مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟


مناقصه چیست و قانون برگزاری مناقصات

منقصات یکی از روشهای خرید کالا یا خدمات می باشد که درخواست مناقضه گذار به اطلاع عموم یا افراد متخصص می رسد و افراد با تخصص های لازم پیشنهاد های مربوط را با امکانات و ارقام متفاوت اعلام دارند و این پیشنهادات در یک زمان خاص اعلام می گردد و مناسب ترین قیمت و امکانات انتخاب می گردد. در واقع این فرآیند رقابتی در بدست آردن مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ بهترین قیمت و کیفیت موثر خواهد بود ،در این فرآیند سندی به نام سند مناقصه تهیه می گردد که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که مناسب ترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌گردد.

طبق ماده 1 قانون مناقصه کاربرد و مراحل ان به روش زیر می باشد :

الف‌ ـ این‌ قانون‌ به‌ منظور تعیین‌ روش‌ و مراحل‌ برگزاری‌ مناقصات‌ به‌ تصویب‌ می‌رسد و تنها در معاملاتی‌ که‌ با رعایت‌ این‌ قانون‌ انجام‌ می‌شود، کاربرد دارد .

ب‌ ـ قوای‌ سه‌گانه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعم‌ از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌، مؤسسات‌ انتفاعی‌ وابسته‌ به‌ دولت‌، بانکها و مؤسسات ‌اعتباری‌ دولتی‌، و تمام ارگان های وبسته به جمهوری اسلامی وشرکت های تابعه موظفند در برگزاری‌ مناقصه‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ را رعایت‌ کنند .

منقصات به طور کلی دارای دو دسته بندی متفاوت می باشند که از نظر تعداد مراحل به دودسته تقسیم می شوند یک مرحله ایی و دو مرحله ایی و درصورتی که مناقصات را از دیدگاه روش های دعوت و اعمال محدویت مناقصه گران بررسی کنیم مناقصات به دودسته عمومی و محدود تقسیم می شوند. در ادامه به ارائه توضیح کوتاهی از انواع مناقصات خواهیم پرداخت:

مناقصات یک مرحله‌ای

در این نوع از مناقصه چنانچه از نام آن آشکار است ، پس از اینکه متقاضیان شرکت در مناقصه پیشنهادات خود را اعلام نمودند، در همان روز پاکت‌های حاوی پیشنهادات مناقصه گران باز و بررسی می‌شود. سپس در همان جلسه برنده مناقصه در بین عموم مناقصه‌گران اعلام می‌شود و نیازی به بررسی ثانویه پیشنهادات توسط تیم فنی نیست.

مناقصات دومرحله ای

در مناقصات دو مرحله‌ای ، در صورت صلاحدید مناقصه گذار، یک تیم فنی تشکیل می‌گردد و پس از ارائه تمامی پیشنهاد‌های متقاضیان شرکت در مناقصه، پیشنهاد‌ها توسط تیم فنی بررسی می‌شود. پس از بررسی تیم فنی، بهترین پیشنهاد انتخاب شده و برنده اعلام می‌ گردد.

همچنین چنانچه اشاره شد مناقصات از نظر روش اعلام دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه‌بندی می‌شوند :

مناقصات عمومی

در این روش ، مناقصه‌گذار با فراخوان به روش‌های مختلف از جمله انتشار آگهی در روزنامه‌ها، اینترنت و … مناقصه را به اطلاع عموم می رساند و به دعوت از متقاضیان می‌پردازد. این نوع مناقصه مخاطب گسترده تری خواهد داشت و بالطبع بررسی نتایج نیز برای مناقصه گذار دشوار تر خواهد بود، لکن نتیجه بدست آمده می تواند مطلوب تر باشد.

مناقصات محدود

در این روش مناقصه گذار با توجه به دلایل متعددی اقدام به اعلام عمومی مناقصه نمی نماید و با توجه به نوع مناقصه و صلاحیت و تخصص افراد از آنان جهت شرکت در مناقصه دعوت می نماید.

بطوریکه فراخوان‌ مناقصه‌ از طریق‌ ارسال‌ دعوتنامه‌ برای‌ مناقصه‌گران‌ صلاحیتدار (براساس‌ ضوابط ‌موضوع‌ مواد (۱۳) و (۲۷) این‌ قانون ‌‌ ) به‌ اطلاع‌ مناقصه‌گران‌ می‌رسد

فرایند برگزاری مناقصات ( طبق ماه 9) به ترتیب شامل مراحل ذیل می باشد:

الف‌ ـ تأمین‌ منابع‌ مالی‌

ب‌ ـ تعیین‌ نوع‌ مناقصه‌ در معاملات‌ بزرگ‌ (یک‌ مرحله‌ای‌ یا دو مرحله‌ای‌، عمومی ‌یا محدود)

ج‌ ـ تهیه‌ اسناد مناقصه‌

د ـ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌ درصورت‌ لزوم‌

هـ ـ فراخوان‌ مناقصه‌

و ـ ارزیابی‌ پیشنهادها

ز ـ تعیین‌ برنده‌ مناقصه‌ و انعقاد قرارداد.

تأمین‌ منابع‌ مالی (طبق ماه 10 )

الف‌ ـ انجام‌ معامله‌ به‌ هرطریق‌ مشروط‌ بر آن‌ است‌ که‌ دستگاههای‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (۱) این‌ قانون‌ به‌ نحو مقتضی‌ نسبت‌ به‌ پیش‌بینی‌ منابع‌ مالی‌ معامله‌ در مدت ‌قرارداد اطمینان‌ حاصل‌ و مراتب‌ در اسناد مرتبط‌ قید شده‌ باشد

ب‌ ـ موضوع‌ پیش‌بینی‌ منابع‌ مالی‌ و نحوه‌ ضمان‌ تأخیر تعهدات‌ برای‌ انجام‌ معامله‌ باید به‌ صراحت‌ در شرایط‌ و اسناد مناقصه‌ از سوی‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار قید و تعهد شود.

روش‌های‌ انجام‌ مناقصه( طبق ماده 11) به طریق ذیل انجام می پذیرد

الف‌ ـ در معاملات‌ کوچک‌، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه‌ به‌ کم‌ و کیف ‌موضوع‌ معامله‌ (کالا، خدمت‌ یا حقوق‌) درباره‌ بهای‌ آن‌ تحقیق‌ نماید و با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ و اخذ فاکتور مشخص‌ و به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ خود، معامله‌ را با تأمین‌ کیفیت‌ به‌کمترین‌ بهای‌ ممکن‌ انجام‌ دهد

ب‌ ـ در معاملات‌ متوسط‌، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه‌ به‌ کم‌ و کیف ‌موضوع‌ معامله‌ (مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ کالا، خدمت‌ یا حقوق‌) درباره‌ بهای‌ آن‌ تحقیق‌ نماید و با رعایت‌ صرفه‌ وصلاح‌ و اخذ حداقل‌ سه‌ فقره‌ استعلام‌ کتبی‌، با تأمین‌ کیفیت‌ مورد نظر، چنانچه‌ بهای‌ به‌دست‌ آمده‌ مورد تأیید مسؤول‌ واحد تدارکاتی‌ یا مقام‌ مسؤول‌ همتراز وی‌ باشد، معامله‌ را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام‌ دهد و چنانچه‌ اخذ سه‌ فقره‌ استعلام‌ کتبی‌ ممکن‌ نباشد با تأیید مسؤول‌ تدارکاتی‌ یا مقام‌ مسؤول‌ همتراز وی‌، به‌ تعداد موجود کفایت‌ می‌شود.

تبصره‌ ـ چنانچه‌ مسؤولیت‌ واحد تدارکاتی‌ برعهدة‌ کارپرداز واحد باشد امضای ‌نامبرده‌ به‌ منزله‌ امضای‌ مسؤول‌ واحد تدارکاتی‌ است‌. درصورتی‌ که‌ دستگاه‌ اجرائی‌ فاقد کارپرداز باشد می‌توان‌ وظایف‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ را به‌ متصدیان‌ پستهای‌ مشابه‌ سازمانی‌و یا به‌ مأمور خرید محول‌ نمود

ج‌ ـ در معاملات‌ بزرگ‌ به‌ یکی‌ از روش‌های‌ زیر عمل‌ می‌شود

1- برگزاری‌ مناقصه‌ عمومی‌ ازطریق‌ انتشار فراخوان‌ در روزنامه‌های‌ کثیرالانتشار

2-برگزاری‌ مناقصه‌ محدود

ماده‌۱۳ـ فراخوان‌ مناقصه‌

الف‌ ـ مفاد فراخوان‌ مناقصه‌ حداقل‌ باید شامل‌ موارد زیر باشد

1-نام و نشانی مناقصه گزار

2-نوع کمیت و کیفیت کالا یا خدمات

3-محل و زمان مهلتدریافت اسناد تحویل و گشایش پیشنهاد ها

4-مبلغ‌ برآورد شده‌ معامله‌ و مبانی‌ آن(درصورتی تعیین ان مصلحت باشد ) در موارد ی که فهرست بهای پایه وجود دارد براوردمربوط طبق فهرست یادشده تهیه می شود

5-نوع‌ و مبلغ‌ تضمین‌ شرکت‌ در مناقصه‌

ب‌ ـ فراخوان‌ مناقصه‌ عمومی‌ باید به‌ تشخیص‌ مناقصه‌گزار از دو تا سه‌ نوبت ‌حداقل‌ در یکی‌ از روزنامه‌های‌ کثیرالانتشار کشوری‌ یا استان‌ مربوط‌ منتشر گردد.

ج‌ ـ مناقصه‌گزار می‌تواند علاوه‌ بر موارد مذکور در بند (ب‌) این‌ ماده‌ از طریق‌ سایر رسانه‌های‌ گروهی‌ و رسانه‌های‌ ارتباط‌ جمعی‌ یا شبکه‌های‌ اطلاع‌رسانی‌ نیز فراخوان‌ را منتشر نماید

د ـ درصورتی‌ که‌ نیاز به‌ برگزاری‌ مناقصه‌ بین‌المللی‌ باشد، یا استفاده‌ از تسهیلات ‌اعتباری‌ خارجی‌ مطرح‌ باشد، باید با کسب‌ مجوزهای‌ مربوط‌ و با رعایت‌ موازین‌ قانون‌ حداکثر استفاده‌ از توان‌ فنی‌، مهندسی‌، تولیدی‌ و صنعتی‌ و اجرائی‌ کشور مصوب‌۱۲/۱۲/۱۳۷۵ آگهی‌ مربوط‌ در یکی‌ از روزنامه‌های‌ کثیرالانتشار و حداقل‌ یک‌ نوبت‌ دریکی‌ از روزنامه‌های‌ انگلیسی‌ زبان‌ داخل‌ و یک‌ مجله‌ یا روزنامه‌ بین‌المللی‌ مرتبط‌ با موضوع‌مناقصه‌، منتشر شود

ماده۱۴ـ اسناد مناقصه

‌الف‌ ـ تمامی‌ اسناد مناقصه‌ باید به‌ طور یکسان‌ به‌ همه‌ داوطلبان‌ تحویل‌ شود.

ب‌ ـ اسناد مناقصه‌ شامل‌ موارد زیر است‌ :

1ـ نام‌ و نشانی‌ مناقصه‌گزار.

2ـ نوع‌ و مبلغ‌ تضمین‌ مناقصه‌

3 ـ محل‌، زمان‌ و مهلت‌ دریافت‌ اسناد، تحویل‌ پیشنهادها و گشایش‌ آنها.

4ـ مبلغ‌ پیش‌پرداخت‌ و تضمین‌ حسن‌ انجام‌ کار

5 ـ مدت‌ اعتبار پیشنهادها

6-شرح‌ کار، مشخصات‌ فنی‌ بازرگانی‌، استانداردها، نوع‌، کمیت‌ و کیفیت‌ کالا یاخدمات‌

7ـ برنامه‌ریزی‌ انجام‌ کار یا تحویل‌ کالا

8ـ معیارها و روش‌ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌

9ـ روش‌ تهیه‌ و مهلت‌ مقرر برای‌ تسلیم‌ پیشنهادها و تعداد نسخه‌های‌ آنها

10-متن‌ قرارداد شامل‌ موافقتنامه‌، شرایط‌ عمومی‌ و خصوصی‌ و ضمائم‌ آن‌

11-صورتجلسات‌ و توضیحات‌ موضوع‌ ماده‌

12-سایر اسنادی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ مناقصه‌گزار لازم‌ باشد

ماده‌۱۵ ـ ترتیب‌ تهیه‌ و تسلیم‌ پیشنهادها

الف‌ ـ شرکت‌کنندگان‌ در مناقصه‌ پس‌ از دریافت‌ یا خرید اسناد باید پیشنهادهای‌خود را به‌ ترتیب‌ زیر تهیه‌ و به‌ مناقصه‌گزار تسلیم‌ کنند

1-تهیه‌ و تکمیل‌ اسناد و پیشنهادها

2-تسلیم‌ پیشنهادها در مهلت‌ مقرر در فراخوان‌ مناقصه‌

3-دریافت‌ رسید تحویل‌ پیشنهادها

ب ـ مهلت‌ قبول‌ پیشنهادها درمورد مناقصات‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ از آخرین‌ مهلت ‌تحویل‌ اسناد مناقصه‌ به‌ ترتیب‌ نباید کمتر از ده‌ روز و یک‌ ماه‌ باشد

بانک اطلاعات ثبتی با سال ها تجربه در امور ثبت شرکتها ، ثبت نام و علامت تجاری ، طراح های صنعتی ، اخذ کارت بازرگانی و کلیه امور حقوقی و ثبتی مفتخر است با در اختیار داشتن کادر مجرب و کارآزموده و سیستم هوشمند ارتباط با مشتریان کلیه درخواست های شما هم وطن گرامی را به صورت کاملا مکانیزه به نتیجه برساند

کارشناسان

خانم تهرانی : 09129737956

خانم یزدی : 09129629503

خانم پارسا : 09129629504

خانم جاوید : 09129737958

خانم افشار : 09129629505

تماس با ما

آدرس : یوسف آباد ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، بین 16 و 18 ، پلاک 148 ، واحد 10

مناقصه چیست و انواع آن

شاید کلمه مناقصه در حقوق ایران کمتر به گوش رسیده باشد و افراد کمتری به غیر از متخصصان حقوق و برگزار کنندگان آن از شرایط و اوضاع و احوال آن با خبر باشند. در واقع اداره یا سازمان های اداری دولتی، به نمایندگی از جانب شهروندان، انجام امور مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ عمومی را به عهده دارند که باید نفع مردم از سوی آنها تضمین گردد. به همین دلیل است که طبق قانون، خرید خدمات توسط ادارات دولتی، باید با رعایت تشریفاتی باشد که به آن، مناقصه می گویند..

بالحتم که یک وکیل دادگستری در تبیین شرایط مناقصه برای شما حرفه ای عمل خواهد کرد اما آنچه که در این مقاله قصد داریم به آن بپردازیم، پاسخگویی به این سوال است که مناقصه چیست ؟ اگر در آن شرکت کنیم دارای چه مزایایی خواهد بود و به طور کلی نظر قانونگذار در مورد مناقصه چیست ؟

Table of Contents

مناقصه چیست؟

اگر بخواهیم از نظر لغوی به بررسی این کلمه بپردازیم و در یابیم که در لغت مناقصه چیست ، باید گفت که طبق فرهنگ نامه معین کلمه مناقصه به معنای کاستن متقابل و پی در پی است. در زبان فارسی مناقصه به کم کردن، با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی آمده است. شاید کمتر وکیل حقوقی ای متوجه معنای لغوی این کلمه باشد. اما آنچه حائز اهمیت است، تعریف حقوقی است. انجام معاملات از طرف سازمان های دولتی، به منظور تامین منافع عمومی، تابع تشریفات مخصوص به خود می باشد . یک وکیل دعاوی حقوقی نسبت به این تشریفات آگاهی دارد و میداند که یکی از این تشریفات، لزوم برگزاری مناقصه است .

قانونگذار تعریف خودرا از مناقصه در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام آورده است. طبق ماده 2 این ماده مناقصه این چنین تعریف گشته است:« مناقصه فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر(طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود.» به عبارتی دیگر از این تعریف درمی یابیم که هر مناقصه متشکل است از :

-یک مناقصه گر (شخصی است حقیقی با مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ حقوقی که با ارائه کمترین قیمت و با دریافت اسناد مناقصه در آن پیروز می شود)،

-یک مناقصه گزار (شخصی که انجام عملی را با پذیرش کمترین قیمت یا مناسب ترین شرایط فراخوان می کند یا به عبارت دیگر ارگان یا دستگاه برگزار کننده مناقصه) و

-در نهایت موضوع مناقصه که با توجه به خواسته مناقصه گران متغیر می باشد.

وفق این ماده، در صورتی که سازمان های دولتی، بخواهند کالا یا خدماتی را تامین کنند، باید از طریق برگزاری مناقصه دولتی، با پیشنهاد کننده کمترین قیمت، قرارداد منعقد کنند و نمی توانند با هر شخصی که تمایل دارند، اقدام به انعقاد قرارداد نمایند.

انواع مناقصه از نظر مراحل بررسی

قابل ذکر است که مناقصه مطابق با بند الف ماده 4 قانون برگزاری مناقصات بر اساس مراحل بررسی و روش دعوت مناقصه گران می تواند به انواعی تقسیم گردد. مناقصات از نظر مراحل بررسی به دو دسته زیر تقسیم بندی می‌شوند :

تک مرحله ای :

در این روش پیشنهادات از نظر فنی و بازرگانی ارزیابی نمی‌شوند چرا که برخی از مناقصات نیازمند ارزیابی های فنی و بازرگانی میباشند. معمولا موضوع چنین مناقصاتی ساده است و مناقصه گزار می‌تواند با بررسی منافع خویش بهترین پیشنهاد را انتخاب کند. در طی جلسه مناقصه پاکت پیشنهادات مناقصه گران گشوده شده و در همان جا برنده اعلام می‌شود.

دو مرحله ای :

بر خلاف روش قبلی، به دلیل جزییات فنی و مالی پیشنهادات و همچنین تشخیص مناقصه گزار، هر کدام از پیشنهادات از منظر بازرگانی و فنی و حتی قابلیت‌های شرکت کنندگان را به طور دقیق بررسی و مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

انواع مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه‌گران

تا اینجا به سوال مناقصه چیست پاسخ کلی داده شده است و یکی از روش های تقسیم بندی آن، یعنی بر اساس مراحل بررسی به تفصیل بیان شده است. یک وکیل قرارداد به انواع مناقصات تسلط کامل خواهد داشت. گرچه بطور کلی مشاوره با وکیل در مباحث حقوقی خالی از لطف نخواهد بود.

بر اساس بند ب ماده 4 قانون برگزاری مناقصات، مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به انواع زیر تقسیم می شود :

1 ـ مناقصه عمومی: مناقصه‌ ای است که در‌ آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه‌ گران می‌رسد.

2- مناقصه محدود: مناقصه‌ ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌ گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه‌گران صلاحیتدار [براساس ضوابط موضوع مواد (۱۳) و (۲۷) این قانون] به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد.

مناقصه در نظام حقوقی ایران

در راستای اجرای مفاد اصل 44 قانون اساسی که بر خصوصی سازی بنگاه­ های دولتی و مشارکت عموم مردم و سرمایه گذاران در امر سرمایه گذاری، چرخاندن چرخ صنعت و کاستن از سرمایه دولتی در بخش های کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات تأکید می­ کند، قانون برگزاری مناقصات در سال 1383 تصویب گشت.

قانون نهادها و اداراتی که قادر به برگزاری مناقصه می باشند را به تفصیل در بند ب ماده 1 مشخص نموده « قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها، و واحدهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آن ها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند».

با ملاک قرار دادن مفاد این بند، به سادگی می توان درستی و قانونی بودن شخص مناقصه گزار را تشخیص داد. یک استثناء در این بند وجود دارد که مقرر می کند، نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.

تفاوت مناقصه و مزایده

پیشتر به سوال مناقصه چیست پاسخ دادیم. اما مزایده عبارت است از روشی رقابتی برای فروشندگان کالا یا خدمات که بتوانند خدمات و محصولات خود را به بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانند. پس ماهیت هر دو روش بر اصل رقابت استوار است. همچنین رعایت اصل برابری اشخاص در این گونه قراردادها از الزامات برگزاری آن ها محسوب می شود. همان طور که در تعریف مناقصه آمد، مناقصه گزار که عموما یک نهاد دولتی محسوب می شود با فراخوان انجام عمل یا خرید تجهیزاتی به نازلترین قیمت یا بهترین و مناسب ترین شیوه انجام، شخصی بنده در مناقصه را مناقصه گر می نامند.

این در حالی است که در مزایده، شخص مزایده گزار فروش کالا یا خدمات را از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار به رقابت عمومی می گذارد و یا اینکه از طریق اطلاعیه عموم را دعوت به گردهمایی در محلی جهت برگزاری مزایده دعوت می نماید؛ شخصی که بیشترین قیمت را پیشنهاد دهد، قرارداد با ایشان منعقد می گردد. این قسم قرارداد، به دو نوع حضوری ( که بعضا حراج نیز گفته می­ شود) و کتبی که با تشریفات اداری همراه است، صورت می گیرد. اگر توضیحات بالا در تشخیص تفاوت مزایده و مناقصه نتوانست شما را کمک کند، بهترین وکیل در تهران برای پاسخگویی به شما آماده میباشد.

طبقه بندی انواع مناقصات

همانطور که در پیشتر نیز گفته شد، مناقصات به دو جهت به انواعی تقسیم می شوند.

1)مناقصاتی که از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

– مناقصه یک مرحله ای: مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد، در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.

– مناقصه دو مرحله ای: مناقصه ای است که به تشخیص مناقصه گزار، لازم به بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها باشد. در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می کند که پس از بررسی کمیته فنی بازرگانی، پاکت های قیمت پیشنهاد دهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده اند، مشهود می شود و پس از ارزیابی مالی برنده مناقصه تعیین می گردد.

2) مناقصاتی که از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

– مناقصه عمومی: مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.

– مناقصه محدود: مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار به اطلاع مناقصه گران می رسد.

مناقصه عمومی

یکی از طبقاتی که بر اساس روش دعوت مناقصه گران وجود داشت، مناقصه عمومی است. این نوع مناقصه، مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.

مناقصه محدود

همانطور که مشخص است این مناقصه بر خلاف مناقصه عمومی است.طبق ماده 4 قانون برگزاری مناقصات ، مناقصه محدود مناقصه‌ای‌ است‌ که‌ در آن‌ به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار، محدودیت‌ برگزاری‌ مناقصه‌ عمومی‌ با ذکر ادله‌ تأیید شود. فراخوان‌ مناقصه‌ از طریق‌ ارسال‌ دعوتنامه‌ برای‌ مناقصه‌گران‌ صلاحیتدار [براساس‌ ضوابط ‌موضوع‌ مواد (۱۳) و (۲۷) این‌ قانون‌‌] به‌ اطلاع‌ مناقصه‌گران‌ می‌رسد.

مناقصات دولتی

در اغلب مناقصات، مناقصه‌گزار یک سازمان دولتی اعم از وزارتخانه، مؤسسه‌ی غیرانتفاعی وابسته به دولت، بانک و مؤسسه‌ی اعتباری دولتی، شرکت بیمه‌ی دولتی، مؤسسه‌ی عمومی یا نهاد عمومی غیردولتی است. پس در نتیجه عموم مقررات ناظر بر مناقصه نیز در قالب مقررات مصوبات مجلس شورای اسلامی می باشد.

شرایط شرکت در مناقصه

 1. اشخاصی که می‌خواهند در مناقصه شرکت کنند برگه پیشنهاد قیمت خود و دیگر مدارک لازم را در پاکتی که با مهر شرکت تأیید شده است؛ به اداره امور حقوقی و قراردادها تحویل می‌دهند.
 2. لازم است شرکت کنندگان در مناقصه 20 میلیون ریال از مبلغی که پیشنهاد دادند را به صورت ضمانت‌نامه بانکی معتبر و یا به صورت وجه نقد بپردازند.
 3. اگر شخصی بعد از برنده شدن در مناقصه، انصراف دهد، تمام مبلغی که سپرده است به نفع شرکت ضبط شده و با نفر دوم قرارداد بسته می‌شود.
 4. برای درج آگهی در روزنامه، تمام هزینه را باید برنده مناقصه بپردازد.
 5. اگر شخصی در مناقصه شرکت کند، این شرکت یعنی این‌که تمام شرایط موجود در اسناد را قبول کرده است.
 6. در پروژه‌های خدمات نظافتی و توسعه فضای سبز مهلت اجرای کار، یک‌سال از تاریخ عقد قرارداد است.
 7. تمام فرم‌های شرایط شرکت در مناقصه و همه مدارک مربوط به آن باید توسط پیمانکار مهر و امضاء شود.
 8. شرکت‌کنندگان باید پیشنهادات خود را در دو پاکت الف و ب به امور اداری تحویل دهند: در پاکت الف، اساسنامه و آگهی تاسیس شرکت، فیش واریز یا ضمانت‌نامه معتبر مبنی بر واریز 20 میلیون ریال، سوابق شرکت و برگه تأیید صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی را قرار می‌دهد. در پاکت ب، فرم شرکت در مناقصه و پیشنهاد قیمت است.
 9. اگر پیشنهادی که داده می‌شود، ابهام داشته باشد یا مشروط باشد یا سپرده و تضمین نداشته باشد و نیز پیشنهاداتی که بعد از تاریخ تعیین شده ارائه می‌شوند، در مناقصه شرکت داده نمی‌شوند.
 10. شرکت کردن کارکنان دولت در مناقصات دولتی ممنوع است و پیشنهاد دهنده باید به صورت کتبی قید کند که از کارکنان دولتی نیست.
 11. حقوق کارگران شرکت خدماتی باید مطابق قوانین کار و امور اجتماعی پرداخت شود و این امر الزامی است.
 12. پیمانکار باید توان مالی برای پرداخت حداقل 2 ماه حقوق و مزایای کامل افرادی که برای انجام موضوع قرارداد استخدام شده‌اند را داشته باشد و این امر باید اثبات شود.
 13. حضور یک نفر به عنوان نماینده از طرف پیمانکار در تمام ساعات کاری برای انجام هماهنگی‌های لازم همراه کارفرما الزامی است.
 14. پیمانکار باید متعهد شود که بدون اطلاع کارفرما اقدام به تغییر یا اخراج نیروهای مشغول به کار فعلی نکند.

سپرده شرکت در مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه (وجه التزام) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بر حسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار به شرح زیر تعیین می‌شود:

میزان تضمین شرکت در مناقصه بر حسب آورد هزینه اجرای کار تا یکصد میلیون ریال 5 درصد، مازاد بر یکصد میلیون ریال تا مبلغ 10000 میلیون ریال بعدی برابر 5/0 درصد، مازاد بر 10000 میلیون ریال تا 1000000 میلیون ریال برابر با 3/0 درصد، مازاد بر 1000000 میلیون ریال معادل 2/0 درصد می‌باشد .

آیین نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات

طبق ماده 9 قانون برگزاری مناقصات فرایند برگزاری‌ مناقصات‌

فرایند برگزاری‌ مناقصات‌ به‌ ترتیب‌ شامل‌ مراحل‌ زیر است‌:

الف‌ ـ تأمین‌ منابع‌ مالی‌.

ب‌ ـ تعیین‌ نوع‌ مناقصه‌ در معاملات‌ بزرگ‌ (یک‌ مرحله‌ای‌ یا دو مرحله‌ای‌، عمومی ‌یا محدود).

مناقصه چیست و شرایط انجام آن کدام است

در فرهنگ عمید آمده است، مناقصه از باب مفاعله، مصدر ثلاثی مزید و از ریشه مجرد نقص به معنی کاستن متقابل و پی در پی است. در زبان فارسی مناقصه به کم کردن، باهم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی آمده است. اما در تعریف مناقصه از بُعد حقوقی چنین آمده است « خرید مال یا اموال معین از طرف مأمور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می شود و همچنین هرگاه مورد مناقصه انجام عمل باشد».

در قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 چنین آمده « فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می­شود». با عنایت به این تعریف هر مناقصه متشکل از مناقصه گر (شخصی است که با ارائه کمترین قیمت پیروز در مناقصه می شود)، مناقصه گزار (شخصی که انجام عملی را با پذیرش کمترین قیمت یا مناسب ترین شرایط فراخوان می کند) و در نهایت موضوع مناقصه که با توجه به خواسته مناقصه گران متغیر می باشد. بد نیست بدانید که برای ترجمه مزایده به انگلیسی واژه Auction و برای ترجمه مناقصه به انگلیسی واژه Tender بکار گرفته شده است.

مناقصه در نظام حقوقی ایران

با تصویب قانون برگزاری مناقصات در سال 1383، در راستای اجرای مفاد اصل 44 قانون اساسی که بر خصوصی سازی بنگاه­ های دولتی و مشارکت عموم مردم و سرمایه گذاران در امر سرمایه گذاری، چرخاندن چرخ مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ صنعت و کاستن از سرمایه دولتی در بخش های کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات تأکید می­ کند، در واقع دروازه ای به سوی تحقق اصل 44 قانون اساسی گشوده شد.

قانون نهادها و اداراتی که قادر به برگزاری مناقصه می باشند را به تفصیل در بند ب ماده 1 مشخص نموده « قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها ، و واحدهایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آن ها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند».

با ملاک قرار دادن مفاد این بند، به سادگی می توان درستی و قانونی بودن شخص مناقصه گزار را تشخیص داد. یک استثناء در این بند وجود دارد که مقرر می کند، نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند. نقطه مقابل هر مناقصه گزار، مناقصه گر قرار دارد؛ بند ج ماده 3 قانون برگزاری مناقصات در تعریف مناقصه گر آورده « شخص حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند».

تفاوت مناقصه با مزایده

ماهیت هر دو روش عرضه، بر اصل رقابت استوار است؛ همچنین رعایت اصل برابری اشخاص در این گونه قراردادها از الزامات برگزاری آن ها محسوب می شود. همان طور که در تعریف مناقصه آمد، مناقصه گزار که عموما یک نهاد دولتی محسوب می شود با فراخوان انجام عمل یا خرید تجهیزاتی به نازل ترین قیمت یا بهترین و مناسب ترین شیوه انجام، شخصی بنده در مناقصه را مناقصه گر می نامند. این در حالی است که در مزایده، شخص مزایده گزار فروش کالا یا خدمات را از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار به رقابت عمومی می گذارد و یا اینکه از طریق اطلاعیه عموم را دعوت به گردهمایی در محلی جهت برگزاری مزایده دعوت می نماید؛ شخصی که بیشترین قیمت را پیشنهاد دهد، قرارداد با ایشان منعقد می گردد. این قسم قرارداد، به دو نوع حضوری ( که بعضا حراج نیز گفته می­ شود) و کتبی که با تشریفات اداری همراه است، صورت می گیرد.

انواع مناقصه

مناقصه از جنبه های مختلف بررسی و تقسیم بندی شده است؛ این تقسیم بندی در ماده 4 قانون برگزاری مناقصات ذکر شده اند. در بند الف ماده­ 4 قانون برگزاری مناقصات قانون گذار مناقصات را به دو دسته عام تقسیم نموده؛ مناقصات از نظر مراحل بررسی و مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران. (تهیه و انتشار مطلب توسط مرجع حقوقی ایران)

مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای

الف- از نقطه نظر نخست، مناقصه به دو بخش یک مرحله ای و دو مرحله ای تقسیم می گردد.

وفق بند الف ماده 4 مناقصه تک مرحله ای، مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی-بازرگانی پیشنهادها نمی باشد؛ موضوع مناقصه در این روش به قدری ساده و بسیط است که مناقصه گر بدون نیاز به تدقیق فنی یا اقتصادی و عمدتا با بهره گیری از شمّ اقتصادی و لحاظ نمودن منافع خویش می تواند اقدام به تشخیص قیمت مناسب از سوی سایر مناقصه گران نموده و قیمت مناسب را ارائه دهد. ویژگی دیگر یک مرحله ای بودن مناقصه این است که پاکت های پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.

در مقابل در مناقصه دو مرحله ای، به تشخیص مناقصه گزار، بررسی فنی-بازرگانی پیشنهادها لازم می باشد؛ در این قسم مناقصه به علت ماهیت فنی موضوع مناقصه و نیز لزوم بررسی بیشتر مناقصه گزار در خصوص چهارچوب فنی پیشنهادها و یا حتی قابلیت های کمی و کیفی شرکت کنندگان در مناقصه، نیاز به تدقیق و بررسی بیشتری نسبت به پیشنهادهای مناقصه گران می باشد. با عنایت به قوانین و مقررات و انعقاد مناقصات کنونی، چنین ارزیابی می شود که اصل بر برگزاری مناقصات یک مرحله ای است، مگر آنکه موضوع مناقصه تهیه کالا یا خدماتی باشد که به علت ماهیت فنی و پیچیدگی اقتصادی نیازمند مطالعه و بررسی بیشتر نسبت به شرایط فنی قرارداد و ارزش اقتصادی کالا یا خدمات باشد.

مناقصات عمومی و محدود

ب- در وهله دوم، از نقطه نظر روش دعوت مناقصه گران مناقصه به عمومی و محدود تقسیم می شود.

مناقصه عمومی در برگیرنده فرآیندی است که به موجب آن، مناقصه گزار اقدام به اعلان عمومی مناقصه از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و یا سایر رسانه های جمعی می نماید. مناقصه گزاران از این روش، به منظور تهیه کالا یا خدمات که از بافت ساده و نه چندان پیچیده ای برخوردار است و عموم مردم قادر خواهند بود بعنوان یک مناقصه گر شرکت کنند، استقبال می شود، هر چند که در مناقصات با موضوع فنی و پیچیده چنین روشی از مناقصه توصیه نمی گردد.

نقطه مقابل مناقصه به روش عمومی، مناقصه محدود می باشد؛ مطابق با بند ب ماده 4 مقرر می شود « مناقصه محدود مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود، فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار صورت می گیرد». در مناقصات فنی و بعضا بازرگانی که نیازمند تخصص یا تجارب عمده در انجام موضوع مناقصه می باشد، مناقصه گذاران تعداد محدودی از مناقصه گران را مشخص نموده و با ارسال دعوتنامه ایشان را به شرکت در مناقصه فرا می خوانند. می توان گفت بهترین نوع مناقصه در قراردادهای فنی و نیازمند تخصص، مناقصه محدود می باشد.

شهرداری ها نیز مطابق با تعریفی که از مناقصه گذاران در بند ب ماده 1 بیان شد، بعنوان یک نهادی که ملزم است برخی از فعالیت ها و امورات جاریه خویش را با برگزاری مناقصه- که بستگی به ماهیت و موضوع مناقصه در یکی از اقسام فوق قرار می گیرد- به اشخاص حقیقی یا حقوقی (مناقصه گر) واگذار نماید.

شیوه آگاهی از مناقصات

برای آگاهی از مناقصات باید به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس https://iets.mporg.ir/ مراجعه شود. همچنین می توان با شماره تلفن پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به شماره 33272500 با پیش شماره 021 تماس بگیرید و با کارشناسان این پایگاه گفتگو کنید

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.

مناقصه

مناقصه

مناقصه روشی محسوب می شود برای خریدن کالا و یا ارائه دادن یک خدمت که باعث می شود افراد برای آن به رقابت بپردازند وبا هر شخصی که قیمت کم تری را پیشنهاد کرد وشرایط بهتری را برای انجام خدمت ارائه کرد، می توانند معامله کنند.

هر مناقصه دارای اصولی است که هر فرد باید برای شرکت در آن باید بداند ،مهم ترین موارد در آن افراد و شرکت کنندگان هستند ،آن ها به مناقصات معنی می بخشند پس باید دارای صلاحیت های لازم را دارا باشند و هرکسی اجازه شرکت در مناقصات را نخواهد داشت.

توجه داشته باشید در مناقصه ها رقابت آزاد است و اصولا شرکت کنندگان برای رقابت با سایر کارهایی را انجام می دهند تا بتوانند برنده میدان باشند. علاوه بر آن حد نصاب هر معامله مشخص است تا بعدها مشکلاتی در این زمینه و اختلافی برای شرکت کنندگان پیش نیاید.حضور یک فرد اداری در هر مناقصه جز الزامات محسوب می شود.

با استفاده از آن فرد مناقصه گذار می تواند بهترین گزینه را انتخاب کرده و قرارداد را با او منعقد کند .علاوه بر آن عدالت در آن رعایت می شود و براساس پیشنهادات آن ها امتیاز برنده شدن آن ها بالا می رود.

اما معایبی هم دارد و آن این است که در بعضی مناقصات به کمیت توجه می شود و کیفیت کار را قربانی آن می کنند از این رو بعضی افراد به دلیل اینکه هزینه کمتری را برای آن کار درنظرگرفته اند با وجود این که شاید کار را با بهترین کیفیت انجام ندهد ممکن است به عنوان برنده اعلام شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی این لینک کلیک کتید.

انواع مناقصات

مناقصات انواع مختلفی دارند که عبارتند از : مناقصه عمومی، مناقصه محدود.

مناقصه عمومی

در واقع ترتیبی است که در آن انجام عمل یا خرید کالای مورد نیاز دولت از طریق اعلان بین عموم داوطلبان احتمالی پیمانکاری به مسابقه گذاشته می شود تا قرارداد با برنده مناقصه یعنی کسی که کمترین قیمت و کیفیت مناسب را پیشنهاد کرده است انجام شود. خود مناقصه عمومی از دو حالت تشکیل می شود مناقصات عمومی داخلی و مناقصات عمومی بین المللی.

در مناقصات عمومی داخلی هم چنان که از نام آن پیداست تنها افراد داخل کشور یا به عبارتی تنها پیمانکاران داخلی می توانند در آن شرکت کنند اما در مناقصات عمومی بین المللی تعداد مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ شرکت کنندگان فراتر از قبل می رود و نه تنها شرکت کنندگان داخلی بلکه شرکت کنندگان خارجی نیز می توانند در ان شرکت داشته باشند.

سازمان های عمومی که در کشور وجود دارند برای تامین کالاهای مورد نیاز خود و خدمت های مربوط به آن می توانند از این فرایند استفاده کنند.

مناقصات محدود

در این نوع همه پیمانکاران نمی توانند در آن شرکت کنند و تنها قشر خاصی که به مناقصه دعوت می شوند می توانند در آن شرکت به عمل اورند در واقع مناقصه ای است که به تشخیص سازمان ، تنها میان تعدادی از مناقصه گران یا پیمانکارانی که صلاحیت آنها قبلا به تایید سازمان رسیده است انجام می گیرد .

مناقصات دولتی

اغلب کسی که مناقصه را برگزار می کند یک سازمان دولتی است این سازمان دولتی می تواند بانک،موسسات مالی و اعتباری و یا سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی است.مقرراتی که در برقرار است به این دلیل که مناقصه ها توسط شرکت های دولتی ایجاد می شوند بایدبراساس مقررات تصویب شده در مجلس باشد.

در چه معاملاتی بهتر است مناقصه صورت گیرد؟

برای این که بفهمیم در چه نوع معامله هایی بهتر است از مناقصه استفاده کنیم باید ابتدا انواع معاملات را بشناسیم .معاملات به سه دسته کلی تقسیم می شوند که در این جا به بررسی آن می پردازیم:

معاملات کوچک

این معاملات توسط شخصی به نام کارپرداز صورت می گیرد و مبلغ آن باید کم تر از دو میلیون تومان باشد.

معاملات متوسط

در این نوع معاملات حداقل سه بار استعلام گرفته میشود و توسط کارپرداز صورت می گیرد.مبلغ آن نیز باید از معاملات ذکر شده قبل یعنی معاملات کوچک کم تر و از ده برابر آن بیش تر باشد.

معاملات بزرگ

میزان مبلغ معاملات با استفاده از معاملات کوچک اندازه گیری می شود معیار ما در بیان مبلغ ها همان معاملات کوچک هستند.در معاملات بزرگ باید مبلغ از ده برابر معاملات کوچک کمتر باشد.برای این معاملات نیاز به مناقصات داریم.

برای کسب اطلاع از مفهوم مزایده به لینک رجوع کنید.

مراحل مناقصه

هر مناقصه مراحل مختلفی دارد که باید آن ها را رعایت کنیم تا به هدف خود برسیم این مراحل عبارتند از:

اولین کاری که باید مناقصه گذار انجام دهد این است که منابع مالی را باید تامین کند.

چون می خواهیم مناقصه انجام دهیم پس حتما معامله ما از نوع بزرگ است ،سپس باید نوع آن تعیین شود .

برای انجام مناقصه اسنادی لازم است ،تهیه اسناد مناقصه خود از مراحل مناقصات سالم است.

بهتر است از لحاظ کیفیت مناقصه گران را مورد ارزیابی قرار دهند البته این جز باید ها نیست اما بهتراست مورد بررسی قرار بگیرد از جمله مواردی که ارزیابی می شود شامل:داشتن تجربه،حسن سابقه،داشتن توان مالی و داشتن پروانه و یا گواهینامه ای برای انجام کار و.. است.

برای اعلان باید مناقصه گذار کارهایی را انجام دهد و آن را به اطلاع بقیه افراد برساند.

در هنگام برگزاری آن شرکت کنندگان یا همان پیمانکاران هر کدام پیشنهادات خود را ارائه می دهند و آن را به اطلاع سایرین می رسانند.

پس از مرحله مطرح شدن پیشنهادات باید پیشنهادات مطرح شده را بررسی کرده و از بین آن ها بهترین را که کم ترین هزینه و بهترین کارایی را داشته باشد پیدا کنند.

پس از این که بهترین پیشنهاد انتخاب شد باید برنده مناقصه که صاحب همان پیشنهاد است را اعلام کرده و با او قرارداد لازم را ببندد.

ایا مناقصات تجدید می شوند؟

اگر تعداد شرکت کنندگان به یک حد نصاب نرسیده باشد مناقصه لغو خواهد شد و دوباره برگزار خواهد شد .علاوه برآن اگر برنده های اول و دوم برای انعقاد قرارداد حاضر نشوند لازم است آن را دوباره برگزار کنند.

گر زمان درنظرگرفته شده برای اعتبار پیشنهادها پایان یابد و یا قیمت هایی توسط شرکت کنندگان مطرح می شود خیلی بالاتر از حدی که مناقصه گذار در نظرگرفته باشد باعث می شود از لحاظ اقتصادی صرفه ای نداشته باشد و این خود باعث تجدید مناقصه در بعد ها خواهد شد.

مناقصه روشی محسوب می شود برای خریدن چیزی و یا ارائه دادن یک خدمت که باعث می شود افراد برای ان به رقابت بپردازند وبا هر شخصی که قیمت کم تری را پیشنهاد کرد و یا شرایط بهتری را برای انجام خدمت ارائه کرد ، می توانند معامله کنند.

هر مناقصه دارای اصولی است که هر فرد باید برای شرکت در ان ها را بداند ،مهم ترین موارد در ان افراد و شرکت کنندگان هستند ،ان ها به مناقصات معنی می بخشند پس باید دارای صلاحیت های لازم را دارا باشند و هرکسی اجازه شرکت در مناقصات را نخواهد داشت.

توجه داشته باشید در مناقصه ها رقابت ازاد است و اصولا شرکت کنندگان برای رقابت با سایر کارهایی را انجام می دهند تا بتوانند برنده میدان باشند. علاوه بر ان حد نصاب هر معامله مشخص است تا بعدها مشکلاتی در این زمینه و اختلافی برای شرکت کنندگان پیش نیاید.حضور یک فرد اداری در هر مناقصه جز الزامات محسوب می شود.

معایب و منافع

مناقصه ها معایب و فوایدی دارند نه می توان گفت مفیدند و نه می توان ان ها را بیهوده نامید.با استفاده از ان فرد مناقصه گذار می تواند بهترین گزینه را انتخاب کرده و قرارداد را با او منعقد کند .علاوه بر ان عدالت در ان رعایت می شود و براساس پیشنهادات ان ها امتیاز برنده شدن ان ها بالا می رود.

اما معایبی هم دارد و ان این است که در بعضی مناقصات به کمیت توجه می شود و کیفیت کار را قربانی ان می کنند از این رو بعضی افراد به دلیل اینکه هزینه کمتری را برای ان کار درنظرگرفته اند با وجود این که شاید کار را با بهترین کیفیت انجام ندهد ممکن است به عنوان برنده اعلام شوند. برای آشنایی با ضمانت نامه های بانکی روی این لینک کلیک کنید.

آخرین اخبار

حق طلاق

حق طلاق.

حق طلاق چیست؟ قبل از توضیح حق طلاق در ابتدا لازم است کلیاتی درباره طلاق دانست. طلاق در لغت به معنی رها کردن و گشودن و در فقه اسلامی به معنی زایل کردن ازدواج با لفظ مخصوص است. استادان حقوق فرانسه طلاق را اینگونه می دانند که طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه است […]

دستور موقت

دستور موقت.

دستور موقت چیست؟ قرار دستور موقت امکانی است که در بیشتر مواقع ذینفع یا وکیل او تمایل دارند که آن را حین دعوا (ضمن دعوا) قبل از اقامه ی دعوا و یا پس از اقامه ی دعوا به کار گیرند. این قرار به دلیل وارد کردن خسارت به شخص خوانده (شخصی که دستور موقت علیه […]

اموال ممزوج چیست؟.

در لغت منظور از مزج همان مخلوط کردن است . یعنی دو نفر با اراده و اختیار خود اموال خود را با هم مخلوط کنند . درنهایت به این مال ممزوج می گویند مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ و این مال مشترک خواهد بود . مال ممزوج چیست ؟ از نظر حقوقی منظور از مال ممزوج همان مالی است که […]

میانجی گری.

میانجی گری چیست؟ میانجی گری در واقع پروسه ای است که طی آن شاکی و متهم با مدیریت فرد میانجی‏گر در خارج از محیط دادگاه در خصوص علت جرم به وجود آمده، آثار و نتایج برجای مانده از جرم و همچنین راه های جبران خسارات به وجود آمده از این جرم با شاکی و متهم […]

دادنامه

دادنامه.

درباره دادنامه چه می دانید؟ به صورت کلی می توان گفت دادنامه رأی قاضی به صورت کتبی است اما قبل از آنکه توضیح بیشتری درباره دادنامه ارائه دهیم، به جهت فهم بهتر، مطالبی در اختیار شما قرار داده می شود که با روند قانونی پرونده ها آشنا شوید. رسیدگی قضایی به پرونده های کیفری و […]

اسناد مناقصه چیست و شامل چه مواردی می‌شود؟

اسناد مناقصه

اسناد مناقصه از اصلی‌ترین اجزا یک مناقصه اصولی و درست به شمار می‌رود. در هر مناقصه‌ای که به اجرا گذاشته می‌شود؛ اسناد مناقصه مخصوص به آن مناقصه قرار دارد و بر همین اساس هم فرایندهای آن اجرا می‌شود. در یک مناقصه که توسط سازمان دولتی یا خصوصی برای واگذاری کارها انجام می‌شود؛ دو طرف معامله یعنی مناقصه گزار و مناقصه گر قرار دارند که اسناد مناقصه از سوی مناقصه گزار تهیه می‌شود. اما این اسناد شامل چه مواردی است؟ در ادامه این مقاله از مجله هزاره، همراه ما شوید تا بیشتر به این موضوع بپردازیم.

اسناد مناقصه: دعوت نامه

در اسناد مناقصه بخش اول، نامه دعوت به ارائه پیشنهاد یا دعوت نامه وجود دارد. نامه پذیرش در این دعوت نامه، نامه‌ای است که دارای برگه پیشنهاد مناقصه و همه توافقات امضا شده از سوی دو طرف معامله است. این اسناد به نامه پذیرش پیوست و به صورت رسمی از سوی مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ مناقصه گزار پذیرفته و امضا خواهد شد. برگ پیشنهاد مناقصه نیز بخشی از دعوت نامه است که یک برگه قانونی بوده و توسط مناقصه گزار تکمیل می‌شود. در این برگه پیشنهادات امضا شده مناقصه‌گر برای انجام کارها وجود دارد.

پیشنهاد فنی و بازرگانی نیز بخشی از دعوت نامه است که برگه‌ای است که مناقصه‌گر با برگ پیشنهادی خود ارائه می‌کند. برگه پیشنهاد مناقصه، به همراه تمام مدارک و به همان شکل که در اسناد مناقصه وجود دارد ارائه می‌شود. نامه دعوت به ارائه پیشنهاد جزء دیگری است و از سوی برگزار کننده مناقصه به تمام شرکت کنندگان ارسال می‌شود.

دستورالعمل شرکت در مناقصه

همه مناقصه‌گرانی که می‌خواهند در یک مناقصه شرکت کنند باید برای آماده کردن اسناد مناقصه، ضمانت نامه‌هایی با مبلغی که از پیش تعیین شده است در کاربرگ مناقصه خود به ریال یا معادل ارز خارجی و با اعتبار از تاریخ آخرین مهلت پیشنهاد از یکی از بانک‌های ایرانی ارائه کنند. بنابراین پیشنهاداتی که فاقد ضمانت نامه باشند در مناقصه رد خواهند شد. ضمانت‌ نامه‌های پیمانکارانی که در مناقصه برنده نمی‌شوند؛ در سریع‌ترین زمان ممکن به آنها برگشت داده می‌شود. ضمانت نامه فرد برنده در هنگام عقد قرارداد به او بازگردانده می‌شود. البته در موارد زیر ضمانت نامه مناقصه گران از آنها گرفته می‌شود:

 • زمانی که مناقصه‌گر پیشنهاد خود را در زمانی که همچنان اعتبار دارد؛ پس بگیرد.
 • از شخص برنده در صورت: خودداری از امضا پیمان و عدم ارائه ضمانت نامه تعهدات.

جلسه بازگشایی اسناد مناقصه

ضمانت نامه انجام تعهدات

یکی دیگر از اسناد مناقصه، ضمانت نامه انجام تعهدات است. شخص برنده یک مناقصه در مدت زمان تعیین شده در کاربرگ مناقصه و پس از دریافت نامه پذیرش و امضای موافقت نامه پیمان، باید ضمانت نامه انجام تعهدات را بر اساس مبلغ تعیین شده در اسناد از یک بانک ایرانی تهیه کرده و به مناقصه گزار ارائه کند. اگر پیمانکار از این کار امتناع کرده یا در آن تاخیر کند؛ این حق برای سازمان مناقصه گزار وجود دارد که وجوه مرتبط به ضمانت نامه شرکت در مناقصه را ضبط کرده و با نفر دوم قرارداد ببندد. اگر فرد دوم هم از این کار خودداری کند، این قانون در ارتباط با او هم اجرا شده و مناقصه مجددا برگزار خواهد شد. در صورت برگزاری مجدد فرایند مناقصه، سازمان برگزار کننده باید همه مناقصه‌گران را از این اتفاق مطلع کند.

برگ پیشنهاد مناقصه

برگ پیشنهاد مناقصه یکی دیگر از اسناد مناقصه با همین عنوان است که از سوی پیمانکار تکمیل می‌شود و شامل پیشنهاد امضا شده مناقصه‌گر برای کارها است.

موافقت نامه پیمان

این موافقت نامه دارای شرایط عمومی و خصوصی است. شرایط عمومی مجموعه‌ای از شرایط است که بر تمام قراردادهای پیمانکاری حاکم است. هر دو طرف معامله باید این شرایط را پذیرفته و بر خلاف آن عمل نکنند. علاوه بر شرایط عمومی، شرایط خصوصی نیز وجود دارند که بر اساس موضوع قرارداد پیمانکاری تعیین می‌شوند. از پیش هیچ موضوع مشخص شده‌ای در این ارتباط وجود ندارد و بر اساس وظایف پیمانکار تعیین می‌شود. در مشخص کردن شرایط خصوصی، هر دو طرف تعیین کننده هستند و این شرایط نباید شرایط عموی را نقض کند.

نقشه‌ها و مشخصات فنی

این بخش از اسناد مناقصه، مخصوص به نقشه و مشخصات فنی پروژه است که باید توسط هر دو طرف معامله تکمیل شود. مناقصه گر و مناقصه گزار باید تمام مدارک و کاربرگ‌ها، نقشه‌ها و مشخصات فنی را مطالعه و امضا کند.

جدول‌ها (در صورت نیاز)

این بخش شامل انواع جدول زمانی، جدول تضمین‌ها، شاخص عملکردی، جدول داده‌ها و مقادیر و قیمت‌ها می‌شود. معمولا جدول‌ها اطلاعات کاملی از قیمت، پرداختی، زمان شروع و پایان پروژه و غیره به هر دو طرف می‌دهند.

فرم‌ها (در صورت نیاز)

در این قسمت اسناد مربوط به انواع فرم و گواهینامه هر دو طرف قرار دارد.

الحاقیه‌های صادره بعدی از سوی مناقصه گزار در طول برگزاری مناقصه

در آخرین بخش الحاقیه‌های صادر شده از سوی مناقصه گزار قرار دارد که در طی انجام مناقصه برای پیمانکار ارسال شده است.

پیشنهاد مطالعه: جهت اطلاع از خدمات «سرویس تهیه و ارسال اسناد» به پایگاه اطلاع رسانی هزاره مراجعه کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.