اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟


اصول حسابداری

مهمترین مطالب اصول حسابداری یک پیام نور فصل چهارم

سرمایه گذاری مجدد

سرمایه گذاری مجدد به معنای آن است که صاحب موسسه با آوردن پول یا مال دیگری، دارائی موسسه متعلق به خود را افزایش دهد. سرمایه گذاری مجدد، دارائی یک موسسه را افزایش می دهد در مقابل.فدر طرف دیکر معادله حسابداری،افزایش می یابد.

برداشت

برداشت به معنای آن است که صاحب یک موسسه برای مصارف شخصی پول یا مال دیگری را از دارائیهای موسسه متعلق به خود را از محل وجوه نقد موسسه پرداخت کند.

از آنجا که برداشت باغث کاهش سرمایه می شود، قواعد بدهکار وبستانکار کردن آن عکس حساب سرمایه می باشد.

مفهوم درآمد

درآمد، بهای کالای فروش رفته ویا خدمات انجام شده است. هنگامی که موسسه ای خدماتی را انجام یا کالایی را به مشتریان تحویل می دهد،پول یا دارایی اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ دیگری از آنان دریافت می کند. ورود این پول یا دارایی را به موسسه درآمد میگویند. مبلغ درآمد در هر معامله ای از طریق ارزش دارایی یا دارائیهای که در ازای آن به دست می آید.

درآمد موجب افزایش سرمایه می شود. ورود پول یا ایجاد مطالبات ناشی از انجام خدمات،جمع دارائی یک موسسه را افزایش می دهد، در طرف دیگر معادله حسابداری، بدهی را تغییر نمی دهد اما سرمایه را به مبلغی معادل افزایش حاصل در جمع دارئی، بالا می برد.

درآمد عبارت است از افزایش ناخالص در سرمایه که ناشی از فعالیتهای انتفاعی باشد. برای هر یک از منابع درآمد باید حسابی جداگانه در دفتر کل افتتاح شود و عنوان هر حساب باید حاکی از منبع درآمد باشد.

نحوه ثبت درآمد

چون درآمد موجب افزایش سرمایه می گردد، نحوه ثبت افزایش و کاهش آن مثل حساب سرمایه است. یعنی زمانی که درآمد افزایش پیدا می کند، حساب درآمد بستانکار میشود.

مفهوم هزینه

هزینه، بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات انجام شده به منظور کسب درآمد است.

هزینه مخارجی است که برای درآمد، پرداخت یا واقع شده است واز طریق بهای تمام شده دارائیها یا خدماتی که در یک دوره مالی به مصرف می رسد ویا مورد استفاده قرار می گیرد، اندازه گیری ودر مدارک حسابداری ثبت می شود.

نحوه ثبت هزینه

چون هزینه موجب کاهش سرمایه می گردد،نحوه ثبت افزایش و کاهش آن عکس حساب سرمایه است.

شرکت الف در تاریخ 2/10/ 81 صورتحسابی به مبلغ 8000000 ریال بابت هزینه تعمیر ماشین آلات شرکت دریافت نمود که وجه آن هنوز پرداخت نشده است. نحوه ثبت این رویداد در دفترروزنامه به صورت زیر است :

تاریخ شرح بدهکار بستانکار

2/10/81 هزینه تعمیرات 8000000

حسابهای پرداختنی 8000000

بابت دریافت صورتحساب تعمیر

ماشین آلات شرکت

هزینه حقوق دی ماه کارکنان شرکت آلفا 50000000 ریال است که در تلریخ 30/10/81 مبلغ 45000000 ریال آن پرداخت شد و بقیه هنوز پرداخت نشده است. نحوه ثبت این رویداد طرفنظر از مالیات و بیمه در دفترروزنامه به صورت زیر است :

تاریخ شرح بدهکار بستانکار

2/10/81 هزینه حقوق 50000000

حسابهای پرداختنی 5000000

بابت هزینه حقوق دی ماه کارکنان شرکت.

شرکت الف در تاریخ 12/11/81 بابت هزینه تعمیر وسایل نقلیه شرکت صورتحسابی به مبلغ 5000000 ریال دریافت کرد که بابت آن یک فقره سفته 3ماهه تسلیم تعمیرکار نمود. نحوه ثبت این رویداد دردفترروزنامه به صورت زیر است:

تاریخ شرح بدهکار بستانکار

12/11 /81 هزینه تعمیرات 5000000

اسناد پرداختنی 5000000

بابت هزینه تعمیر وسایل نقلیه شرکت و

تسلیم یک فقره سفته 3ماهه به تعمیرکار

تشریح فرض تعهدی

فرض تعهدی ناظر بر نحوه شناخت درآمدها و هزینه ها و به تبع آن ناظر بر اصل تحقق درآمد و اصل مقابله با درآمدها با هزینه ها ( اصل تطابق ) می باشد.

براساس فرض تعهدی اگر وجه نقد وصول شده باشد ولی درآمد تحقق نیافته باشد، نمی توان درآمد را شناسایی کرد. همچنین براساس این فرض اگر وجه پرداخت شده باشد اما هزینه تحمیل نشده باشد، نمی توان هزینه را در دفاتر ثبت نمود.

اصل تحقق درآمد

براساس اصل تحقق درآمد، زمانی می توانیم درآمد را شناسایی و ثبت کنیم که درآمد تحقق یافته یا عاید شده باشد.

فرایند کسب سود عبارت از مجموعه ای از عملیات است که از خرید مواد اولیه و سایر عوامل تولید تا تبدیل آنها به کالای ساخته شده و نهایتا“ فروش محصولات و دریافت وجه آنها را در بر می گیرد.

بنابراین در هر زمانی قبل از فروش محصول چنانچه وجهی دریافت شود، نمی توان آن را به عنوان اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ درآمد ثبت نمود. بلکه این گونه دریافتها نوعی بدهی است که تحت عنوان پیش دریافت ثبت میشود.

اصل مقابله درآمد با هزینه ها یا اصل تطابق

هر موسسه ای به منظور کسب درآمد هزینه هایی را در طول دوره مالی متحمل میشود. برای تعیین سود و زیان خالص باید هزینه های انجام شده در یک دوره مالی از درآمد تحقق یافته در همان دوره کسر شود.

طبق اصل مقابله هزینه ها با درآمد یا اصل وضع هزینه هایی یک دوره از درآمد همان دوره ، هنگامی که یک رویداد معین هم بر درآمد و هم بر هزینه اثر می گذاری هر دو جنبه این رویداد باید اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ در همان دوره مالی شناسایی و ثبت شود.

پیش دریافت درآمد

زمانی میتوان درآمد را شناسایی کرد که فرایند کسب سود تکمیل شده باشد .همچنین بیان گردید که معمولا موقع فروش کالا یا اجرای خدمات فرایند کسب سود را تکمیل شده فرض می کنند.

بنابراین در هر زمانی قبل از فروش محصول یا اجرای خدمات چنانچه وجهی در یافت شود نمی توان آن را به عنوان درآمدثبت نمود بلکه این اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ گونه در یافتها نوعی بدهی هستند که در حسابی به نام «پیش دریافت» ثبت می شوند.

پیش پرداخت هزینه

چنانچه وجوه پرداختی مربوط به مخارجی باشد که منفعت حاصل از آن به دوره های آتی تسری پیدا کند تحت عنوان یک دارائی به نام پیش پرداخت ثبت خواهند شد.

پیش پرداخت ها معرف مخارج انجام شده ای است که مورد استفاده قرار نگرفته است.

حسابهای موقت :

شامل حسابهای درآمد و هزینه و برداشت که در پایان دوره مالی بسته می شوند. این حسابها را به استثنای برداشت ، حسابهای سود و زیانی نیز می گویند.

حسابهای دفتر کل را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد :
1- حسابهای دائمی
2- حسابهای موقت

حسابهای دائمی

شامل حسابهای دارایی ، بدهی وسرمایه که مانده آنها به دوره مالی بعد نقل میشود. این حسابها را حسابهای ترازنامه ای نیز می گویند .

اصلاح و تعدیل حسابهای دفتر کل در پایان دوره مالی و به منظور اصلاح ، تعدیل و به هنگام کردن( به روز رساندن)

مدارک حسابداری انجام میشود.

ثبت های اصلاحی معمولا“ در پایان دوره مالی ثبت میشوند و شامل موارد زیر می باشد :

1- اصلاح پیش دریافتهای درآمد

2- اصلاح پیش پرداخت های هزینه

3- ثبت درآمدهای و هزینه های تحقق یافته ثبت نشده تا پایان سال مالی

4- ثبت هزینه استهلاک دارائی

اصلاح پیش پرداخت های هزینه

از آنجا که ممکن است بخشی از مبالغی که تحت عنوان پیش پرداخت ثبت شده اند تا پایان سال مالی به هزینه تبدیل شوند، در پایان هر دوره مالی باید بابت این قسمت از پیش پرداخت ها که به هزینه تبدیل شده اند اصلاحات لازم در حسابها به عمل آید.

ثبت درآمدهای تحقق یافته ثبت نشده تا پایان دوره مالی

در پایان دوره مالی ممکن است درآمدهایی تحقق یافته باشند ولی ثبتی از بابت آنها در دفاتر به عمل نیامده باشد.

شرکت آلفا در اسفند 1381 ماشین آلات شرکت چناران را تعمیر نمود. ارزش این خدمات معادل 3000000 ریال میباشد که دراین تاریخ (منظور 29/12/81 است) ثبتی بابت آن در حسابها به عمل نیامده است. ثبت اصلاحی در پایان سال 81 به صورت زیر میباشد.

تاریخ شرح بدهکار بستانکار

29/12/81 حسابهای دریافتنی 3000000

درآمد تعمیرات 3000000

بابت ارائه خدمات به شرکت چناران .

ثبت هزینه های تحمیل یافته ثبت نشده تا پایان دوره مالی

معمولا“ در پایان دوره مالی هزینه هایی وجود دارند که ثبت نشده اند.از جله هزینه تلفن ، آ ب ، برق این گونه هزینه ها را هزینه های معوق نیز می گویند.

به منظور به کارگیری صحیح اصل تطابق در پایان سال باید این گونه هزینه ها را در دفاتر ثبت نمود.

ثبت هزینه استهلاک دارائیهای بلند مدت استهلاک پذیر

دارائیهای که عمر مفید آنها بیشتر از یک سال باشد، به عنوان دارائی بلندمدت یا ثابت در دفاتر ثبت میشوند به غیر از زمین تمامی دارائیهای بلندمدت دیگر دارای عمر مفید محدود می باشند.

نحوه محاسبه هزینه استهلاک :

ارزش اسقاط - بهای تمام شده ÷ عمر مفید = هزینه استهلاک

اصلاح حساب موجودی ملزومات

برای حسابداری ملزومات دو روش وجود دارد :

روش اول : در این روش هنگام خرید ملزومات، حساب موجودی ملزومات، بدهکار وحساب صندوق یا حسابهای پرداختنی بستانکار می شود.

روش دوم : در این روش هنگام خرید ملزومات حساب هزینه ملزومات، بدهکار و حساب صندوق یا حسابهای پرداختنی ، بستانکار میشود.

تهیه ترازآزمایشی اصلاح شده

پس از انجام تمامی ثبتهای اصلاحی انتقال آنها از دفتر روزنامه به دفتر کل ،مانده حسابهای دفتر کل تعیین و ترازآزمایشی دیگری تهیه می شود.

ترازآزمایشی را که پس از انجام ثبتهای اصلاحی تهیه میکنند، ترازآزمایشی اصلاح شده می گویند. ترازآزمایشی اصلاح شده مبنای تهیه صورت سود وزیان و ترازنامه قرار می گیرد.

ثبت رویدادهای مالی مرتبط با در آمدها و هزینه ها

کلاس حسابداری

در این روش درآمدها وهزینه ها در زمان دریافت و پرداخت وجه نقد شناسایی وثبت می شوند . یعنی قبل از پرداخت مبالغ هزینه ها و قبل از دریافت مبلغ در آمدها هیچ ثبتی در این رابطه انجام نمی شود .

در این روش ، درآمدها هنگام تحقق و هزینه ها هنگام وقوع شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند، هرچند وجه نقدی بابت درآمدها دریافت نشود وبرای هزینه ها پرداخت نگردد . این روش بر دو اصل استوار است :

اصل تحقق درآمد ( درآمد باید به محض ارائه خدمت به مشتریان شناسایی و ثبت شود، اعم از اینکه بهای آن نقداً دریافت شده یا نشده باشد . براین اساس ملاک شناسایی و ثبت درآمد ، وجه نقد نیست بلکه ملاک ارائه خدمت به مشتری است حتی به صورت نسیه )

اصل تطابق : هزینه هر دوره مالی باید از درآمدهای همان دوره که در ایجاد آنها موثر بوده کسرگردد .

اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟

چهار اصل حسابداری

چهار اصل حسابداری، علاوه بر مفروضاتی که در امر حسابداری وارد است، به منظور ثبت و گزارشات مالی، به دستورالعمل ها و اصولی نیز نیاز است.

این اصول و یا دستورالعمل ها، در مقایسه با مفروضات حسابداری، بیشتر کاربردی و اجرایی می باشند.


اصول حسابداری

زیر بنای حسابداری در ابتدا بر اساس مفروضات شکل می گیرد. در مرحله بعدی توسط اصول حسابداری به اجرا در می آیند. این اصول عبارتند از
- اصل افشای کامل: بر اساس این اصل، رویدادهای مالی که از اهمیت بالایی برخوردار هستند به طور کامل افشا می گردند. به طور کلی اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ هر اطلاعاتی که مربوط به رویدادها و وقایع مالی در گزارشات مالی، ارائه شود را افشا گویند.
- اصل بهای تمام شده تاریخی: به این منظور که ارزش نقدی دارایی ها بر اساس قیمت در آن تاریخ تحصیل شود. بدهی های سازمان نیز برابر با وجه نقد جاری اندازه گیری و سپس در گزارشات ثبت می گردد.
اصل تطابق: بر این اساس، هزینه های انجام شده به منظور ایجاد درآمد، الزامیست به حساب دوره ای درآمد منظور شود. به بیانی دیگر سود هر دوره، تفاوت میان درآمدها و هزینه های تحصیل شده می باشد. بر طبق این اصل، برخی ازهزینه های انجام شده در دوره جاری، با داشتن منافع آتی به عنوان دارایی در دفاتر و صورت های مالی ثبت و گزارش خواهند شد.
اصل تحقق درآمد: بر طبق این اصل، درآمد هنگامی که حاصل می شود باید ثبت شود، نه پیش از آن. اصول کلی به منظور شناخت درآمد، قابلیت اندازه گیری و قابل اتکا بودن آن می باشد. در اصل درآمد باید عملیات تحصیل درآمد تکمیل شده باشد. و همچنین مبالغ درآمد به صورت معقول، قابل اندازه گیری باشد و قابلیت وصول مطمعن داشته باشد.

تمامی این چهار اصل یعنی اصل تطابق، اصل تحقق درآمد، اصل بهای تمام شده تاریخی و اصل افشای کامل برای ارائه گزارشات مالی و حسابداری الزامی می باشد.

وبلاگ تخصصي حسابداری

بهتره حسابداری را با اصول و مفروضات آن شروع کنم. شما بعنوان یک حسابدار در طول دوره مالی که مشغول محاسبات و ثبتهای مربوط به حسابداری هستید باید این اصول را بطور کامل در همه زمینه ها رعایت کنید. حسابرسانی که برای حسابرسی دفاتر و صورتهای مالی به شرکت مراچعه می کنند با صورتهای مالی و دفاتر را از نظر مطابقت صورتهای مالی با این اصول بررسی کنند.

شرط اصلی معتبر بودن اصول حسابداری پذیرفته شدن این اصول توسط حسابداران می باشد. که مقهوم قابلیت پذیرش اصول خود به سه ویژگی مهم:

1. مربوط بودن Relevance

2. عینی بودن Objective

3. عملی بودن Feasibility


مربوط اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ بودن: وجود یا عدم وجود آن در نتیجه تصمیمات استفاده کنندگان از اطلاعات مالی موثر می باشد.

عینی بودن: زمانی تحقق می یابد که قضاوت شخصی تهیه کنندگان اطلاعات مالی را کاهش داده و یا آن را حذف نماید.

عملی بودن: عملی بودن یک اصل حسابداری منوط به قابلیت اجرای آن بدو نتحمل هزینه های گزافو نامعقول و غیر قابل توجیه می باشد.

مفاهیم یا مفروضات بنیادی حسابداری Fundamental Accounting Concepts ( Assumption)

فرضهایی که مبنای تهیه صورتهای مالی و اساس وضع اصول حسابداری می باشند را گویند. (بدلیل اینکه فرض می شود این اصول پذیرفته شده اند نیازی به اثبات آنها احساس نمی شود.

فرض تفکیک شخصیت( Separate Entity Assumption ) : یعنی هر واحد اقتصادی به عنوان یک واحد مستقل از مالک یا مالکان آن و نیز جدا از موسسات دیگر در مطر گرفته می شوند.

فرض تداوم فعالیت( Going Concern Assumption ) : یعنی واحذ اقتصادی تا آینده قابل پیش بینی به فعالیتهای خود ادامه دهد مگر آنکه عکس آن ثابت شود.

فرض واحد اندازه گیری (Unit-of- measure Assumption) : یعنی عملیات, معاملات و رویدادهای مالی باید بر حسب پول مورد سنجش قرار گرفته و گزارش شود.

فرض دوره مالی (Time- Period Assumption) : عمر یک واحد اقتصادی به دوره های زمانی نسبتا کوتاهی به نام دوره حسابداری تقسیم می شود.این دوره ها ممکن است یک ماهه, سه ماهه, شش ماهه, یا یکساله باشد. اما متداولترین آنها دوره مالی یکساله است که اصطلاحا((سال مالی)) خوانده می شود.

نکته: یکی از مزایای تقسیم عمر یک واحد اقتصادی به قطعات زمانی کوچکتر این است که ویژگی قابلیت مقایسه را فراهم کرده و امکان سنجش و ارز یابی نتایج حاصل از فعالیتهای موسسات اقتصادی را در دوره های زمانی مختلف ایجاد میکند.

فرض تعهدی (Accrual Assumption) : در حسابداری درآمد ها به محض تحقق و هزینه ها به محض وقوع باید شناسایی و در حسابها ثبت گردد.

نکته: مبنای تعهدی یکی از مفروضات بنیادی حسابداری است که در نقطه مقابل آن مبنای نقدی وجود دارد.

اصول حسابداری Accounting Principles

قواعدی کلی که رهنمودها و مبانی لازم در مورد نحوه اندازه گیری, ثبت, طبقه بندی و گزارش نتایج معاملات و عملیات واحدهای اقتصادی را فراهم می اورد, اصول حسابداری خوانده می شود. اصول حسابداری اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ بر خلاف مفروضات بنیادی که جنیه زیر بناِیی دارند, عمدتا به جنبه های کاربردی و عملی قضیه پرداخته و شامل اصول زیر می باشند:

1. اصل بهای تمام شده Cost Principle

2. اصل تحقق درآمد Revenue Realization Principle

3. اصل تطابق (مقابله) هزینه با درآمد Matching Principle

4. اصل افشا Disclosure Principle

اصل بهای تمام شده (Cost Principle) : طبق این اصل, داراییهای تحصیل شده در مبادلات باید به جای قیمتهای جاری بازار, بر حسب بهای تمام شده ثبت و بر همین اساس نیز در صورتهای مالی, منعکس گرد, بهای تمام شده که به آن بهای تمام شده تاریخی نیز می گویند, مبلغی است که نشان دهنده ارزش اقلام تحصیل شده در معاملات حقیقی و شرایط عادی بوده و به هیچ وجه مبتنی بر برآورد و یا حدس و گمان نمی باشد.

اصل تحقق درامد ( Revenue Realization Principle) : بر اساس این اصل درآمد هنگامی شناسایی می شود که:

1. فرآیند کسب سود کامل شده باشد.

2. مبادله ای انجام گرفته باشد .

استثنایی برای اصل تحقق درآمد:در قراردادهای بلندمدت پیمانکاری, درآمد متناسب با پیشرفت کار یا خدمات مورد قرارداد و قبل از تکمیل عملیات شناسایی می شود که استثنایی بر اصل تحقق درآمد تلقی می گردد.

اصل تطابق هزینه با درآمد( اصل وضع هزینه های یک دوره مالی از محل درآمدهای همان دوره) ( Matching Principle) : از اسمش می شود به ماهیتش پی برد.

در بکارگیری این اصل, ابتدا اقلام تشکیل دهنده درآمد شناسایی شده و سپس شناخت هزینه ها انجام می گیرد.

اصل افشا ( Disclosure Principle) : واحدهای اقتصادی موظفند کلیه واقعیتها و اطلاعات با اهمیت مربوط به فعالیتهای مالی خود را به نحو مناسب در متن مناسب در متن صورتهای مالی اساسی و در صورت عدم امکان, در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی گزارش و افشا نمایند.

اصول محدود کننده حسابداری Restrictive Accounting Principles (Conventions)

1. Cost-benefit Constraint فزونی منافع بر مخارج

2. Materiality اهمیت

3. Industry Peculiaritie خصوصیات صنعت

4. Conservatism محافظه کاری

فزونی منافع بر مخارج ( Cost-benefit Constraint ): تهیه اطلاعات حسابداری باید توجیه اقتصادی داشته باشد.

اهمیت (Materiality) : واحدهای اقتصادی مجازند در خصوص اقلامی که با توجه به وضعیت, محیط و عملکرد واحد از جهت ارزش, ناچیز و کم اهمیت می باشند از بکار گرفتن روشهای صحیح تئوریک اجتناب نموده و به حای آن از روشهایی استفاده کنند که کم هزینه تر, عملی تر و راحت تر باشد.

خصوصیات صنعت( Industry Peculiarities ) : در صنایع مختلف با توجه به ویژگیها و خصوصیات خاص آن صنعت می توان اقدام به تعدیل و با اصلاح روشهای حسابداری نموده و یا از روشهای جدیدی استفاده کرد به شرط آنکه اثبات گردد روشهای اصلاح شده و یا جدید اطلاعات سودمندتری نسبت به روشهای پذیرفته شده حسابداری ارائه نموده و یا جهت جلوگیری از نتیجه گیریهای گمراه کننده, ضروری می باشد.

اصل محافظه کاری یا احتیاط ( (Conservatism : واحدهای تجاری نباید از روشهایی استفاده نمایند که آن روشها درآمدها و داراییها را بیش از واقع و هزینه ها و بدهیها را کمتز از واقع نمایش دهد.

نکته : قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار از بکار گرفتن اصل محافظه کاری ناشی می شود.

برخورد سلیقه ای با مودیان باعث کاهش میزان جذب درآمد شهرداری کرج است

برخورد سلیقه ای با مودیان باعث کاهش میزان جذب درآمد شهرداری کرج است

دبیر و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر کرج گفت: برخوردهای سلیقه‌ای با مودیان شهرداری در برخی از حوزه‌ها یکی از علل فاجعه به بار آمده میزان جذب درآمد شهرداری است.

به گزارش خبرآنلاین از البرز؛ «مریم قهرمانی صارم» در نطق پیش از دستور هفتاد و هفتمین جلسه رسمی شورای شهر ضمن تسلیت به مناسبت شهادت جمعی از مردم در حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ در شیراز اظهار داشت: متاسفانه آمار نامطلوبی از میزان وصول مطالبات به شورای شهر ارائه شده است که نیازمند چاره‌اندیشی فوری و ترمیم کاستی‌ها می‌باشد یکی از مواردی که متاسفانه در وصول مطالبات کمتر بدان توجه می شود حوزه اجرائیات در مناطق است.

دبیر و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر کرج افزود: سرپرست محترم شهرداری تبدیل به جزیره‌های متعدد شده است که از تابع مدیریت واحد نیستند و خودمختار عمل می‌کنند.

قهرمانی بیان کرد: ادارات حقوقی و واحد اجرائیات که زیرمجموعه اداره کل حقوقی شهرداری کرج هستند آیا تاکنون مورد پایش قرار گرفته‌اند، اراده‌ای بر پایش و نظام‌مند بودن پیگیری مطالبات شهرداری در این حوزه به چشم نمی‌خورد.

وی تاکید کرد: فارغ از آنکه عده معدودی از مدیران واحدهای اجرائیات در برخی مناطق مسئولانه موضوعات را دنبال می‌کنند آیا از تعداد پرونده‌های در کشو و در پستور مانده خبر دارید؛ آیا آمار یکپارچه‌ای از پرونده‌های دارای دیون در شهرداری مرکز با اجرائیات مناطق تطابق و همخوانی دارد.

دبیر شورای اسلامی شهر کرج گفت: تعلل در پیگیری‌های مطالبات تثبیت شده شهرداری برای پرونده‌هایی با بدهی بالایی 5 و 10 میلیارد تومان ماهیانه چه ارزش ریالی برای مالک دارد؟چگونه ساختمان‌های تجاری بدون پارکینگ بدون پایان کار بعضا در حال ساخت به بهره‌برداری رسیده و البته عمدتاً بدهکار به شهرداری است.

قهرمانی یادآور شد: اینکه تنها 28 درصد از آنچه در بودجه پیش‌بینی شده است در شش ماهه اول سال وصول شده و بیش از 60 درصد از پروژه های تعریف شده در بودجه حتی آغاز نشده، اینکه با چه فرایندی و بر کدام معیار و بر اساس کدام نیاز در سه ماهه گذشته 53 نیرو به بدنه پرحجم و متورم شهرداری افزوده شده اند و حداقل ماهیانه یک میلیارد تومان بر هزینه جاری شهرداری افزوده است معنایش آشفتگی، بی برنامگی و سوءاستفاده و رانت است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به حقوق‌های چند ده میلیونی برخی افراد خاص اشاره کرد و گفت: برخی از کارکنان بدون حضور در محل کار و بدون هیچ گونه آورده‌ای برای شهرداری، چه معنایی دارد؟ با چه کسانی مماشات می‌کنید و به چه دلیل؟! گویا شهرداری مایملک شخصی و ارثی برخی است که از جیب مردم و عوارضی که از اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ مردم اخذ می شود ارتزاق غیرقانونی داشته باشد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر کرج افزود: انتصابات یکی از مباحث چالش برانگیز تمامی ادوار شهرداری بوده است، آنگونه که از اظهارات شما در جلسه معارفه بر می‌آید، حضرتعالی به عنوان شهردار منتخب و سرپرست فعلی قائل به برخی جابه جایی‌های مدیریتی در برخی دوایر به جهت به حرکت درآمدن قطار به حال سکون شهرداری هستید و جابه جایی‌ها را موکول به صدور حکم خودتان از سوی وزارت کشور نمودید، برخی انتصابات میانی در مناطق گویا با نظر مدیران مناطق در حال انجام است اگر بنا دارید در منطقه‌ای مدیری را ابقا نمایید انتصابات میانی انجام دهید، چرا که تضمینی برای ابقا انتصابات جدیدتان پس از جابه جایی احتمالی مدیران ارشد وجود ندارد و این معنایش هزینه تراشی برای شهرداری است.

قهرمانی یادآور شد: انتصاب در حوزه اختیارات شخص شهردار کرج است اما از بعد نظارتی، انطباق شرایط احراز با عناوین مسئولیتی، ثبات حداقلی در مناصب مدیریتی، رصد عملکرد مدیران فعلی در دوران تصدی و ارزیابی میزان کارایی و توانمندی بر اساس شاخص‌های قابل سنجش و آشکار، می‌بایست ملاک عمل باشد؛ لذا انتصابات میانی قبل از تعیین و تکلیف کلی از سوی شما منطبق بر منافع شهرداری نیست و بیشتر منافع شخصی را در پی خواهد داشت اما در اتخاذ رویه پیش رو مختارید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.