید.

بعد از نصب و فعال سازی افزونه مشابه تصویر زیر منویی به نام Ultimate Member در نحوه ایجاد لیست سهام دلخواه پیشخوان سایت وردپرسی شما اضافه خواهد شد، برای اینکه از افزونه با زبان فارسی استفاده کنید روی دکمه Download The Translation کلیک کنید تا فایل زبان فارسی افزونه دانلود شده و افزونه برای شما فارسی بشه.

ساخت پنل کاربری در وردپرس

در صورتی که با این روش موفق به ترجمه افزونه ultimate member به زبان فارسی نشدید از راهکار زیر استفاده کنید.

ترجمه افزونه ultimate member فارسی

برای حل مشکل فارسی کردن افزونه Ultimate member و استفاده از افزونه با زبان فارسی ممکنه با زدن دکمه Download the Translation موفق به دریافت نسخه فارسی افزونه نشید. برای رفع این مشکل باید به صورت دستی فایل‌های زبان افزونه رو دانلود کرده و داخل پوشه زبان افزونه قرار بدین. برای این منظور ابتدا روی دکمه زیر کلیک کنید تا به صفحه ترجمه افزونه در پیشخوان وردپرس هدایت بشید.

بعد از کلیک روی دکمه به صفحه‌ای مشابه تصویر زیر هدایت میشید که باید در انتهای صفحه روی دکمه Export کلیک کنید.

فارسی سازی افزونه ultimate member

همونطور که داخل تصویر میبینید در حالت پیشفرض گزینه Portable Object Message Catalog (.po/.pot) انتخاب شده. بدون تغییر این گزینه روی دکمه Export کلیک کنید و فایلی با نام wp-plugins-ultimate-member-dev-fa.po رو دانلود کنید. در مرحله بعد این گزینه رو روی حالت Machine Object Message Catalog (.mo) انتخاب کنید و این بار فایلی با نام wp-plugins-ultimate-member-dev-fa.mo را دانلود کنید.

فارسی سازی افزونه ultimate member

حال که دو فایل رو دانلود کردید، با راست کلیک و انتخاب گزینه Rename روی فایل ها، اسم اونها را بصورت زیر تغییر بدین:

 • فایل wp-plugins-ultimate-member-dev-fa.po رو به ultimate-member-fa_IR.po
 • فایل wp-plugins-ultimate-member-dev-fa.mo رو به ultimate-member-fa_IR.mo

پس در حالت کلی بدون در نظر گرفتن فرمت این دو فایل که po و mo هستند شما باید نام اونها را به ultimate-member-fa_IR تغییر نام بدین. حالا وارد هاست خودتون شده و روی گزینه File Manager کلیک کنید.

فارسی سازی افزونه ultimate member

حالا به مسیر /public_html/wp-content/plugins/ultimate-member/languages رفته و روی دکمه Upload کلیک کنید. سپس دو فایل ultimate-member-fa_IR.po و ultimate-member-fa_IR.po رو داخل این مسیر آپلود کنید. حالا اگه به منوی افزونه در پیشخوان وردپرس مراجعه کنید، میبینید که افزونه فارسی شده و مشکلی با افزونه ultimate member نخواهید داشت.

حالا در ادامه برای اینکه کاربران قادر باشند تا در سایت ثبت نام کنند باید امکان عضویت در وردپرس رو فعال کرده باشید در صورتی که امکان عضویت در وردپرس فعال نیست و پیغام Registration is disabled به شما نمایش داده میشه کافیه تا به تنظیمات وردپرس در بخش همگانی مراجعه گرده و تیک گزینه هر کسی می‌تواند نام‌نویسی کند را فعال کنید. حالا بعد از اینکه زبان افزونه به فارسی تغییر کرد مشابه تصویر زیر منویی با عنوان مدیریت کاربران در پیشخوان سایت وردپرسی شما افزوده خواهد شد، روی آن کلیک کنید تا به صفحه سفارشی سازی و تنظیمات افزونه هدایت شوید.

ساخت پنل کاربری در وردپرس

همونطور که در تصویر میبینید در منوی Setup برگه‌های مربوط به پروفایل کاربر، تنظیمات اکانت، صفحه نمایش اعضا، صفحه عضویت در وردپرس، صفحه ورود در وردپرس، صفحه خروج در وردپرس و صفحه فراموشی کلمه عبور وردپرس رو انتخاب کنید و در نهایت تنظیمات این بخش رو ذخیره کنید.

ساخت پنل کاربری در وردپرس

مشابه تصویر بالا به منوی کاربران مراجعه کرده و مواردی مثل نقش کاربری پیشفرض، فرمت لینک نمایش کاربر، فرمت نام نمایشی کاربر، نمایش نام کاربر با حروف بزرگ، لینک دادن به صفحه کاربر در پروفایل کاربری، نمایش دایرکتوری کاربران، نمایش تصویر گراواتار برای کاربر، نوع آواتار، امکان فعال کردن استفاده از رمز قوی هنگام فراموشی کلمه عبور و در نهایت امکان ویرایش ایمیل خصوصی کاربران را سفارشی سازی کنید.

ساخت پنل کاربری در وردپرس

با مراجعه به منوی تنظیمات حساب کاربری قادر هستید تا تنظیمات کاربران خودتون را سفارشی سازی کنید. در این بخش می‌توانید میتونید تنظیماتی مثل نمایش رمز اکانت، تعیین حریم خصوصی برای کاربر، نمایش اطلاعیه در حساب کاربری، حذف حساب و متن دلخواه برای حذف حساب کاربری، امکان نمایش یا عدم نمایش نام و نام خانوادگی، ضروری کردن نام و نام‌خانوادگی کاربر، اجازه به کاربران برای تغییر ایمیل، مخفی کردن حساب کاربری توسط اعضا و در نهایت ضروری کردن انتخاب کلمه عبور قوی راشخصی سازی کرده و این امکانات رو برای کاربران خودتون فراهم کنید.

ساخت پنل کاربری در وردپرس

همونطور که در تصویر بالا میبینید و از این بخش قادر هستید تا دسترسی‌ها مثل مشاهده سایت، اجازه به میهمانان برای ورود در بخش wp-admin وردپرس، تعیین دسترسی برای مدیران، تعداد مجاز تغییر رمز وردپرس، تعیین لیست سفید و سیاه ایمیل و IP کاربران با دامنه خاص و در نهایت مسدود کردن نام‌های کاربری خاص مثل admin، administrator و.. را تعیین کنید. در صورتی که قصد دارید تا به طور کلی دامنه ایمیلی را برای ثبت نام مسدود کنید کافیه تا ابتدا یک کاراکتر ستاره و سپس فرمت ایمیل به همراه نام دامنه را مثل نمونه زیر در آن وارد کنید تا به طور کلی از چنین دامنه‌ای امکان عضویت وجود نداشته باشد.

ساخت پنل کاربری در وردپرس

با مراجعه به منوی ایمیل‌ها میتونید نام ارسال کننده ایمیل، ایمیل مورد نظر برای ارسال ایمیل‌های سایت، استفاده از HTML در فرم‌های ایمیل، فعال و غیر فعال سازی و تعیین متن ایمیل‌ها رو تعیین کنید. همچنین می‌تونید از امکاناتی همچون اجباری کردن تایید ایمیل کاربر رو سفارشی سازی کنید تا کاربران قبل از فعالیت در سایت ایمیل خودشون را تایید کرده باشن.

ساخت پنل کاربری در وردپرس

در بخش اعلان‌ها هم میتونید متن مورد نظر برای عضویت کاربر در سایت، بررسی حساب کاربری یک کاربر خاص و حذف حساب کاربری که توسط ایمیل برای مدیر سایت ارسال میشن رو مدیریت کرده و اونها رو فعال یا غیرفعال کنید.

ساخت پنل کاربری در وردپرس

با مراجعه به منوی آپلودها قادر هستید تا برای بخش‌های مختلفی همچون تصاویر کاربران، تصاویر کاور برای کاربران، اندازه تصاویر بندانگشتی، کیفیت تصاویر آپلود شده برای کاربران و میزان حجم و اندازه قابل آپلود برای پروفایل کاربران رو مدیریت کنید تا حجم تصاویر ارسالی بالا نبوده و صفحات بهینه‌ای داشته باشید.

ساخت پنل کاربری در وردپرس

با استفاده از منوی سئو قادر هستید تا به جهت بالا بردن سئوی و بهسنه سازی سایت، عنوان و متای توضیحات را برای صفحه پروفایل کاربران مدیریت کرده و از شورت‌کد های موجود برای صفحه پروفایل کاربران در آن استفاده نمایید.

ساخت پنل کاربری در وردپرس

همونطور که در تصویر بالا میبینید با استفاده از منوی ظاهر قادر هستید کلیه صفحات نحوه ایجاد لیست سهام دلخواه مربوط به پروفایل کاربران رو با رنگ‌بندی دلخواه خود مدیریت کرده و بسته به قالبی که ازش استفاده می‌کنید از رنگ‌بندی مناسب و متناسب با قالب سایتتون برای صفحات پروفایل کاربران خودتون استفاده کنید . این صفحه به شما این امکان رو خواهد داد تا علاوه بر رنگ‌بندی موارد دیگه مثل اندازه، ترازبندی، انتخاب عناوین هر بخش، تعیین استایل برای دکمه‌ها و… رو مدیریت و سفارشی سازی کنید.

ساخت پنل کاربری در وردپرس

افزودن فیلد دلخواه به صفحه پروفایل کاربران وردپرس

همونطور که در تصویر بالا میبینید با مراجعه به زیرمنوی فرم‌ها قادرید تا فرم‌های جدید ایجاد کرده و یا اینکه فرم‌های عضویت و ورود در پروفایل پیشفرض وردپرس را که این افزونه در اختیارتون قرار میده را به دلخواه خودتون ویرایش کنید. علاوه بر این قادر هستید تا اقدام به افزودن فیلدهای دلخواه همچون آی‌دی شبکه‌های اجتماعی، انواع فیلدهای متنی، چک‌باکس، چند انتخابی و… کرده و اونها را در فرم عضویت و تنظیمات پروفایل کاربرانتون قرار بدین تا پروفایل حرفه‌ای تری رو برای کاربران خوشون داشته باشن. جدای از این امکانات در این بخش قادر خواهید بود تا برای هر فیلد ساخته شده یک آیکون دلخواه با رنگبندی و استایل اختصاصی انتخاب کرده و سایر گزینه‌های هر فیلد همچون ضروری و غیرضروری بودن فیلد، امکان ویرایش فیلد توسط اعضا، تعیین فیلدهای لینکدار و… رو مدیریت کنید.

ساخت پنل کاربری در وردپرس

در نهایت بعد از اینکه تنظیمات رو برای خودتون سفارشی سازی کردین پروفایل کاربران در نحوه ایجاد لیست سهام دلخواه سایت شما بصورت تصویر بالا ایجاد شده و با مراجعه به صفحه هر کاربر میشه مطالب، دیدگاه‌ها، بیوگرافی و فیلدهای سفارشی را که تعریف کردید رو ایجاد کرد.

امیدوارم که این آموزش هم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه و با استفاده از این آموزش تونسته باشید تا نسبت به ساخت پنل کاربری در وردپرس و ایجاد پروفایل برای کاربران وردپرس سایت وردپرسی خودتون اقدام کنید. اگر در رابطه با این آموزش و نحوه ایجاد پروفایل حرفه‌ای در وردپرس سوال و یا مشکلی داشتید در بخش دیدگاه‌ها مطرح کنید تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشم.

جستجو و فراخوانی عکس در اکسل

انتخاب عکس در سلول

حتما تا حالا به این موضوع برخورد کردید که موقع فراخوانی داده های مختلف، عکس متناسب با اون داده رو هم فراخوانی کنید. مثلا یک دیتابیس از کارکنان یک شرکت داریم. در صفحه ای دیگه میخوایم به محض اینکه کد پرسنلی اون شخص رو وارد کردیم، عکس پرسنلی که قبلا در دیتابیس قرار دادیم، فراخوانی بشه و اون عکس در سلول نمایش داده بشه. همونطور که میدونیم، توابع زیادی برای جستجو در اکسل وجود داره، توابعی مثل Vlookup, Match, Index و … اما این توابع فقط میتونن داده رو جستجو کنن و امکان جستجوی عکس ندارن. پس برای این کار باید از ترفند هایی استفاده کنیم که د رادامه به شرح آنها می پردازیم:

فرض کنید لیستی از اسم کشورها رو داریم با عکس پرچم های هر کشور. میخواهیم اسم هر کشوری که از لیست انتخاب کردیم، پرچم متناسب با اون کشور هم فراخوانی بشه.

فراخوانی

شکل ۱ – فراخوانی عکس در اکسل با فرمول

برای این کار دو روش رو ارائه میدیم:

روش اول فراخوانی عکس با استفاده از تابع Index , match در ابزار Name Manager

این روش چهار مرحله به شرح زیر داره:

مرحله اول: آماده کردن داده ها و ایجاد لیست فروریز از داده های مورد نظر

ابتدا داده ها رو در اکسل آماده میککنیم. به اینصورت که اسم کشور ها و عکس پرچم هر کدوم از اونها رو مطابق شکل ۱ در اکسل آماده میکنیم. بعد یک لیست از اسم کشورها درست میکنیم. برای این کار از Data/ Data Validation/ List رو انتخاب میکنیم و اسم کشورها رو به عنوان ورودی تعیین میکنیم. برای آشنایی بیشتر با این ابزار مقاله مربوط به Data Validation رو مطالعه کنید.

فراخوانی عکس در اکسل - ایجاد لیست

شکل ۲ – فراخوانی عکس در اکسل – ایجاد لیست

مرحله دوم: ایجاد ارتباط بین لیست و عکس های مرتبط با هر رکورد

 • اول روی سلولی که عکس پرچم داخلش هست کلیک میکنیم (دقت داشته باشیم که سلول انتخاب بشه نه عکس)
 • سپس کلیک راست کرده و Copy رو میزنیم. یا کلید ترکیبی Ctrl+C رو میزنیم.
 • سلولی که میخواهیم عکس پرچم مرتبط با هر کشور رو نمایش بده انتخاب کرده و کلیک راست میکنیم.
 • از پنجره Paste Special گزینه Linked Picture رو انتخاب میکنیم. (شکل ۳)

فراخوانی عکس در اکسل – Linked Picture

شکل ۳ – فراخوانی عکس در اکسل – Linked Picture

با اینکار سلول مقصد، وصل میشه به سلول مبدا و با تغییر عکس موجود در سلول کپی شده، سلول مقصد هم تغییر میکنه و عکس جدید رو نشون میده.

فراخوانی عکس در اکسل- Copy/ Paste Special

شکل ۴ – فراخوانی عکس در اکسل- Copy/ Paste Special

در شکل ۴، سلول B1 رو کپی کردیم و در سلول E1 link picture کردیم. و رهر چیزی که در سلول B1 قرار بگیره در سلول E1 نمایش داده خواهد شد. اما هنوز این سلول به لیست فروریز وصل نشده. پس باید کاری کنیم که این اتصال برقرار بشه. چون هدف اصلی این هست که با تغییر داده از لیست فروریز، عکس پرچم کشور مربوطه نمایش داده بشه. دقت کنیم که نتیجه linked picture یک عکسه که هر جای اکسل میتونه قرار بگیره و محدوده به سلول E1 نیست.

مرحله سوم: ایجاد محدوده نامگذاری شده با Name Manager

همونطور که دیدیم، عکس ایجاد شده فقط به یک سلول وصله. حالا باید کاری کنیم که با تغییر سلول عکس مربوطه فراخوانی بشه. برای این کار از تب Formula روی گزینه Define Name کلیک میکنیم. نام دلخواه رو تایپ کرده و در قسمت refer to فرمول زیر رو وارد کرده و Ok رو میزنیم: (شکل ۵)

=INDEX( ‘Lookup Picture’!$B$1:$B$8 , MATCH(‘Lookup Picture’!$D$1,’Lookup Picture’!$A$1:$A$8,0) )

فراخوانی عکل در اکسل – نامگذاری محدوده

شکل ۵ – فراخوانی عکل در اکسل – نامگذاری محدوده

این فرمول میاد مکان سلول انتخاب شده از لیست فروریز رو در ستون نام کشور ها گیدا میکنه و سلول متناظرش در ستون پرچم رو به عنوان خروجی تعیین میکنه.

مرحله چهارم: اتصال image ایجاد شده به نام تعیین شده

حالا کافیه که Image ایجاد شده از linked picture رو انتخاب کنیم و در نوار فرمول تایپ کنیم =flag و enter رو بزنیم.

این ترفند چطور کار میکنه؟

وقتی ما یک linked picture ایجاد کردیم، فقط به سلولی متصل بود که کپی شده بود. بعد ما از طریق نامگذاری محدوده، رفرنس این Image رو تغییر دادیم. این محدوده نامگذاری شده وابسته به سلول انتخاب شده از لیست فروریز است و با فرمولی که نوشتیم، هر بار، آدرس سلول متناظر با نام کشور، در ستون پرچم رو به عنوان خروجی بهمون میده.

مثلا در D1 کشور جامائیکا رو انتخاب میکنیم، با این کار خروجی فرمولی که در Name manager نوشتیم، میشه سلول B6 و این سلول در واقع قراره تصویرش Image ایجا دشده در Linked picture نمایش داده بشه.

نکته خیلی مهم
فرمولی که در Name manager نوشته میشه باید خروجی از جنس Reference داشته باشه که این مهم رو تابع Index به ما میده.

روش دوم: فراخوانی عکس با استفاده از Indirect و Name Manager

این روش شباهت زیادی به روش بالا داره. در واقع مرحله یک و دو و چهار مشابه روش قبل هست و فقط در مرحله سوم یعنی نامگذاری محدوده، تفاوت داره. پس اول داده ها رو آماده میکنیم و بعد از ایجاد لیست فروریز و کپی کردن یکی از سلول ها و ایجاد linked picture ، طبق روش زیر کار رو ادامه میدیم:

در این مرحله باید محدوده پرچم ها رو از طریق Name Manager نامگذاری کنیم و سلول هر پرچم نام کشور مربوطه باشه. یعنی نام سلول B1 معادل “هند” باشه و الی آخر. برای اینکه تک تک مجبور به نامگذاری نباشیم، از مسیر زیر اقدام به نامگذاری ستون پرچم ها میکنیم:

Formula/ Create from selection

فراخوانی عکس در اکسل – روش دوم- Create from selection

شکل ۶- فراخوانی عکس در اکسل – روش دوم- Create from selection

با این کار، هر سلول، نام سلولی که در سمت چپش قرار داره رو میگیره و طبق قوانین نامگذاری، هر جا که space وجود داشته باشه، با _ پر میشه. مثل هنگ_کنگ. در شکل ۷ محدوده های نامگذاری شده نمایش داده شده.

فراخوانی عکس در فایل اکسل-نامگذاری اتوماتیک محدوده ها

شکل ۷- فراخوانی عکس در سلول های اکسل-نامگذاری اتوماتیک محدوده ها

حالا باید نام ها رو فراخوانی کنیم. چون میدونیم اسم کشورها به نام تبدیل شدن و هر نام داره به یک سلول ارجاع داده میشه، میتونیم از تابع Indirect برای فراخوانی مقدار داخل سلول مورد نظر استفاده کنیم. برای درک بهتر تابع Indirect حتما مقاله مربوط به این تابع مهم رو مطالعه کنید.

پس با توجه نحوه ایجاد لیست سهام دلخواه به توضیحات بالا یک نام جدید به نام Flag2 تعریف میکنیم با این فرمول:

اما موضوع مهمی اینجا پیش میاد، اونم اینکه برای اسم هایی که دو قسمتی هستن و فاصله دارند، باید فکری بکنیم. چون در نام تخصیص داده شده به این سلول ها، بجای Space مقدار _ گذاشته شده. برای همین داخل تابع Indirect فرمولی مینویسیم که اگر Space وجود داشت، اونو تبدیل به _ کنه. یعنی: (شکل ۸)

=INDIRECT( SUBSTITUTE($D$1,” “,”_”) )نحوه ایجاد لیست سهام دلخواه

همونطور که میدونیم تابع Substitute در یک رشته متنی، یک کاراکتر رو با کاراکتری دلخواه جایگزین میکنه.

فراخوانی عکس در اکسل- ترکیب تابع indirect و substitute

شکل ۸ – فراخوانی عکس در سلول های اکسل- ترکیب تابع Indirect و Substitute

بقیه مراحل باز مشابه روش اول هست. یعنی کافیه که linked picture رو انتخاب کنیم و در نوار فرمول نام تعیین شده یعنی flag2 رو تایپ کنیم.

پس با این دو روش که تا حد زیادی به هم مشابهت داشتند، تونستیم عکس های موجود در یک فایل اکسل رو با توابع جستجو، فراخوانی کنیم. حتما به این نکته مهم توجه داشته باشیم که عکس ها باید داخل فایل اکسل موجود باشن و برای اینکه فایل اکسل خیلی سنگین نشه، تا حد امکان عکس ها رو کوچک و کم حجم کنیم. اگر عکس ها خارج از فایل اکسل هستن، با توجه به شرایط مسئله راه حل های مختلفی وجود خواهد داشت که یکی از این راه حل ها استفاده از تابع Hyperlink هست.

فایل نمونه زیر شامل هر دو روش هست و میتونید در حین مطالعه آموزش، از فایل نمونه هم استفاده کنید.

زمان مناسب برای ارسال سفارش سرخطی

آموزش تنظیم ساعت سرور بورس با ساعت کارگزاری

حتما تا به حال اسم سرخطی زدن در بورس را شنیده اید. بیشتر معامله گران حرفه ای از سرخطی زدن استفاده می کنند سرخطی زدن روشی است که در آن فعالان بورس سفارش خود را راس ساعت 8:45 دقیقه صبح یعنی زمان شروع بازار، ثبت و ارسال می‌کنند. در بورس ایران سفارش گذاری تنها در یک محدوده قیمتی انجام می شود. وقتی عرضه و تقاضا برای یک سهم زیاد باشد خرید و یا فروش آن سهم برای معامله گران کار دشواری می شود. و صف های بسیار سنگین خرید یا فروش بر روی سهمی ایجاد می شود. در این حالت زمان هایی که فشار عرضه یا تقاضا زیاد است عملا شما نمی توانید سهمی را که می خواهید بخرید یا آن را بفروشید. در این زمان است که صف های سنگین بر روی یک سهم ایجاد می شود و شما هیچ شانسی برای خرید یا فروش سهم دلخواه خودتان نخواهید داشت. در حقیقت ما زدن سرخطی سعی می کنیم نوبت خود را جلو بیندازیم و جزء نفرات اول صف باشیم تا نوبت به برسد و ما بتوانیم سهم مورد نظمان را بخریم یا بفروشیم.

برای زدن سرخطی باید سفارش ما راس ساعت 8:45 ثبت شود. حال اینکه دقیقا از چه زمانی در صبح شروع به کلیک کنم تا به محض اینکه سامانه معاملاتی باز شد ، بتوانم در سریعترین زمان خرید خود را ثبت کنیم ؟ ساعت دقیق بورس چه ساعتی است؟حتما برای شما هم این سوال پیش آمده است که آیا واقعا سیستم معاملاتی در صبح ها راس ساعت 8:45:00 باز می شود؟ سوالاتی است که همیشه در ذهن ما وجود دارد و میخواهیم جواب دقیق و مناسبی برای آن داشته باشیم.

چه ساعتی سفارش سرخطی خود را ارسال کنم

زمان دقیق ارسال سفارش چه زمانی است ؟

روزهای کاری بازار بورس اوراق بهادار ایران:

روزهای شنبه تا چهارشنبه، روزهای کاری سازمان بورس و اوراق بهادار ایران است و در روزهای پنجشنبه و جمعه و همچنین روزهای تعطیل بازار سرمایه نیز تعطیل است و هیچ‌گونه معامله‌ای در آن صورت نمی‌گیرد.

ساعات معاملات در بورس:

ساعات کار سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به دو بخش ساعات پیش‌گشایش و ساعات معامله تقسیم می‌شود.

از ساعت 8:45 تا 9 صبح فرآیند سفارش‌ گیری انجام می‌شود. یعنی شما می‌توانید سفارش خرید یا فروش سهام مورد نظرتان را ثبت نمایید اما در این بازه زمانی معامله‌ ای صورت نمی‌گیرد.

همچنین امکان حذف سفارش‌ گذاری قبلی در این بازه زمانی وجود دارد و شما می‌توانید سفارشی که ثبت کرده‌اید را حذف نمایید.

در گذشته کلیک های قبل از ساعت 8:45 نیز ثبت می شد اما اکنون معاملات راس ساعت باز خواهد شد و کلیک های جلوتر ثبت می شوند ولی ارسال نخواهند شد البته در برخی کارگزاری ها، ممکن است محدودیتی برای این مورد نیز در نظر گرفته باشند.

برای اینکه بتوانید کلیک دقیق و سر وقت داشته باشید با توجه به اینکه میلی ثانیه ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار هستند تنها با کمک ربات ها و نرم افزارها این امکان وجود دارد زیرا به هیچ عنوان بصورت دستی امکان نحوه ایجاد لیست سهام دلخواه کلیک دقیق و جود ندارد.

برای استفاده از ربات ها و نرم افزارها باید طوری تنظیمات را انجام دهید تا از 3 ثانیه قبل از شروع پیش گشایش بازار شروع به ارسال کلیک نماید و تا دو ثانیه بعد از شروع بازار به کلیک های متوالی و پشت سر هم ادامه دهد. فاصله بین کلیک ها باید با توجه به محدودیت هر کارگزاری تعیین شود ولی بهتر است روی 330 میلی ثانیه تنظیم شود تا در این 5 ثانیه 15 کلیک برای شما انجام دهد اگر بیشتر از این کلیک به صورت پشت هم در سیستم ثبت کنید سیستم به صورت خودکار اوردر های شما را بعد از ثبت حذف می کند حتی اوردری که به درستی نشته است .

سرور مجازی بورس وب داده می تواند پینگ 1 میلی ثانیه تا همه کارگزاری های شهر تهران و سرعت دانلود و آپلودی از 400 تا 10000 مگابیت بر ثانیه در اختیار شما قرار دهد.

جستجو و فراخوانی عکس در اکسل

انتخاب عکس در سلول

حتما تا حالا به این موضوع برخورد کردید که موقع فراخوانی داده های مختلف، عکس متناسب با اون داده رو هم فراخوانی کنید. مثلا یک دیتابیس از کارکنان یک شرکت داریم. در صفحه ای دیگه میخوایم به محض اینکه کد پرسنلی اون شخص رو وارد کردیم، عکس پرسنلی که قبلا در دیتابیس قرار دادیم، فراخوانی بشه و اون عکس در سلول نمایش داده بشه. همونطور که میدونیم، توابع زیادی برای جستجو در اکسل وجود داره، توابعی مثل Vlookup, Match, Index و … اما این توابع فقط میتونن داده رو جستجو کنن و امکان جستجوی عکس ندارن. پس برای این کار باید از ترفند هایی استفاده کنیم که د رادامه به شرح آنها می پردازیم:

فرض کنید لیستی از اسم کشورها رو داریم با عکس پرچم های هر کشور. میخواهیم اسم هر کشوری که از لیست انتخاب کردیم، پرچم متناسب با اون کشور هم فراخوانی بشه.

فراخوانی

شکل ۱ – فراخوانی عکس در اکسل با فرمول

برای این کار دو روش رو ارائه میدیم:

روش اول فراخوانی عکس با استفاده از تابع Index , match در ابزار Name Manager

این روش چهار مرحله به شرح زیر داره:

مرحله اول: آماده کردن داده ها و ایجاد لیست فروریز از داده های مورد نظر

ابتدا داده ها رو در اکسل آماده میککنیم. به اینصورت که اسم کشور ها و عکس پرچم هر کدوم از اونها رو مطابق شکل ۱ در اکسل آماده میکنیم. بعد یک لیست از اسم کشورها درست میکنیم. برای این کار از Data/ Data Validation/ List رو انتخاب میکنیم و اسم کشورها رو به عنوان ورودی تعیین میکنیم. برای آشنایی بیشتر با این ابزار مقاله مربوط به Data Validation رو مطالعه کنید.

فراخوانی عکس در اکسل - ایجاد لیست

شکل ۲ – فراخوانی عکس در اکسل – ایجاد لیست

مرحله دوم: ایجاد ارتباط بین لیست و عکس های مرتبط با هر رکورد

 • اول روی سلولی که عکس پرچم داخلش هست کلیک میکنیم (دقت داشته باشیم که سلول انتخاب بشه نه عکس)
 • سپس کلیک راست کرده و Copy رو میزنیم. یا کلید ترکیبی Ctrl+C رو میزنیم.
 • سلولی که میخواهیم عکس پرچم مرتبط با هر کشور رو نمایش بده انتخاب کرده و کلیک راست میکنیم.
 • از پنجره Paste Special گزینه Linked Picture رو انتخاب میکنیم. (شکل ۳)

فراخوانی عکس در اکسل – Linked Picture

شکل ۳ – فراخوانی عکس در اکسل – نحوه ایجاد لیست سهام دلخواه Linked Picture

با اینکار سلول مقصد، وصل میشه به سلول مبدا و با تغییر عکس موجود در سلول کپی شده، سلول مقصد هم تغییر میکنه و عکس جدید رو نشون میده.

فراخوانی عکس در اکسل- Copy/ Paste Special

شکل ۴ – فراخوانی عکس در اکسل- Copy/ Paste Special

در شکل ۴، سلول B1 رو کپی کردیم و در سلول E1 link picture کردیم. و رهر چیزی که در سلول B1 قرار بگیره در سلول E1 نمایش داده خواهد شد. اما هنوز این سلول به لیست فروریز وصل نشده. پس باید کاری کنیم که این اتصال برقرار بشه. چون هدف اصلی این هست که با تغییر داده از لیست فروریز، عکس پرچم کشور مربوطه نمایش داده بشه. دقت کنیم که نتیجه linked picture یک عکسه که هر جای اکسل میتونه قرار بگیره و محدوده به سلول E1 نیست.

مرحله سوم: ایجاد محدوده نامگذاری شده با Name Manager

همونطور که دیدیم، عکس ایجاد شده فقط به یک سلول وصله. حالا باید کاری کنیم که با تغییر سلول عکس مربوطه فراخوانی بشه. برای این کار از تب Formula روی گزینه Define Name کلیک میکنیم. نام دلخواه رو تایپ کرده و در قسمت refer to فرمول زیر رو وارد کرده و Ok رو میزنیم: (شکل ۵)

=INDEX( ‘Lookup Picture’!$B$1:$B$8 , MATCH(‘Lookup Picture’!$D$1,’Lookup Picture’!$A$1:$A$8,0) )

فراخوانی عکل در اکسل – نامگذاری محدوده

شکل ۵ – فراخوانی عکل در اکسل – نامگذاری محدوده

این فرمول میاد مکان سلول انتخاب شده از لیست فروریز رو در ستون نام کشور ها گیدا میکنه و سلول متناظرش در ستون پرچم رو به عنوان خروجی تعیین میکنه.

مرحله چهارم: اتصال image ایجاد شده به نام تعیین شده

حالا کافیه که Image ایجاد شده از linked picture رو انتخاب کنیم و در نوار فرمول تایپ کنیم =flag و enter رو بزنیم.

این ترفند چطور کار میکنه؟

وقتی ما یک linked picture ایجاد کردیم، فقط به سلولی متصل بود که کپی شده بود. بعد ما از طریق نامگذاری محدوده، رفرنس این Image رو تغییر دادیم. این محدوده نامگذاری شده وابسته به سلول انتخاب شده از لیست فروریز است و با فرمولی که نوشتیم، هر بار، آدرس سلول متناظر با نام کشور، در ستون پرچم رو به عنوان خروجی بهمون میده.

مثلا در D1 کشور جامائیکا رو انتخاب میکنیم، با این کار خروجی فرمولی که در Name manager نوشتیم، میشه سلول B6 و این سلول در واقع قراره تصویرش Image ایجا دشده در Linked picture نمایش داده بشه.

نکته خیلی مهم
فرمولی که در Name manager نوشته میشه باید خروجی از جنس Reference داشته باشه که این مهم رو تابع Index به ما میده.

روش دوم: فراخوانی عکس با استفاده از Indirect و Name Manager

این روش شباهت زیادی به روش بالا داره. در واقع مرحله یک و دو و چهار مشابه روش قبل هست و فقط در مرحله سوم یعنی نامگذاری محدوده، تفاوت داره. پس اول داده ها رو آماده میکنیم و بعد از ایجاد لیست فروریز و کپی کردن یکی از سلول ها و ایجاد linked picture ، طبق روش زیر کار رو ادامه میدیم:

در این مرحله باید محدوده پرچم ها رو از طریق Name Manager نامگذاری کنیم و سلول هر پرچم نام کشور مربوطه باشه. یعنی نام سلول B1 معادل “هند” باشه و الی آخر. برای اینکه تک تک مجبور به نامگذاری نباشیم، از مسیر زیر اقدام به نامگذاری ستون پرچم ها میکنیم:

Formula/ Create from selection

فراخوانی عکس در اکسل – روش دوم- Create from selection

شکل ۶- فراخوانی عکس در اکسل – روش دوم- Create from selection

با این کار، هر سلول، نام سلولی که در سمت چپش قرار داره رو میگیره و طبق قوانین نامگذاری، هر جا که space وجود داشته باشه، با _ پر میشه. مثل هنگ_کنگ. در شکل ۷ محدوده های نامگذاری شده نمایش داده شده.

فراخوانی عکس در فایل اکسل-نامگذاری اتوماتیک محدوده ها

شکل ۷- فراخوانی عکس در سلول های اکسل-نامگذاری اتوماتیک محدوده ها

حالا باید نام ها رو فراخوانی کنیم. چون میدونیم اسم کشورها به نام تبدیل شدن و هر نام داره به یک سلول ارجاع داده میشه، میتونیم از تابع Indirect برای فراخوانی مقدار داخل سلول مورد نظر استفاده کنیم. برای درک بهتر تابع Indirect حتما مقاله مربوط به این تابع مهم رو مطالعه کنید.

پس با توجه به توضیحات بالا یک نام جدید به نام Flag2 تعریف میکنیم با این فرمول:

اما موضوع مهمی اینجا پیش میاد، اونم اینکه برای اسم هایی که دو قسمتی هستن و فاصله دارند، باید فکری بکنیم. چون در نام تخصیص داده شده به این سلول ها، بجای Space مقدار _ گذاشته شده. برای همین داخل تابع Indirect فرمولی مینویسیم که اگر Space وجود داشت، اونو تبدیل به _ کنه. یعنی: (شکل ۸)

=INDIRECT( SUBSTITUTE($D$1,” “,”_”) )

همونطور که میدونیم تابع Substitute در یک رشته متنی، یک کاراکتر رو با کاراکتری دلخواه جایگزین میکنه.

فراخوانی عکس در اکسل- ترکیب تابع indirect و substitute

شکل ۸ – فراخوانی عکس در سلول های اکسل- ترکیب تابع Indirect و Substitute

بقیه مراحل باز مشابه روش اول هست. یعنی کافیه که linked picture رو انتخاب کنیم و در نوار فرمول نام تعیین شده یعنی flag2 رو تایپ کنیم.

پس با این دو روش که تا حد زیادی به هم مشابهت داشتند، تونستیم عکس های موجود در یک فایل اکسل رو با توابع جستجو، فراخوانی کنیم. حتما به این نکته مهم توجه داشته باشیم که عکس ها باید داخل فایل اکسل موجود باشن و برای اینکه فایل اکسل خیلی سنگین نشه، تا حد امکان عکس ها رو کوچک و کم حجم کنیم. اگر عکس ها خارج از فایل اکسل هستن، با توجه به شرایط مسئله راه حل های مختلفی وجود خواهد داشت که یکی از این راه حل ها استفاده از تابع Hyperlink هست.

فایل نمونه زیر شامل هر دو روش هست و میتونید در حین مطالعه آموزش، از فایل نمونه هم استفاده کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.