نمونه‌هایی از Death Cross


☠ Death cross is here
Study this chart to see what happened last two times the death cross happened, Q4 2019 and Q1 2020. pic.twitter.com/6u0mgpbonI — PlanB (@100trillionUSD) June 19, 2021

cross-cultural به زبان فارسی

ترجمه های برتر cross-cultural در فرهنگ لغت انگلیسی - فارسی عبارتند از: بین فرهنگی (وابسته به چند فرهنگ گوناگون), میان فرهنگی . ترجمه های درون متنی cross-cultural حداقل دارای جملات ترجمه شده ۱۶ هستند.

cross-cultural

adjective + دستور زبان

  • Between two or more cultures; intercultural.

ترجمه‌ها cross-cultural

بین فرهنگی (وابسته نمونه‌هایی از Death Cross به چند فرهنگ گوناگون)

میان فرهنگی

of this sort of Islamic cross-cultural hybridization.

از این نوع از پیوندهای میان فرهنگی اسلامی.

عبارات مشابه

نمونه‌ها

Open Minds", SMCCU aims to improve cross-cultural understanding and communication between UAE locals and guests visiting or residing in the UAE.

با شعار «درهای باز، ذهنهای باز»، SMCCU قصد دارد تا درک متقابل فرهنگی و ارتباط بین مردم محلی امارات متحده عربی و مهمانانی که از آن دیدن میکنند یا در آن ساکن هستند را بهبود بخشد.

In some cases, I know that many of you are involved in cross-cultural dialogues, you're involved in ideas of creativity and innovation.

در برخی موارد،,میدانم بسیاری ازشما درگیرگفتگوهای فرهنگی چندگانه شده اید شما درگیرایدههای خلاقانه ونوآوری هستید.

And then bring a team of experts in there to methodically go through exactly what these people do, to distill down the cross-cultural distillation.

و بعد یک تیم از متخصصین به آنجا می رفتند تا با روش های خاص مرور کنند که دقیقا این مردم چه می کنند تا از عصاره میان فرهنگی عصاره بگیرند

Although cross-cultural studies have shown that smiling is a means of communication throughout the world, there are large differences among different cultures, with some using smiles to convey confusion or embarrassment.

مطالعات میان فرهنگی نشان دادهاند که لبخند روشی برای برقراری ارتباط احساسی در سراسر جهان است، گرچه تفاوت زیادی میان فرهنگهای مختلف وجود دارد.

Abiola is the founder of China-Africa Bridge and China Africa Forum, which promotes mutually beneficial cross-cultural collaboration between China and Africa, with a specific eye on women's contributions to the economy.

آبیولا بنیانگذار پلی بین چین-آفریقای جنوبی و یک فروم آفریقای آسیایی است که همکاری متقابل میان فرهنگی مابین چین و آفریقا را ارتقا میبخشد، که تمرکز ویژه بر مشارکت زنان در اقتصاد دارد.

So our dream is to bring teenagers together, so they'll have a community service experience as well as a cross-cultural experience, as they teach kids in these areas and help them build their communication infrastructure.

پس رؤیای ما اینه که نوجوانان را کنار هم بیاریم، تا اونا تجربهی خدمت به جامعه را به اندازهی تجربهی بین فرهنگها، داشته باشند، در حین اینکه در این مناطق به بچهها آموزش داده میشه و به اونا کمک میشه تا زیرساخت ارتباطیشون را بسازند.

And what we know from cross-cultural studies is that females, on average -- not everyone, but on average -- are more inclined to be very attentive to complex social relations and to taking care of people who are, basically, vulnerable within the group.

و اونچه که ما از مطالعات چند فرهنگی می دونیم اینه که زن ها به طور میانگین - نه هر کدوم از اونها بلکه به طور میانگین - بیشتر متمایل و مشتاق اند به روابط اجتماعی پیچیده و مراقبت کردن از آدم هایی که اساسا در یک گروه، آسیب پذیرند.

On November 28, Cross Gene received a Rookie Award at the 21st Korean Culture and Entertainment Awards.

در ۲۸ نوامبر، کراس جین جایزه بهترین گروه تازهکار را در بیست و یکمین جشنواره فرهنگ و سرگرمی کره دریافت کرد.

She found that such metaphors tend to be quite similar within several European languages, but vary much more as one crosses into more historically separated languages and cultures.

او دریافت که چنین استعارههایی در چندین زبان اروپایی نسبتاً شبیه هستند اما در زبانهایی که از نظر تاریخی جدا هستند، بسیار متفاوتند.

Gabriel Almond and Sidney Verba In their work, The Civic Culture, Almond and Verba embark on the first major cross-national survey of attitudes to determine the role of political culture in maintaining the stability of democratic regimes.

گابریل الموند و سیدنی وربا الموند و وربا در کتاب خود، فرهنگ مدنی، اولین بررسی و مطالعه نگرشها در بین ملتها به صورت عمده را آغاز کردند تا نقش فرهنگ سیاسی را در حفظ ثبات نظامهای دموکراتیک تعیین کنند.

And like many pirates of that era, he flew a flag that bore the macabre symbols of a human skull and a pair of crossed bones, because those motifs had signified death in so many cultures for centuries, that their meaning was instantly recognizable, even in the lawless, illiterate world of the high seas: surrender or you'll suffer.

و مثل خیلی از دزدان دریایی آن زمان، او هم پرچمی با علامت مرگ افراشته بود که تصویر جمجمه یک انسان و دو استخوان ضربدری داشت، چون برای قرنها آنها در بسیاری از فرهنگها مفهوم خطر مرگ را القا میکردند، و معنی آنها بلافاصله قابل تشخیص بود، حتی در دنیای بی قانون و بیسواد دریاهای آزاد: تسلیم شوید وگرنه رنج خواهید کشید.

For the 94th anniversary at the California State University, Northridge (2009) Armenian Martyrs Memorial - above view in Chelmsford, Massachusetts Memorial in the churchyard of St Sarkis, Kensington, the oldest Armenian church in the United Kingdom Armenian cross-stone (Khachkar) in Plaza Armenia in Montevideo, Uruguay Armenian Genocide in culture April 24: Can we start over again?.

برای ۹۴مین سالگرد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریج (۲۰۰۹) یادبود شهدای ارمنی - نمای بالا در شلمزفورد، ماساچوست Armenian Genocide in culture April 24: Can we start over again?.

In cultures where men have traditionally worn skirt-like garments such as the kilt or sarong, these are not seen as female clothing, and wearing them is not seen as cross-dressing for men.

بهطور مشابه، در فرهنگهایی که مردان لباسهای دامن مانند مثل کیلت (دامن مردانه اسکاتلندی) یا سارونگ (پارچهای رنگارنگ که در مالزی و کشورهای اطراف آن مردان و زنان آن را مانند لنگ دور کمر خود میبندند)، این البسه بهعنوان لباسهای زنانه محسوب نمیشوند، و پوشیدن آنها بهعنوان مبدلپوشی محسوب نمیگردد.

When the Matignon agreements were signed between the representatives of France and New Caledonia, Jean-Marie Tjibaou, the Kanak leader of the independent movement, had mooted a proposal to set up an Agency for the development of Kanak Culture with the objective of promoting Kanak linguistic and archaeological heritage, promote Kanak handicrafts and the arts, encourage cross-regional interactions and evolve design and conduct research activities.

وقتی که توافقنامه ماتیگنون بین نمایندگان فرانسه و نیو کالادونیا امضا شد تیجیبائو رهبر جنبش استقلال طلب کاناک طرح افتتاح سازمان توسعه فرهنگی کاناک را با اهداف ترویج میراث زبانشناسی و باستانشناسی عنوان میکند و صنایع دستی و هنر را در سرتاسر ناحیه تشویق نموده و طراحی را تکامل و تحول داده و فعالیتهای تحقیقی را مدیریت و رسیدگی مینماید.

cross-cultural به زبان فارسی

ترجمه های برتر cross-cultural در فرهنگ لغت انگلیسی - فارسی عبارتند از: بین فرهنگی (وابسته به چند فرهنگ گوناگون), میان فرهنگی . ترجمه های درون متنی cross-cultural حداقل دارای جملات ترجمه شده ۱۶ هستند.

cross-cultural

adjective + دستور زبان

  • Between two or more cultures; intercultural.

ترجمه‌ها cross-cultural

بین فرهنگی (وابسته به چند فرهنگ گوناگون)

میان فرهنگی

of this sort of Islamic cross-cultural hybridization.

از این نوع از پیوندهای میان فرهنگی اسلامی.

عبارات مشابه

نمونه‌ها

Open Minds", SMCCU aims to improve cross-cultural understanding and communication between UAE locals and guests visiting or residing in the UAE.

با شعار «درهای باز، ذهنهای باز»، SMCCU قصد دارد تا درک متقابل فرهنگی و ارتباط بین مردم محلی امارات متحده عربی و مهمانانی که از آن دیدن میکنند یا در آن ساکن هستند را بهبود بخشد.

In some cases, I know that many of you are involved in cross-cultural dialogues, you're involved in ideas of creativity and innovation.

در برخی موارد،,میدانم بسیاری ازشما درگیرگفتگوهای فرهنگی چندگانه شده اید شما درگیرایدههای خلاقانه ونوآوری هستید.

And then bring a team of experts in there to methodically go through exactly what these people do, to distill down the cross-cultural distillation.

و بعد یک تیم از متخصصین به آنجا می رفتند تا با روش های خاص مرور کنند که دقیقا این مردم چه می کنند تا از عصاره میان فرهنگی عصاره بگیرند

Although cross-cultural studies have shown that smiling is a means of communication throughout the world, there are large differences among different cultures, with some using smiles to convey confusion or embarrassment.

مطالعات میان فرهنگی نشان دادهاند که لبخند روشی برای برقراری ارتباط احساسی در سراسر جهان است، گرچه تفاوت زیادی میان فرهنگهای مختلف وجود دارد.

Abiola is the founder of China-Africa Bridge and China Africa Forum, which promotes mutually beneficial cross-cultural collaboration between China and Africa, with a specific eye on women's contributions to the economy.

آبیولا بنیانگذار پلی بین چین-آفریقای جنوبی و یک فروم آفریقای آسیایی است که همکاری متقابل میان فرهنگی مابین چین و آفریقا را ارتقا میبخشد، که تمرکز ویژه بر مشارکت زنان در اقتصاد دارد.

So our dream is to bring teenagers together, so they'll have a community service experience as well as a cross-cultural experience, as they teach kids in these areas and help them build their communication infrastructure.

پس رؤیای ما اینه که نوجوانان را کنار هم بیاریم، تا اونا تجربهی خدمت به جامعه را به اندازهی تجربهی بین فرهنگها، داشته باشند، در حین اینکه در این مناطق به بچهها آموزش داده میشه و به اونا کمک میشه تا زیرساخت ارتباطیشون را بسازند.

And what we know from cross-cultural studies is that females, on average -- not everyone, but on average -- are more inclined to be very attentive to complex social relations and to taking care of people who are, basically, vulnerable within the group.

و اونچه که ما از مطالعات چند فرهنگی می دونیم اینه که زن ها به طور میانگین - نه هر کدوم از اونها بلکه به طور میانگین - بیشتر متمایل و مشتاق اند به روابط اجتماعی پیچیده و مراقبت کردن از آدم هایی که اساسا در یک گروه، آسیب پذیرند.

On November 28, Cross Gene received a Rookie Award at the 21st Korean Culture and Entertainment Awards.

در ۲۸ نوامبر، کراس جین جایزه بهترین گروه تازهکار را در بیست و یکمین جشنواره فرهنگ و سرگرمی کره دریافت کرد.

She found that such metaphors tend to be quite similar within several European languages, but vary much more as one crosses into more historically separated languages and cultures.

او دریافت که چنین استعارههایی در چندین زبان اروپایی نسبتاً شبیه هستند اما در زبانهایی که از نظر تاریخی جدا هستند، بسیار متفاوتند.

Gabriel Almond and Sidney Verba In their work, The Civic Culture, Almond and Verba embark on the first major cross-national survey of attitudes to determine the role of political culture in maintaining the stability of democratic regimes.

گابریل الموند و سیدنی وربا الموند و وربا در کتاب خود، فرهنگ مدنی، اولین بررسی و مطالعه نگرشها در بین ملتها به صورت عمده را آغاز کردند تا نقش فرهنگ سیاسی را در حفظ ثبات نظامهای دموکراتیک تعیین کنند.

And like many pirates of that era, he flew a flag that bore the macabre symbols of a human skull and a pair of crossed bones, because those motifs had signified death in so many cultures for centuries, that their meaning was instantly recognizable, even in the lawless, illiterate world of the high seas: surrender or you'll suffer.

و مثل خیلی از دزدان دریایی آن زمان، او هم پرچمی با علامت مرگ افراشته بود که تصویر جمجمه یک انسان و دو استخوان ضربدری داشت، چون برای قرنها آنها در بسیاری از فرهنگها مفهوم خطر مرگ را القا میکردند، و معنی آنها بلافاصله قابل تشخیص بود، حتی در دنیای بی قانون و بیسواد دریاهای آزاد: تسلیم شوید وگرنه رنج خواهید کشید.

For the 94th anniversary at the California State University, Northridge (2009) Armenian Martyrs Memorial - above view in Chelmsford, Massachusetts Memorial in the churchyard of St Sarkis, Kensington, the oldest Armenian church in the United Kingdom Armenian cross-stone (Khachkar) in Plaza Armenia in Montevideo, Uruguay Armenian Genocide in culture April 24: Can we start over again?.

برای ۹۴مین سالگرد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریج (۲۰۰۹) یادبود شهدای ارمنی - نمای بالا در شلمزفورد، ماساچوست Armenian Genocide in culture April 24: Can we start over again?.

In cultures where men have traditionally worn skirt-like garments such as the kilt or sarong, these are not seen as female clothing, and wearing them is not seen as cross-dressing for men.

بهطور مشابه، در فرهنگهایی که مردان لباسهای دامن مانند مثل کیلت (دامن مردانه اسکاتلندی) یا سارونگ (پارچهای رنگارنگ که در مالزی و کشورهای اطراف آن مردان و زنان آن را مانند لنگ دور کمر خود میبندند)، این البسه بهعنوان لباسهای زنانه محسوب نمیشوند، و پوشیدن آنها بهعنوان مبدلپوشی محسوب نمیگردد.

When the Matignon agreements were signed between the representatives of France and New Caledonia, Jean-Marie Tjibaou, the Kanak leader of the independent movement, had mooted a proposal to set up an Agency for the development of Kanak Culture with the objective of promoting Kanak linguistic and archaeological heritage, promote Kanak handicrafts and the arts, encourage cross-regional interactions and evolve design and conduct research activities.

وقتی که توافقنامه ماتیگنون بین نمایندگان فرانسه و نیو کالادونیا امضا شد تیجیبائو رهبر جنبش استقلال طلب کاناک طرح افتتاح سازمان توسعه فرهنگی کاناک را با اهداف ترویج میراث زبانشناسی و باستانشناسی عنوان میکند و صنایع دستی و هنر را در سرتاسر ناحیه تشویق نموده و طراحی را تکامل و تحول داده و فعالیتهای تحقیقی را مدیریت و رسیدگی مینماید.

بهای بیت‌کوین از مرز «صلیب مرگ» گذشت

در روند کاهشی هفته اخیر، بیت‌کوین بیش از ۲۰ درصد ارزش خود را از دست نمونه‌هایی از Death Cross داد

درست پیش از وقوع صلیب مرگ سال ۲۰۱۹، قیمت بیت‌کوین ۴۷ درصد کاهش یافته بود و پس از آن ۵۲ درصد افزایش یافت - Pixabay

افت چندین باره قیمت بیت‌کوین در هفته‌های اخیر نشان داد بازار این رمزارز بار دیگر دچار الگوی به اصطلاح «صلیب مرگ» شده است.

این اصطلاح بدیمن به شرایطی گفته می‌شود که میانگین تغییرات ۵۰ روزه قیمت این رمزارز از میانگین ۲۰۰ روزه‌اش بیشتر شود (نمودار زیر را ببینید). برخی تحلیل‌گران این شاخص را نشانه‌ای از بر هم خوردن ثبات بازار پس از مدت‌ها می‌گیرند. از جمله نمونه‌های مهم رویداد صلیب مرگ در بازارهای دیگر سرمایه افت وال استریت در سال ۱۹۲۹ و بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ است.

قیمت بیت‌کوین هم‌اکنون نصف ۶۴ هزار دلار است یعنی حدود نصف بالاترین قیمت تاریخ خود در آوریل امسال (۲۰۲۱). به‌رغم افت شدید قیمت بیت‌کوین، تحلیل‌گران بازار رمزارز دو نوع گمانه‌زنی می‌کنند: عده‌ای می‌گویند روند کاهش قیمت در پاییز امسال نیز ادامه خواهد داشت و عده دیگری می‌گویند این چند ماه تنها در حکم وقفه کوتاهی بوده است و سپس قیمت به سرعت بالا می‌رود و به حد نصاب جدیدی خواهد رسید.

در روند کاهشی هفته اخیر، بیت‌کوین بیش از ۲۰ درصد ارزش خود را از دست داد و کاهش بیشتر قیمت در روز دوشنبه (۳۱ خرداد) باعث شد مرز شرایط هولناک صلیب مرگ را نیز پشت سر بگذارد. این وضعیت ناگزیر بر بازار سایر رمزارزها نیز اثر منفی داشته است. روند قیمت اتریوم (اتر)، کاردانو (آدا) و دوج‌کوین نیز درست مشابه تغییرات ارزش بیت‌کوین است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

برخی حتی می‌ترسند بازار در سطح وسیع‌تر نیز وارد وضعیت «زمستان رمزارزی» شود، مشابه اتفاقی که پس از دوره اوج بازار در سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۸ افتاد.

البته شاید در این مورد نتوان به صراحت کامل اعلام کرد که بازار قرار است دچار افت طولانی‌مدت شود، مخصوصا چون پای ارز بی‌ثباتی مانند بیت‌کوین در میان است.

این اولین صلیب مرگ سال ۲۰۲۱ است اما تاریخ نشان می‌دهد روند افت بازار می‌تواند برعکس شود. پس از رویدادهای پیشین صلیب مرگ در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ دوباره قیمت این رمزارز در عرض چند ماه رو به افزایش گذاشت. برای نمونه در ماه مارس سال گذشته (۲۰۲۰) بازار به سرعت تکان خورد و قیمت بیت‌کوین از زیر ۵۰۰ دلار در عرض یک سال بیش از هزار درصد افزایش یافت.

چنین روندهای برعکسی نشان می‌دهد صلیب مرگ آخرین نشانه‌ منفی این تغییرات است و در واقع از روی الگوی تغییرات نیز می‌توانیم بفهمیم که بخش اعظم روند کاهشی را پشت سر گذاشته‌ایم.

یکی از تحلیل‌گران بازار در توییتر نوشت: «صلیب مرگ بر عکس نامش اغلب نشانه خوبی است از اینکه بازار بدترین وضعیت خود را پشت سر گذاشته است.»

او گفت: «درست پیش از وقوع صلیب مرگ سال ۲۰۱۹، قیمت بیت‌کوین ۴۷ درصد کاهش یافته بود و پس از آن ۵۲ درصد افزایش یافت. پیش از صلیب مرگ سال ۲۰۲۰ نیز ۶۴ درصد کاهش قیمت داشتیم و پس از آن قیمت دوباره به سرعت ۱۵۰ درصد افزایش یافت.»

یکی دیگر از الگوهای قیمت که نشان می‌دهد پس از این صلیب مرگ ممکن است شاهد افزایش قیمت باشیم، الگوی «سهام به جریان» است که تحلیلش بر اساس نمودار قیمت بیت‌کوین در برابر کمبود ذاتی تعداد آن است.

تحلیل‌گر هلندی با نام مستعار پلن بی که خالق این الگو است همچنان بر پیش‌بینی قبلی خود اصرار دارد. وی گفته بود قیمت بیت‌کوین پیش از پایان سال ۲۰۲۱ به بیش از ۱۰۰ هزار دلار خواهد رسید.

صلیب مرگ از راه می‌رسد

این نمودار نشان می‌دهد در دو رویداد پیشین صلیب مرگ یعنی کیو۴-۲۰۱۹ و کیو۱-۲۰۲۰ چه اتفاقی افتاده است.

توییتر پلن بی ۱۹ ژوئن ۲۰۲۱

☠ Death cross is here
Study this chart to see what happened last two times the death cross happened, Q4 2019 and Q1 2020. pic.twitter.com/6u0mgpbonI

— PlanB (@100trillionUSD) June 19, 2021

او در میانه افت قیمت‌ هفته پیش توییت کرد: «تاکید نمونه‌هایی از Death Cross می‌کنم که بر اساس هر دو الگوی سهام به جریان و سیگنال زنجیره‌ای، روند بازار دوباره مثبت خواهد شد.»

وی در ادامه باز هم بر پیش‌بینی آخر هفته پیش خود تاکید کرد و نوشت به گمانش «در بدترین حالت» در سال ۲۰۲۱ قیمت تا ماه اوت به ۴۷ هزار دلار، تا سپتامبر به ۴۳ هزار دلار، تا اکتبر به ۶۳ هزار دلار، تا نوامبر به ۹۸ هزار دلار و ۱۳۵ هزار دلار خواهد رسید.

عوامل زیادی مانندر وضع مقررات، شرایط نهادها و موسسات، توصیه‌های افراد سرشناس و احساسات عمومی بر قیمت بیت‌کوین اثر می‌گذارد و این یعنی هیچ‌یک از الگوهای پیش‌بینی شده قطعیت ندارد. بنابراین پیش‌بینی روند آینده بیت‌کوین بسیار دشوار است و بر اساس رویدادهای گذشته، می‌توان گفت احتمال افزایش یا کاهش قیمتش به یک اندازه است.

جداسازی استرپتوکوکوس ویریدانس به عنوان عامل پنومونی در نمونه‌های برونکوآلوئولار لاواژ در بیماران مبتلا به پنومونی

Background: Pneumonia is one of the most important causes of death worldwide and its accurate diagnosis is extremely important. Typically, Viridans Streptococci are not the cause of pneumonia, but in patients with an underlying illness, they can be problematic. Also, due to contamination with the microbial flora of the upper respiratory tract, they may be isolates from a pure culture, which makes it difficult for the physicians and laboratory staff to diagnose. The aim of this study was to evaluate the incidence of Streptococci Viridans as a cause of pneumonia in patients with underlying disease. Methods: This cross-sectional retrospective (2011-2014) study was carried out using a medical records of patients admitted to the infectious disease ward of city hospitals in Tehran, Iran. The patients, including people with pneumonia that were confirmed by X-ray and also had an underlying disease. The BAL samples were obtained from these patients and were cultured. The antibiotic susceptibility test was done for Streptococcus viridans isolates. Results: The results reveal that out of 168 pneumonia patients, VS have been isolated from BAL samples of 54 cases (32 %). In 31 cases (57%) VS were the only isolated pathogen. In none of the samples, the pneumococcus was not isolated. According to results of antibiotic susceptibility test, the highest rate of resistance was seen for cotrimoxazole, and the lowest rate was seen for vancomycin and ceftazidime. Conclusion: Regarding the high frequency reported of Streptococcus viridans as a cause of pneumonia in the period of study and the lack of isolation of other organisms, such as pneumococcus, it is possible that the BAL sample be contaminated with the normal flora of the respiratory system. Although the BAL is very valuable sample for the diagnosis of pneumonia causative agent, but based on the culture of this sample alone, it can not report Streptococcus viridans as a cause of pneumonia.  

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

شستشوی برونکوآلوئولار و یافته های باکتریولوژی آن در پنومونی گوساله

This study was done for identification of bacterial agents in calf pneumonia and determination of their antimicrobial susceptibility. Bronchoalveolar lavage was done on fourteen pneumonic and seven normal Holstein calves between 1-3 month old. In bacteriological examination on the fluid of bronchoalveolar lavage, Mycoplasma spp. were isolated from 4 (28.6%) pneumonic calves and 1 (14.3%) .

تشخیص لژیونلا پنوموفیلا به روش کشت و فلورسنت آنتی بادی مستقیم(DFA) در نمونه های برونکوآلوئولار بیماران مبتلا به پنومونی مراجعه کننده به مراکز پزشکی اصفهان درسال 1382

Abstract Introduction: Wide and universal distribution of Legionnaires’ disease, abundance of reports about its prevalence and Pontiac fever from different countries, unresponsiveness to conventional antibiotic therapy in a number of pneumonia patients and the lack of any report about it in Iran directed us to perform this project. Legionnaires’ disease is seen in sporadic and epidemic form an.

جداسازی باکتری‌های مختلف از ریه‌های مبتلا به پنومونی در گاوان کشتار شده در کشتارگاه تبریز

در این مطالعه به لحاظ اهمیت پنومونی باکتریایی در بین گاوهای منطقه تبریز به مطالعه عوامل باکتریایی دخیل در ایجاد پنومونی در ریه‌‌های گاوان کشتار شده در کشتارگاه تبریز پرداخته شد. بدین منظور، در هر فصل به کشتارگاه تبریز مراجعت نموده و از 50 ریه سالم و 50 ریه ناسالم نمونه‌برداری انجام ‌پذیرفت. در آزمایشگاه میکروب‌شناسی کشت و بررسی کلنی‌های تشکیل شده انجام شد و با استفاده از محیط‌های کشت افتراقی.

بررسی سطح سرمی روی در کودکان مبتلا به پنومونی

Background and Aim: Pneumonia is now one of the most important causes of childhood mortality in developing countries like Iran. The increased susceptibility to pneumonia, particularly in malnourished children of developing countries, is postulated to be due to reduction in cellular immunity. One of the reasons for reduced immunological competence in malnourished children may be zinc deficie.

ارزیابی هپسیدین پلاسما به عنوان یک بیومارکر برای تشخیص پنومونی

مقدمه: سنتز هپسیدین در کبد توسط سیتوکین های التهابی و افزایش بار آهن تحریک می شود. هپسیدین یک پپتید ضد میکروبی است که در بسیاری از بیماری ها به عنوان یک مارکر التهابی تلقی می گردد. این مطالعه تلاش دارد تا سطوح پلاسمایی هپسیدین را در افراد مبتلا به پنومونی که یک بیماری التهابی می باشد، تعیین و در صورت امکان آن را به عنوان یک روش تشخیصی مطمئن معرفی نماید. مواد و روش ها: در این بررسی 30 فرد مبتلا .

بررسی میزان شانس بقای بیماران مبتلا به میکرومتاستاز سرطان ریه به دنده

مقدمه: سرطان ریه، شایع‌ترین سرطان در سراسر جهان و علت اصلی مرگ ناشی از سرطان می‌باشد. این مطالعه، با هدف بررسی وجود میکرومتاستاز در نمونه‌های برداشت شده از دنده و تأثیر آن بر میزان عود و پیش‌آگهی بیماران مبتلا به سرطان ریه در مراحل اولیه پس از عمل انجام شد.
روشها: در این مطالعه‌ی مقطعی، 49 بیمار مبتلا به سرطان ریه، در حین عمل جراحی خارج کردن تومور ریه، تحت نمونه‌برداری از دنده قرار گرفتند. نمونه‌ها، به منظور تعیین میکرومتاستاز، به بخش پاتولوژی ارسال شد. در مرحله‌ی بعد، کلیه‌ی بیماران تحت پی‌گیری قرار گرفتند و وضعیت فوت و یا بقای آنان مشخص شد. میزان بقای بیماران بر حسب وجود و یا عدم وجود میکرومتاستاز دنده، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
یافتهها: از 49 بیمار بررسی شده، 10 نفر (4/20 درصد) دارای میکرومتاستاز ریه به دنده بودند. میانگین زمان بقا در بیماران با و بدون میکرومتاستاز دنده‌ای به ترتیب 75/1 ± 8/10 و 58/3 ± 58/26 ماه بود و میانگین بقا در گروه دارای میکرومتاستاز دنده، به طور معنی‌داری کمتر بود (011/0 = P).
نتیجهگیری: به نظر می‌رسد وجود میکرومتاستاز ریه به دنده در بیماران مبتلا به سرطان ریه با کاهش مدت زمان بقای بیماران همراه باشد. ازاین رو، احتمال می‌رود بیوپسی استخوان بیماران مبتلا به سرطان ریه در اولین عمل توراکوتومی به منظور تعیین متاستاز دنده‌ای، می‌تواند در انجام اقدام درمانی به موقع و افزایش بقای بیماران کمک کننده باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Odds of Survival of Patients with Micrometastasis of Lung Cancer to Rib

Background: Lung cancer is by far the leading cause of cancer-related death, and the most prevalent cancer worldwide. This study aimed to investigate the presence of micro metastasis in specimens obtained from rib resections after surgery, and its impact on the recurrence rate and prognosis of patients with early-stage lung cancer.
Methods: In this cross-sectional study, 49 patients with lung cancer underwent rib biopsy during lung resection surgery, and were referred to the pathology department for micrometastasis. In the next stage, all patients were followed up and their death or survival status was determined and the survival rate of patients according to the presence or absence of rib micrometastasis was evaluated and compared.
Findings: Of the 49 studied patients, 10 (20.4%) had lung to rib micrometastasis. The mean survival time in patients with and without rib micrometastasis was 10.80 ± 1.75 and 26.58 ± 3.58 months, respectively, and the mean survival in the group with rib micrometastasis was significantly lower (P = 0.011).
Conclusion: It seems that the presence of rib micrometastasis in patients with lung cancer is associated with a reduced survival time. Therefore, bone biopsy of patients with lung cancer in the time of thoracotomy to determine rib micrometastasis, may be helpful in timely treatment and increase patient survival.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.