ضریب همبستگی چیست و چه کاربردی دارد؟


چگونه می توان همبستگی را در اکسل پیدا کرد

Microsoft Excel ابزاری است که به طور گسترده در بسیاری از شرکت ها و شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد. واقعیت این است که تقریباً هر کارمندی باید در یک درجه یا دیگری دارای اکسل باشد ، زیرا این برنامه برای حل طیف وسیعی از کارها استفاده می شود. هنگام کار با جداول ، اغلب لازم است مشخص شود که آیا متغیرهای خاصی با هم مرتبط هستند یا خیر. برای این ، اصطلاحاً همبستگی استفاده می شود. در این مقاله ، نگاه دقیق تری به نحوه محاسبه ضریب همبستگی در اکسل خواهیم داشت. بیایید آن را کشف کنیم برو

محاسبه همبستگی در اکسل

بیایید شروع کنیم با ضریب همبستگی به طور کلی. میزان ارتباط بین دو عنصر را نشان می دهد و همیشه در محدوده -1 است (رابطه معکوس قوی) تا 1 (رابطه مستقیم قوی). اگر ضریب 0 باشد ، به این معنی است که هیچ رابطه ای بین مقادیر وجود ندارد.

حال ، با پرداختن به این تئوری ، بیایید به سراغ تمرین برویم. برای یافتن رابطه بین متغیرها و y ، از تابع داخلی Microsoft Excel "CORREL" استفاده کنید. برای این کار بر روی دکمه wizard عملکرد (در کنار قسمت فرمول ها قرار دارد) کلیک کنید. در پنجره باز شده ، از لیست توابع "CORREL" را انتخاب کنید. سپس دامنه را در قسمتهای "Array1" و "Array2" تنظیم کنید. به عنوان مثال ، برای Array1 ، مقادیر y و برای Array2 ، مقادیر x را برجسته کنید. در نتیجه ، ضریب همبستگی محاسبه شده توسط برنامه را دریافت خواهید کرد.

ضریب همبستگی توسط برنامه محاسبه می شود

روش بعدی مربوط به دانشجویانی خواهد بود که طبق فرمول داده شده نیاز به یافتن وابستگی دارند. اول از همه ، شما باید مقادیر متوسط ​​متغیرهای x و y را بدانید. برای انجام این کار ، مقادیر متغیر را انتخاب کرده و از عملکرد "AVERAGE" استفاده کنید. بعد ، شما باید تفاوت بین هر x و x را محاسبه کنیدچهارشنبه ، و yچهارشنبه. در سلولهای انتخاب شده فرمولهای x-x، y- را بنویسید. فراموش نکنید که سلولها را با میانگین فریز کنید. سپس فرمول را به سمت پایین بکشید تا در بقیه اعداد اعمال شود.

اکنون که تمام داده های مورد نیاز را در اختیار دارید ، می توانید همبستگی را محاسبه کنید. اختلافات بدست ضریب همبستگی چیست و چه کاربردی دارد؟ آمده را اینگونه ضرب کنید: (x-xچهارشنبه) * (y-yچهارشنبه) بعد از اینکه نتیجه هر یک از متغیرها را گرفتید ، اعداد حاصل را با استفاده از تابع اتوزوم اضافه کنید. بدین ترتیب محاسبه می شود.

حال بیایید به مخرج برویم. اختلافات محاسبه شده باید مربع باشد. برای این کار فرمول ها را در یک ستون جداگانه وارد کنید: (x-xچهارشنبه) 2 و (y-yچهارشنبه) 2 . سپس فرمول ها را به دامنه کامل بکشید. سپس ، با استفاده از دکمه "AutoSum" ، جمع بندی تمام ستون ها (برای x و برای y) را پیدا کنید. باقی مانده است که مبالغ پیدا شده را ضرب کرده و ریشه مربع را از آنها استخراج کنید. مرحله آخر تقسیم عدد بر مخرج است. نتیجه بدست آمده ضریب همبستگی مطلوب خواهد بود.

همانطور که مشاهده کردید ، با دانستن نحوه کار صحیح با توابع Microsoft Excel ، می توانید وظیفه خود را در محاسبه عبارات پیچیده ریاضی ساده کنید. با تشکر از ابزارهای پیاده سازی شده در برنامه ، شما می توانید به راحتی و فقط در عرض چند دقیقه تجزیه و تحلیل همبستگی را در اکسل انجام دهید و در وقت و تلاش صرفه جویی کنید. اگر مقاله به شما در فهمیدن موضوع کمک کرد ، در نظرات بنویسید ، در مورد هر موضوعی که شما را علاقه مند می کند در مورد موضوع مورد نظر بپرسید.

واکنش کمیته‌های مقاومت فلسطین به حمله تروریستی شیراز

واکنش کمیته‌های مقاومت فلسطین به حمله تروریستی شیراز

سخنگوی کمیته‌های مقاومت فلسطین با بیان اینکه ایران برادر بزرگ محور مقاومت است، حمله تروریستی شاهچراغ را به شدت محوم کرد.

به گزارش ایسنا، ابومجاهد، سخنگوی کمیته های مقاومت فلسطین در گفت‌وگو با شبکه المیادین تاکید کرد: جنایت تروریستی در شیراز که مردم بی گناه را هدف قرار داد را محکوم می کنیم. این اقدام نشان دهنده نگاه جنایتکارانه است که هیچ ارتباطی با اسلام ندارد.

وی گفت: همبستگی کامل خود با جمهوری اسلامی ایران که امنیت و ثبات این کشور را هدف قرار داده است را اعلام می کنیم. این حادثه را به دولت و ملت ایران تسلیت می گوییم.

ابومجاهد تاکید کرد که این اقدام از عزم کشور ایران که با تمام قدرت از مقاومت حمایت می‌کند، نمی‌کاهد.

سخنگوی کمیته‌های مقاومت گفت: دشمن تلاش دارد که با این رویکرد و با کشتن کودکان و بیگناهان ثبات منطقه را برهم بزند. این جنایت بر امنیت ایران که در تمامی زمینه ها پیشرو است و با تروریسم داعشی مقابله کرده است تاثیر نخواهد گذاشت.

وی گفت که ما در کنار ایران می ایستیم و آنچه در روزهای اخیر رخ داد نشان دهنده قدرت محور مقاومت در ضریب همبستگی چیست و چه کاربردی دارد؟ تمامی زمینه ها است.

ابومجاهد همچنین گفت که ایران برادر بزرگ محور مقاومت است و ما در فلسطین تاکید می کنیم که تلاش های دشمن اراده ایران و محور مقاومت را تضعیف نمی ضریب همبستگی چیست و چه کاربردی دارد؟ کند.

مقاله رایگان درباره ضریب همبستگی، سبک زندگی، سطح معنی داری

مقاله رایگان درباره ضریب همبستگی، سبک زندگی، سطح معنی داری

برابر72/است .ضریب پایایی حاصل از تصنیف نیز براساس هردو روش اسپیرمن،براون وگاتمن محاسبه شده است که مقدار 73/و75/ به دست آمد، که نشان دهنده پایایی مناسب این پرسشنامه است همچنین همبستگی بین دو نیمه آزمون به دست آمد که قابل قبول ونشان دهنده پایایی مطلوب آزمون است.
وجهت میزان اعتبار (روایی )از یک آزمون معتبر دیگر بنام آزمون تصور از خدا استفاده شده است که نتایج ذیل بدست آمد :

جدول3-2 اعتبار آزمون تصور ازخدا
آزمونها
میانگین
انحراف از معیار
ضریب همبستگی
سطح معنی داری
ادراک از خدا
53/177
7/41
61/
000/0
تصور از خدا
23/71
69/4

همانگونه که در جدول فوق نشان داده شده است بین این دو گروه از نمرات ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده است مقدار (61/)به دست آمد، این مقدار در سطح (000/0-p) معنی دار است، بنابراین نتایج جدول فوق می‌ توان گفت آزمون ادراک از خدا از اعتبار وروایی برخوردار است .

3-7- روش تحلیل آماری :
در این مطالعه از آمار توصیفی برای تبیین فراوانی متغییر‌های جمعیت شناختی استفاده شده است.ودر ادامه با توجه به هدف پژوهش و مقیاس بکار رفته از آمار استنباطی از جمله آزمون tبرای مقایسه میانگین ضریب همبستگی چیست و چه کاربردی دارد؟ ها و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
برای سنجش رابطه متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. این آزمون با ضریب اطمینان 95 درصد و سطح خطای 5 درصد انجام شده است. برای سنجش تفاوت بین متغیرها از آزمونهای مقایسه میانگین استفاده میشود. آزمون مناسب برای مقایسه دادهها و متغیرها آزمون t است. ضمنا به دلیل اینکه متغیرهای تحقیق از نوع فاصله ای وترتیبی بوده اند از ضریب همبستگی پیرسون وتجزیه وتحلیل داده‌ها استفاده شده است .

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه
دراین بخش داده‌های تحقیق با استفاده از روش علمی‌ مورد ارزیابی قرار میگیرند،تجزیه وتحلیل یافته ها در دوبخش انجام شد: بخش اول توصیف داده‌های تحقیق ودر بخش دوم داده ها تحلیل می‌ شوند این تحلیل به وسیله نرم افزار (spss)انجام گرفته است وبا توجه به هدف تحقیق ومقیاس بکار رفته از آزمون tوضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .

4-2- تجزیه و تحلیل یافته‌ها
داده‌های جمع‌آوری شده در جامعه‌آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.

4-3- ضریب همبستگی چیست و چه کاربردی دارد؟ توصیف دادهها
جدول 4-1 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیلات
درصد فراوانی تجمعی
درصد توزیع فراوانی
فراوانی
وضعیت تاهل
0/5
0/5
6
زیر دیپلم
7/21
7/16
20
دیپلم
0/40
3/18
22
فوق دیپلم
2/92
2/54
65
لیسانس
0/100
8/5
7
فوق لیسانس

0/100
120
جمع
ارقام این جدول نشان میدهد از تعداد 120 نفر پاسخگو، 0/5 درصد زیر دیپلم، 7/16 درصد دیپلم، 3/18 درصد فوق دیپلم، 2/54 درصد لیسانس و 8/5 درصد فوق لیسانس بوده‌اند.

نمودار 4-1 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات

جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار سن پاسخگویان
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
120
15
68
83/29
08/8

ارقام این جدول نشان میدهد از بین 120 نفر پاسخگو کم سن ترین آن ها 15 و مسن ترین 68 ساله بوده است. میانگین سنی پاسخگویان 83/29 سال با انحراف معیار 08/8 بوده است.

جدول 4-3 میانگین و انحراف معیارمولفه‌های سبک زندگی
مولفه
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
سلامت جسمانی
120
43/1
0/4
96/2
48/0
ورزش و تندرستی
120
86/1
0/4
12/3
39/0
کنترل وزن و تغذیه
120
43/1
0/4
08/3
48/0
پیشگیری از بیماری
120
43/1
0/4
06/3
47/0
سلامت روانشناختی
120
43/1
0/4
19/3
42/0
معنویت
120
50/1
83/3
03/3
37/0
سلامت اجتماعی
120
29/1
43/3
69/2
38/0
اجتناب از داروها و مواد مخدر
120
40/1
0/4
87/2
49/0
پیشگیری از حوادث
120
0/2
0/4
34/3
38/0
سلامت محیطی
120
0/1
0/4
03/3
46/0

بیماری 06/3، سلامت روانشناختی 19/3، معنویت 03/3، سلامت اجتماعی 68/2، اجتناب از داروها و مواد مخدر 87/2، پیشگیری از حوادث 34/3 و حداقل مقدار هر کدام از مولفه ها باید 1 و حداکثر آن 4 باشد. طبق ارقام این جدول در بین 120 نفر پاسخگو میانگین مولفه سلامت جسمانی 96/2، ورزش و تندرستی 12/3، کنترل وزن و تغذیه 08/3، پیشگیری از سلامت محیطی 03/3 است. بیشترین میانگین متعلق به مولفه پیشگیری از حوادث و کمترین آن مربوط به سلامت اجتماعی است.

نمودار 4-2 میانگین مولفه‌های سبک زندگی پاسخگویان

جدول 4-4 میانگین و انحراف متغیرهای تحقیق
مولفه
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
سبک زندگی
120
59/1
91/3
11/3
33/0
هویت

طبق ارقام این جدول در بین 120 نفر پاسخگو میانگین متغیر سبک زندگی 11/3، هویت 34/3 و ادراک از خدا برابر 57/2 است. بیشترین میانگین متعلق به متغیر هویت و کمترین آن مربوط به ادراک از خدا است.

نمودار 4-3 میانگین متغیرهای تحقیق

4-4- سنجش رابطه متغیرهای تحقیق
برای سنجش رابطه متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. این آزمون با ضریب اطمینان 95 درصد ضریب همبستگی چیست و چه کاربردی دارد؟ و سطح خطای 5 درصد انجام شده است
.
و نشان میدهد که آیا بین دو متغیر مورد آزمون رابطه خطی معنادار وجود دارد یا نه؟
چنانچه سطح معنیداری مشاهده شده از 05/0 کوچکتر باشد میتوان گفت رابطه خطی معنادار بین دو وجود دارد. در غیر اینصورت رابطه معنا دار نیست.

4-5- فرضیات تحقیق:
بین سبک زندگی ،هویت و ادراک از خدا رابطه وجود دارد.

جدول 4-5 ضریب همبستگی متغیر سبک زندگی با هویت و ادراک از خدا
متغیر
سبک زندگی
هویت
ادراک از خدا
سبک زندگی
ضریب همبستگی
1
.318**
.070

سطح معنی داری
.000

سطح معنی داری
.449
.023

با توجه به نتایج درج شده در جدول فوق، با 95 درصد اطمینان میتوان گفت متغیر سبک زندگی و هویت دارای رابطه خطی معنادار و مثبت هستند در حالی رابطه خطی متغیرهای سبک زندگی و ادراک از خدا از نظر آماری معنادار نیست.

نمودار 4-4-پراکنش داده‌های سبک زندگی ،هویت وادراک از خدا

بین مولفه‌های مختلف سبک زندگی و سبک‌های هویت و ادراک از خدا رابطه وجود دارد (فرضیات 3 تا 12)
جدول 4-6 ضریب همبستگی مولفه‌های مختلف سبک زندگی و هویت
متغیر
سلامت جسمانی
ورزش و تندرستی
کنترل وزن و تغذیه
پیشگیری از بیماری
سلامت روانشناختی
معنویت
سلامت اجتماعی
اجتناب از داروها و مواد مخدر
پیشگیری از حوادث
سلامت محیطی
هویت
سلامت جسمانی
ضریب همبستگی
1
.489**
.443**
.595**
.551**
.484**
.582**
.621**
.421**
.623**
.239**اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.