اصول استفاده ازالگوی Butterfly


الگوی AB=CD به دو دسته نزولی و صعودی تقسیم می شوند:

اصول استفاده ازالگوی Butterfly

نويسنده: وحيد نقشينه ارجمند‎


دربخش نخست مقاله نظم و بي نظمي به تعريف تئوري آشوب و ويژگي هاي آن پرداختيم كه شامل اثر پروانه اي، خودسازماندهي، خودمانايي و جاذبه هاي عجيب بود وسپس اشاره اي به تاثير اين ويژگي ها در مديريت شد. در بخش دوم و پاياني مقاله به اصولي براي مديريت در شرايط آشوب و تاثيرات آن در تصميم گيري مي پردازيم.

پنج اصل براي مديريت در شرايط آشوب

۱- بازانديشي در مفاهيم سنتي مديريت
نظريه آشوب براي مديران حامل اين پيام است كه ديگر نمي توان از طريق اهداف سلسله مراتبي يا از طريق منطق از پيش تعيين شده سازمانها را اداره كرد، مديران بايد بياموزند كه رخدادها و تغييرات در جريان زمان ظهور مي كنند و بدانند كه مديران خود نيز بخشي از اين تغيير هستند، آنها بايد به جاي طرح ريزي و كنترل به شكل سنتي به داده سازي فرايند تغيير بينديشند.

۲- هنر تغيير
مديراني كه سعي در ايجاد تغيير در سازمان هاي خود دارند، ناخودآگاه به مقابله با فرايندهاي تعادل كننده مي پردازند. آنها مقاومت از طرف سيستم خود را در مقابل تغييرات احساس كرده اما عملاً منشا اين مقاومت را نمي يابند. هر زماني كه مقاومتي در مقابل تغيير مشاهده شد بايد توجه داشت كه يك يا چند فرآيند تعادل كننده مخفي مشغول فعاليت است. اين مقاومت نه پايدار و زودگذر و نه چيزي اسرارآميز است بلكه ناشي از ترس تغيير در هنجارهاي سنتي سازمان و نحوه انجام امور است. رهبران آگاه به جاي افزايش فشار براي انجام تغييرات در سازمان و در هم شكستن مقاومت ها به دنبال يافتن منابع اين مقاومت هستند.

۳- تغيير كوچك، اثر بزرگ
نظام هاي غيرخطي در شرايط آشوب، نسبت به تغييرات كوچك حساس بوده و كوچكترين نوسان در آنها در نظام كل تشديد شده و مي تواند منجر به تغييرات بزرگ شود. براساس اين خصوصيت در سازمانها بايد اين نكته را درنظر داشت كه براي انجام تغييرات بزرگ نيازي به تشكيلات وسيع نيست بلكه با شناسايي نقاط حساس و تعيين كننده و سپس با اعمال تغييري كوچك سازمان به سوي تغييرات بزرگ هدايت مي شود.

۴-نقش مديران
در سيستم هاي پرآشوب مديران تنها قادرند كه زمينه هاي بروز جاذبه مطلوب را فراهم كنند و يا روي پارامترهايي كه بر روند تكاملي سيستم مؤثر است تغييراتي را اعمال كنند زيرا در سيستم هاي پيچيده امكان طرح ريزي و پيش بيني دقيق عمليات سيستم وجود ندارد. در سازمان هاي جديد مفاهيمي مانند خود سازمان دهي، سازمان هاي يادگيرنده، گروه هاي خودگردان، تواناسازي، سازمان هاي هوشمند به وفور به گوش مي خورد.

۵- هنر جورسازي
شكل سازمان داراي ماهيت تكاملي است و به مرور زمان به شكل مطلوب خواهد رسيد. شكل سازمان دائماً از جنبه اي به جنبه ديگر تغيير مي كند و مديران در اين مسير با چالش جورسازي اجزاي سازماني روبه رو هستند، مديران امروزه با نظام هاي پيچيده كه داراي وجوه متعدد، متفاوت، درگير و پويا است روبرو هستند و لذا براي هدايت سازمان استفاده از تنها يك ساختار، يك سبك و يك نگرش استفاده از يك راهبرد كارساز نخواهد بود و لذا مديران بايد دائماً در حال جورسازي ريخت سازمان به شكل مقتضي و مناسب باشند.

تاثيرات نظريه آشوب بر تصميم گيري
همانگونه كه تئوري آشوب بر مسائل جاري مديريتي اثرگذار است بر جريان هاي تصميم گيري نيز اثر دارد. تاثيرات عمده اي كه نظريه آشوب بر تصميم گيري برجاي مي گذارد به شرح زير است:
۱- در دنياي متلاطم و پرآشوب امروزي، بايد به جاي تمركز بر تصميم گيري بلندمدت، تصميم گيري كوتاه مدت و انعطاف پذير را مدنظر قرار داد.
۲- در فرآيندهاي تصميم گيري سازمان بايد برنامه ريزي اقتضايي و انعطاف پذير را بيش از پيش مهم دانست.
۳- رويكردهاي شهودي و ابتكاري نسبت به تصميم گيري عقلايي ارزش و اهميت بيشتري دارد.
۴-در ايجاد ساختارها و نظام هاي اداري و سازماني، نظام هاي موقتي، موفقيت بيشتري دارد.
۵- در دل آشوب بايد در جست وجوي نظم بود.

مديريت نظريه آشوب
مديران سازماني بايد بيش از گذشته به اين نكته توجه كنند كه يك سازمان موفق به سازماني برخوردار از نظام بازخورد غيرخطي پويا است كه در ناحيه آشفتگي دست به اقدام مي زند و با بهره گيري از خود سازماندهي، به طور خلاق سازگاري پويايي در عرصه هاي كاركردي سازمان و خرده سيستم هاي داخلي و تعاملات بيروني آن برقرار مي كند. با توجه به موارد ذكر شده در بالامديران سازماني بايد با نهادينه كردن فعاليت بيشتري از فرهنگ سيستم هاي آشوب گونه در سازمان، آمادگي سازمان را براي خود سازماندهي، خلاقيت و نوآوري، تعامل با محيط فراهم كنند.
۱- ايجاد پويايي در نگرش مديران
مديران سازماني بايد با نگرش پويا مدل هاي ذهني خود را متناوب با شرايط و ويژگي هاي سيستم آشوب گونه تغيير دهند و بدين گونه آينده سازمانها را با شرايط گذشته آن كاملاً متفاوت سازند.
۲- نقدپذيري فضاي سازمان
با توجه به تغييرات فراگير و پويا در سازمان هاي امروزي فرهنگ سازماني مناسب به همراه قوانين - سياست ها و مفروضات مدام در تقابل با محيط سازمان است و لذا اصلاح و بازبيني مستمر از اصول اوليه در تئوري آشوب خواهد بود.
برمبناي مطالعات دانشمندان علم مديريت بعضي از مديران سازمان هاي نوين و پويا به منظور دگرگوني در الگوهاي رفتاري و ايجاد خلاقيت در كارمندان سازمان، ناپايداري را در سازمان خود دامن مي زنند كه به عنوان نمونه مي توان به شركت هاي هوندا و كانن اشاره كرد.
۳- بهره گيري از هوشمندي سازمان
سازمان هايي كه علاقه مند به تبديل شدن به سازمان هايي آشوب گرايانه دارند بايد به هوشمندي جمعي كاركنانش جهت ايجاد يك فرهنگ آگاهانه و مطلوب تكيه كند.
۴- كار تيمي
در شرايط ناپايداري و نظام هاي آشوب گونه بايد فرآيند محوري را در سازمان با تشكيل تيم هاي مناسب و انجام فرآيندهاي مختلف سازمان مورد توجه قرار داد - در اين قبيل از سازمان ها كاركنان خط مقدم - داراي اطلاعات و اختيار تصميم گيري گسترده هستند و از پتانسيل اين افراد و شكل گيري، تغيير و پويايي گروه هاي كاري استفاده مي شود.
۵- سازمان يادگيرنده
مهمترين نقش مدير در سازمان هاي آشوب گونه بسترسازي و ايجاد زمينه هاي عملي يادگيري مستمر سازماني است، با بهره گيري از فرآيند تفكر سيستمي مي توان نقش مؤثري در فرآيند يادگيري فردي و سازماني افراد ايجاد كرد.
۶- نقاط اهرمي
با تقويت مهارت هاي ادراكي مديران و احاطه كامل بر محيط و عوامل سازنده، شناخت ساختار، فرآيندها و نقاط قوت و ضعف سازمان ها، اهرم ها و تكيه گاه هاي حساس در سازمان مورد شناسايي واقع شده و با استفاده از اثر پروانه اي مي توان با تغييري جزئي و صرف هزينه و نيروي اندك در اين نقاط حساس ستاره ها را افزايش داد.
۷- مديريت ثبات
در اين قبيل از سيستم ها به دليل عدم ثبات و تمايل سيستم به داشتن آشوب نقش مديران بسيار حائز اهميت است، زيرا آنها با اعمال مديريت ثبات خواهند توانست اثرعميقي را در لايه هاي مختلف سازمان داشته باشند و با اين نفوذ مديران تعادلي بين مدل هاي ذهني خلاق و پويا با الزام براي تغيير و ناپايداري براساس اصل اقتضا به وجود خواهد آمد.
كاربرد تئوري آشوب
تئوري آشوب در رشته ها و گرايش هاي مختلف بسيار نفوذ پيدا كرده است. به گونه اي كه امروزه كمتر سازماني را مي توان يافت كه رگه هايي از آشوب در آن وجود نداشته باشد.
رياضي
براساس نظريات ماندل بروت كه پايه گذار هندسه جديدي بود ابرها مثل كره، كوهها مثل مخروط و رعد و برق مثل خطي مستقيم نيست كه بتوان رياضيات خطوط مخروط و كره آنها را اندازه گيري كرد، هندسه جديدي لازم است كه هندسه چين و چروك ها، سوراخ ها، پيچ و تابها، ناهمواري ها و تلاطم هاست، او در اين هندسه مسئله شكستگي ها (فراكتالها) را عنوان نمود و براساس فرمول هاي پيشنهادي توانست آنها را اندازه گيري كند.
اقتصاد
با توجه به احتمال وجود فرآيند آشوبي در سري هاي اقتصادي، اعمال روش استاندارد متداول در اقتصاد سنجي يعني به كارگيري مدل هاي برآوردي و پيش بيني اين سري ها ناكافي بوده و در برخي از موارد نيز نتايج گمراه كننده اي به دنبال داشته است.
MIS
به كارگيري قوانين آشفتگي در فناوري هاي هوش مصنوعي از مصاديق كاربرد تئوري آشوب اصول استفاده ازالگوی Butterfly اصول استفاده ازالگوی Butterfly در سيستم هاي اطلاعات مديريت (MIS) است.
و اكنون پيشرفت هاي نظام هوش مصنوعي به گونه اي است كه در زمان بروز مشكل مي توان با نظام هاي مشابه رايانه اي ارتباط برقرار كرده و از آن مشورت لازم را گرفت. براساس نظريه «باوم» رفتار كلي نظام هاي گوناگون و مختلف يكسان و مشابه است، اين تئوري باوم تحت عنوان تئوري جهاني خود مانندي و عموميت رواج يافته است.
با استفاده از اصول تئوري آشوب دانشمندان توانستند حجم زيادي از اطلاعات را در ديسك هاي فشرده ذخيره نمايند، اين ديسك ها اطلاعات را با طول موج هاي مختلف ضبط كرده و داراي چندين لايه مي باشند.

در مبحث واژگان این کلمه انسان را به یاد بی نظمی می اندازد.به یاد حالتی که هیچ چیز بر سر جای خود نباشد.اما آیا واقعا چنین است؟. ؛

مطالعه در مورد این مبحث در حقیقت از مطالعات هواشناسی شروع شد.چندی از دانشمندان هواشناسی مشغول مطالعه در مورد شرایط جوی و تاثیر موارد مختلف بر هوای جهان و منطقه داشتند.آنان به مدت دو سال مشغول مطالعه هوای یک منطقه خاص دارای آب و هوای نسبتا بی تغییر و کاملا معتدل بودند و تمامی تغییرات را ثبت می کردند.یک دستگاه ثبت نمودار تغییرات جوی هر روز راس ساعت شش صبح روشن می شد و نمودار تغییرات را تا شش بعد از ظهر ثبت می کرد.اما در پاییز سال دوم ناگهان نمودار این تغییرات به طرز عجیبی عوض شد.یعنی نموداری مغشوش به ثبت رسید که نشانه بروز تغییرات شدید جوی بود،اما آن چه به چشم دیده می شد هیچ تغییری مشاهده نمی کرد.دانشمندان شروع به مطالعه در این مورد کردند تا دلیل این تغییر را دریابند اما متوجه هیچ چیز نشدند.پس از پاییز همه چیز دوباره عادی شد.این امر آنان را بر آن داشت تا یک سال دیگر مطالعات خود را در آن محل ادامه دهند.در پاییز سال بعد آنها همه چیز را تحت نظر داشتند.در این سال نتیجه مشاهدات خود را پیدا کردند.در نزدیکی آن محل دریاچه ای بود که گروهی از پرندگان مهاجر در پاییز به آنجا می رفتند.آن چه باعث تغییر شدید در نمودار می شد همین پرندگان بودند.پرواز دسته جمعی این پرندگان باعث می شد تا حرکت بال های آنان فشاری بر جو بیاورد و این فشار به مولکول های کناری هوا منتقل می شد و نهایتا به سنسور ثبت نمودار دستگاه می رسید.یکی از دانشمندان کنجکاو در پی آن شد که متوجه شود اگر این پرندگان آنجا نبودند چه می شد.وی با استفاده از یک برنامه کامپیوتری موقعیت منطقه را شبیه سازی کرد و برنامه را یکبار با حضور پرندگان و یکبار بدون حضور آنان اجرا کرد.هنگامی که پرندگان وجود داشتند کامپیوتر شرایط را دقیقا همان طور که در واقعیت بود نشان داد.اما بدون حضور پرندگان طوفانی بزرگ در منطقه شکل می گرفت که باعث تخریب تقریبا 12 هکتار از آن منطقه می شد.در حقیقت پر زدن آن پرندگان باعث می شد که شرایط شکل گیری این طوفان پیش نیایند.

پس از مطالعات جدی تر و عمیق تر و شبیه سازی جو جهان آنان به نتیجه ای رسیدند که مهم ترین شعار نظریه آشوب نام گرفت: پروانه ای در آفریقا بال می زند و گردبادی در آمریکای جنوبی شکل می گیرد.

فشاری که بال زدن آن پروانه بر اتمسفر می آورد شاید بسیار ناچیز باشد، اما فرایند تشدید باعث می شود که این فشار ناچیز و اندک به مرور و پس از طی مسافتی تبدیل به یک طوفان عظیم شود.

در جای دیگری، گروهی از دانشمندان علم ژنتیک مشغول مطالعه بر نقشه ژنتیکی قورباغه ها بودند.آنان سعی داشتند تا نقشه ژنتیکی این موجودات را تهیه کنند و از آن در راه پیشرفت دانش ژنتیک استفاده کنند.برای جلوگیری از زاد و ولد قورباغه ها و کنترل وضعیت آزمایشگاهی آنان تصمیم گرفتند که تنها از قورباغه های نر استفاده کنند.پس از حدود یک سال مطالعه ناگهان چیزی غریب اتفاق افتاد.روزی آنان متوجه شدند که پنج قورباغه به تعداد قورباغه ها افزوده شده است.

پس از مطالعه آنان متوجه شدند که برای جلوگیری از انقراض نسل، در قورباغه ها جهشی ژنتیکی اتفاق افتاده است و این گروه از قورباغه ها شش ماه از سال را نر و شش ماه را ماده اند.در فاصله تغییر جنسیت آنان در بدنشان تولید مثل می کنند.و این امر باعث ایجاد شعار مهم دوم نظریه آشوب گشت: زندگی برای بقا راه خود را خواهد یافت.

این نظریه در ابتدا تنها یک نظریه بود.(hypothesis)اما مطالعات بعدی آن را به یک تئوری تبدیل کرد.مطالعات بیشتر آن را به حد علم نیز رساندند.به طوری که امروزه از آشوب در معماری و عمران نیزاستفاده می شود.چرا که یکی از اصولی که این علم بیان می کند این است که هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. به دلیل این که حیات راه خود را خواهد یافت.حتی اگر با دقت بسیار زیاد شرایط را کنترل کنیم،به این دلیل که خود ما نیز جزئی از مساله هستیم،دچار اشتباه خواهیم شد.مثال زیر را در نظر بگیرید:

اگر ما به دنبال این باشیم که در این شکل یک نظم و یک معادله پیدا کنیم شاید هیچ گاه نتوان به فرمولی رسید.اما از آنجا که باید برای توضیح انحرافات خطی در این شکل الگویی قابل توضیح وجود داشته باشد با استفاده از هندسه غیر اقلیدسی به چندین فرمول می رسیم که بخش اعظمی از این شکل را توضیح می دهد، اما برای بقیه این شکل توضیحی نداریم. بنا براین دست به ایجاد شاخه ای جدید در ریاضیات و هندسه می زنیم تا بتوانیم آن را توضیح دهیم. همین مساله به عدم قطعیت ختم می شود.یعنی ایجاد شرایط جدید باعث ایجاد علوم جدید می شود که گاهی تمام علوم قدیمی را زیر و رو می کند.

مشاهده می کنیم که تمامی بی نظمی موجود در آن شکل منجر به نظمی بزرگ شد.یعنی ایجاد یک خط راست.اما به دلیل این که ما درون شکل قرار داشتیم نتوانستیم به نظم کلی آن پی ببریم و به اشتباه کشیده شدیم.عین همین مساله را می توان در جهان جستجو کرد.دنیای اطراف ما پر از روابطی است که ما قادر به فهم آنان نیستیم و برای توضیح و توجیه آنان دست به ایجاد علوم مختلف می کنیم.علومی که هیچ کدام قطعیت ندارند و به گفته علم آشوب قابل پیش بینی نیستند.

بحث در این زمینه ممکن است به طول انجامد.به همین دلیل این بحث را در همین جا تمام می کنم و در پست بعدی آن را از نقطه نظری دیگر بررسی می کنم.در پست بعدی نظریه آشوب را از دو جهت نگاه خواهیم کرد:

اصول استفاده ازالگوی Butterfly

در پرتره کلاسیک برای گرفتن پرتره های جذاب باید مواردی را مد نظر قرار دهید از جمله نسبت نورپردازی، الگوی نورپردازی، جهت صورت و زاویه دید. حتی اگر زیاد به پیروی از این اصول و قواعد علاقه ندارید و بیشتر به دنبال شکستن اصول هستید، به شما توصیه می کنم ابتدا کاملا به این صول مسلط شوید و سپس نسبت به شکستن آن ها اقدام کنید. در این نوشته نگاهی خواهیم انداخت به الگوهای نورپردازی. تعریفی که من از الگوی نورپردازی ارائه می دهم از این قرار است: نحوه ی بازی نور و سایه بر روی صورت به منظور ایجاد اشکالی متفاوت. به عبارت ساده، این که چه شکلی بر روی صورت ایجاد می شود. چهار الگو و شیوه اصلی و رایج نورپردازی پرتره از این قرار است:

نوپردازی اسپلیت ( دو نیمی)

نورپردازی پروانه ای

علاوه بر این، از دو سبک نورپردازی گسترده یا پهن (boad) و کوتاه (short) نیز می توان در کنار این چهار الگوی اصلی استفاده کرد. در ادامه سعی خواهیم کرد تا هر ک از این الگوها را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.

1) نورپردازی اسپلیت (دونیمی)

همان طور که از اسمش پیدا است، نورپردازی اسپلیت، صورت را دقیقا به نیمه مساوی روشن و تاریک (سایه) تقسیم می کند. از این نورپردازی بیشتر برای خلق تصاویر دراماتیک به عنوان مثال عکاسی ا موسیقی دان ها یا هنرمندان استفاده می شود. نورپردازی اسپلیت بیشتر دارای حال و هوایی مردانه است و به همین خاطر بیشتر برای عکاسی از مردان مناسب است تا زنان. با این حال، به خاطر داشته باشید هیچ کدام از این قوانین وحی منزل نبوده و بیشتر حکم یک نقطه شروع یا راهنما را دارند. بنابراین تاز زمانی که کاملا به خم و چم عکاسی پرتره مسلط نشده اید، سعی کنید از این اصول و راهنمایی ها پیروی کنید.

2 split-lighting-pattern1

برای ایجاد نورپردازی اسپلیت کافی است منبع نور را با زوایه ی 90 در سمت راست یا چپ سوژه قرار دهید و بهتر است که نور اندکی در پشت سوژه قرار گیرد. محل قرارگیری منبع نور به نوع چهره سوژه شما بستگی دارد. به نحوه تابیدن نور به چهره آنان دقت کنید و سپس نور خود را تنظیم کنید. در شکل صحیح نورپردازی اسپلیت، در سمت تاریک چهره فقط چشم نور می گیرد و مابقی اجزا ر سایه قرار دارند. چنان چه با اندکی چرخاندن صورت، نور بیشتری بر روی گونه بیافتد، شاید بتوان گفت که نورپردازی اسپلیت برای آن چهره چندان مناسب نیست.

3 split-lighting-by-Darlene-Hildebrandt

نکته: هر یک از الگوهای نورپردازی را می توان بر روی هر جهت صورتی (روبرو، سه رخ یا حتی نیم رخ) ایجاد کرد. فقط به خاطر داشته باشید که برای حفظ الگوی نورپردازی منبع نور شما باید تابع صورت سوژه باشد. اگر سوژه سرش بچرخاند، الگوی نوری نیز تغییر می کند. پس خیلی وقت ها به جای جابجا کردن نورها، می توان با چرخاندن صورت سوژه، الگوی نورپردزای را تنظیم کرد.

نور داخل چشم(Catch Light)

4Catch-lights-example

5 Catch-lights-closeup-tm

همان طور که می بینید در تصویر بالا در چشم های کودک، انعکاسی از منبع نور واقعی دیده می شود. این انعکاس به صورت نقطه ی سفید کوچکی دیده می شود اما اگر از نزدیک تر نگاه کنیم می توانیم شکل منبع نور را تشخیص دهیم. همان طور که ملاحظه می کنید، منبع نوری که من برای عکاسی از این کودک بکار بردم یک شش ضلعی با مرکز تیره است. در واقع برای ایجاد این جلوه، یک سافت باکس شش ضلعی را بر روی فلاش دوربین قرار دادم. این همان چیزی است که به عنوان "نور داخل چشم" شناخته می شود. بدون این نور، چشمهای سوژه تیره، مرده و بی روح به نظر خواهد رسید. فراموش نکنید که حداقل یکی از چشم های سوژه باید این نور را داشته باشد تا سرزنده به نظر برسد. دقت کنید که این نور علاوه بر این، مردمک و کل چشم را نیز روشن می کند که باعث تشدید حس زنده بودن سوژه می شود.

2) نورپردازی لوپ

6 Loop-lighting-pattern

نحوه ایجاد الگوی نورپردازی لوپ بدین شرح است که سایه ی کوچکی از بینی سوژه بر روی گونه وی بیافتد. برای ایجاد نورپردازی لوپ، منبع نور باید اندکی بلاتر از سطح چشمان سوژه و با زوایه میان 30 تا 45 درجه نسبت به سوژه قرار گیرد (که این زاویه به صورت فرد بستگی دارد).

7 Loop-lighting-pattern-example

همان طور که ملاحظه می کنید در این تصویر، سایه ی محوی از بینی عروس و داماد بر روی سمت چپ صورت آن ها افتاده است. در نورپردازی لوپ، سایه بینی و سایه گونه نباید به یکدیگر برسند. سایه بینی باید کوچک و رو به پائین باشد اما مواظب باشید که بالا بردن بیش از حد منبع نور باعث ایجاد سایه های عجیب و از بین رفتن نور داخل چشم ها و در نتیجه تاریک شدن آن ها می شود. می توان گفت، نورپردازی لوپ رایج ترین و محبوب ترین الگوی نورپردازی پرتره است زیرا که ایجاد آن آسان است و به اکثر چهره ها جلوه خوبی می بخشد.

8 loop-lighting-by-Darlene-Hildebrandt

در شکل بالا پرده تیره حکم انبوه برگ های پشت سر عروس و داماد را دارد. خورشید از فراز درخت ها می تابد اما این دو کاملا در سایه قرار دارند. از یک رفلکتور سفید در سمت چپ دوربین برای منعکس کردن نور خورشید به سمت صورت سوژه ها استفاده شده است. فرقی نمی کند رفلکتور در سایه باشد یا در آفتاب، مهم این است که نور کافی را به چهره ها بتاباند. فقط کافی است با فلکتور بازی کنید، با جابجا کردن رفلکتور، می توانید الگوی نورپردازی را تغییر دهید. برای نورپردازی لوپ، رفلکتور باید نسبت به دوربین زاویه ای 30 تا 45 درجه داشته باشد. هم چنین باید اندکی بالاتر از سطح چشم سوژه ها قرار گیرد تا سایه بینی با زاویه رو به پائین و به سمت گوشه لب تشکیل شود. اشتباهی که اکثر عکاسان تازه کار در هنگام استفاده از رفلکتور مرتکب می شوند این است که رفلکتور را پائین و رو به بالا نگه می دارند. در این حالت نور به پائین بینی سوژه تابیده و جلوه جالبی ایجاد نمی کند.

3) نورپردازی رامبرانت

از آن جا که رامبرانت نقاش نامدار هلندی در نقاشی هایش از این الگوی نور بهره می رفت، این شیوه نورپردازی را رامبرانت نام گذاری کرده اند. مشخصه نورپردازی رامبرانت مثلث نوری است که بر روی گونه تشکیل می شود. برخلاف نورپردازی لوپ که سایه بینی و گونه به هم نمی رسند، در نورپردازی رامبرانت این دو سایه به هم رسیده و مثلث کوچک روشنی را در وسط گونه تشکیل می دهند. در شکل صحیح نورپردازی رامبرانت، چشمی که در قسمتِ تاریک صورت قرار دارد، نور می گیرد یا به اصطلاح دارای همان نور داخل چشمی است زیرا در غیر این صورت چشم مرده و بی روح به نظر خواهد رسید. نورپردای رامبرانت دراماتیک تر است پس به مانند نورپردازی اسپلیت، حسی ابهام آمیز به تصویر می بخشد و باید خیلی دقیق و بجا بکار گرفته شود.

9 Rembrandt-lighting-pattern

برای ایجاد نورپردازی رامبرانت، سوژه باید اندکی از منبع نور روی برگرداند یا به اصطلاح جهت نگاه سوژه خلاف جهت تابش نور باشد. نور باید از بالای سر سوژه بتابد، به طوری که سایه بینی رو به پائین بر روی گونه بیافتد. هر چهره ای برای نورپردازی رامبرانت مناسب نیست. این نورپردازی برای افرادی که دارای گونه های برجسته اند مناسب بوده و برای افرادی که دارای بینی کوچک یا پهن هستند زیاد توصیه نمی شود. یک بار دیگر یادآوری می کنم که حتما لازم نیست که در هنگام عکاسی پرتره، دقیقا این الگوهای نورپردازی را ایجاد کنید، هر شیوه ای از نورپردازی که چهره را بهتر نشان دهد و حس و حال موردنظر شما را ایجاد کند، شکل صحیحی از نورپردازی است. اگر از نور پنجره های سرتاسری برای عکاسی کردن استفاده می کنید، برای ایجاد این شکل از نورپردازی نیاز است تا قمست پائینی پنجره ها را مسدود کنید.

10 Rembrandt-lighting-by-Darlene-Hildebrandt

4) نورپردازی پروانه ای

برای ایجاد این الگوی نورپردازی، منبع نور اصلی باید در بالا و دقیقا پشت دوربین قرار گیرد، در این حالت سایه ی پروانه ای شکلی زیر بینی تشکیل می شود که به همین خاطر نورپردازی پروانه ای نامیده می شود. عکاسان معولا در این حالت، از زیر منبع نور اقدام به عکاسی می کنند. این شیوه نورپردازی که با ایجاد سایه هایی در زیر گونه ها و چانه همراه است، اغلب برای عکاسی گلامور بکار گرفته می شود؛ به علاوه برای عکاسی از افراد مسن نیز مناسب است چون کمتر از نورپردازی جانبی بر چین و چروک ها تاکید می کند.

11 Butterfly-lighting-pattern

نورپردازی پروانه ای از طریق قرار دادن منبع نور در پشت دوربین و اندکی بالاتر از سطح چشم یا سر سوژه (که این مساله به فرد بستگی دارد) ایجاد می گردد. گاهی اوقات از یک رفلکتور هم که دقیقا زیر چانه قرار می گیرد، استفاده می شود که حتی ممکن است خود سوژه آن را نگه دارد. این الگوی نورپردازی برای افرادی مناسب است که دارای صورت ترکه ای و گونه های برجسته و تفکیک شده می باشند. ایجاد این الگوی نورپردازی با استفاده از نور پنجره و رفلکتور سخت تر است. اغلب برای این که سایه زیر بینی مشخص و قابل تشخیص باشد، به یک منبع نور سخت تر مانند نور آفتاب یا فلاش نیاز است.

12 butterfly-lighting-by-Darlene-Hildebrandt-1

5) نورپردازی گسترده

نورپردازی گسترده الگوی خیلی خاص و مشخصی نبوده بلکه بیشتر سبکی از نورپردازی است. هر کدام از الگوهای لوپ، رامبرانت و اسپلیت می توانند یا گسترده باشند یا کوتاه.

13 Broad-lighting

نورپردای گسترده زمانی ایجاد می شود که صورت سوژه اندکی از مرکز به یکی از طرفین چرخیده باشد و آن طرف صورت که رو به دوربین ست در نور باشد. در این حالت ناحیه روشن بزرگتری بر روی صورت ایجاد می گردد و آن قسمت صورت که در تاریکی اصول استفاده ازالگوی Butterfly و سایه قرار دارد، کوچکتر است. از این سبک نورپردازی بیشتر برای پرتره های "مایه روشن" استفاده می شود. این سبک نورپردازی باعث می گردد تا صورت فرد کشیده و پهن تر از حالت واقعی آن به نظر برسد و برای افرادی مناسب است که دارای صورتی تکیده و باریک اند. اکثر مردم دوست دارند ترکه ای تر به نظر برسند و نه پهن یا چاق تر بنابراین این سبک نورپردازی برای کسی که سنگین وزن یا دارای صورت گردی است مناسب نیست.

برای ایجاد نورپردازی گسترده (پهن) جهت صورت باید به خلاف جهت منبع نور باشد. دقت کنید که آن طرف از صورت که رو به دوربین است بیشترین نور را به خود می گیرد و سایه بر روی قسمتی از صورت ایجاد شده که فاصله بیشتری از دوربین دارد. به زبان ساده، نورپردازی گسترده بزرگ ترین بخش صورت که به سمت دوربین است را روشن می سازد.

14 broad-lighting-by-Darlene-Hildebrandt

6) نورپردازی کوتاه

نورپردازی باریک نقطه مقابل اصول استفاده ازالگوی Butterfly نورپردازی پهن است. همان طور که در عکس زیر ملاحظه می کنید، نورپردازی باریک آن طرف صورت که رو به دوربین است (و بزرگ تر به نظر می رسد) را در سایه قرار می دهد. از این سبک اغلب برای نورپردازی "مایه تیره" استفاده می گردد. در این حالت، بخش بزرگتر صورت در سایه قرار گرفته و حالتی تندیس گونه و سه بعدی به صورت می بخشد و صورت را ترکه ای تر از آن چه واقعا هست، نشان می دهد.

15 Short-lighting

در نورپردازی باریک، این بار صورت رو به منبع نور است. دقت کنید که چگونه آن طرف صورت که رو به منبع نور و از دوربین دورتر است، بیشترین نور را به خود می گیرد و سایه ها بر روی بخشی که به دوربین نزدیک تر است تشکیل می شود. به زبان ساده، در نورپردازی کوتاه، بخش بزرگتر صورت در سایه قرار می گیرد.

16 short-lighting-by-Darlene-Hildebrandt

نتیجه گیری

هر وقت بتوانید هر یک از این الگوهای نورپردازی را تشخیص داده و ایجاد کنید، آن وقت زمان و نحوه کاربرد آن ها را نیز یاد خواهید گرفت. با بررسی صورت سوژه یاد خواهید گرفت که کدام الگوی نورپردازی برای صورت های مختلف مناسب است. نورپردازی فردی که دارای صورت گرد است و می خواهد صورتش ترکه ای تر به نظر برسد، با نوازنده ی گیتار الکتریکی که می خواهد خشن و جدی به نظر برسد، فرق می کند. برای بدل شدن به یک عکاس پرتره حرفه اصول استفاده ازالگوی Butterfly ای، علاوه بر آشنایی با این الگوهای نور، باید شناخت کافی از کیفیت نور، مسیر نور و نسبت نورها نیز داشته باشید.

البته اگر بتوانید منبع نور را جابجا کنید، تغییر الگوی نورپردازی خیلی راحت تر است. با این حال اگر منبع نور اصلی خورشید یا پنجره باشد، انجام این کار خیلی سخت و بعضا ناممکن می شود. بنابراین به جای جابجا کردن منبع نور، باید موقعیت سوژه را نسبت به منبع نور تغییر دهید یا این که موقعیت دوربین یا موقعیت سوژه را عوض کنید. بنابراین اگر نمی توانید خود منبع نور را جابجا کنید، کافی است موقعیت سوژه نسبت به منبع نور را تغییر دهید.

آموزش امواج الیوت و الگوهای هارمونیک

نظریه امواج الیوت یکی از پیشروترین و جدیدترین نظریه‌های موجود در بازارهای مالی است که توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 مطرح شد.

الیوت پس از بازنشستگی به دلیل بیماری، به منظور پر کردن وقت خود شروع به مطالعه نمودارهای ماهانه، هفتگی، روزانه، ساعتی اصول استفاده ازالگوی Butterfly و 30 دقیقه‌ای شاخص‌های مختلف برای 75 سال کرد و پس از انجام تحقیقات بسیار، نظریه خود را ارائه داد.

این نظریه یک روش تحلیل تکنیکال است که به دنبال کشف الگوهای قیمت بلندمدت مربوط به تغییرات احساسات سرمایه‌گذاران و روانشناسی آنان و استفاده از آن جهت پیش‌بینی جهت حرکت قیمتی در بازارهای مالی از جمله بازار سهام و آتی است.

نظریه امواج الیوت هارمونیک در سال 1935 زمانی مشهور شد که الیوت پیش‌بینی اعجاب انگیز خود را درباره اتمام روند نزولی بازار سهام که مخالف با نظر دیگر فعالین بازار بود، اعلام کرد.

پس از آن این نظریه تبدیل به یکی از مهم‌ترین اصول سرمایه‌گذاری برای هزاران مدیر سهام، بازرگان و سرمایه‌گذار خصوصی شده است به طوری که شرکت Elliott Wave International بزرگترین شرکت تجزیه و تحلیل مالی و پیش‌بینی بازار مستقل در جهان است که تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی بازار را بر اساس اندیکاتور امواج الیوت انجام می‌دهد.

الیوت قوانین حاکم بر نمودارهای قیمتی را پیدا کرده و نحوه شناسایی، پیش‌بینی و استفاده از این الگوهای موجی را توصیف کرد. این نتایج در کتاب "R.N. Elliott's Masterworks" ، که در سال 1994 منتشر شده است، پوشش داده شده است. الیوت همچنین یادآوری می‌کند که این الگوها اطمینانی در مورد حرکت قیمت در آینده را ارائه نمی‌دهند، بلکه به منظور کمک به پیش‌بینی احتمالی حرکات بعدی در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این الگوها می‌توانند همراه با سایر اشکال تحلیل تکنیکال، از جمله شاخص‌های اصول استفاده ازالگوی Butterfly اصول استفاده ازالگوی Butterfly تکنیکالی، برای شناسایی فرصت‌های ویژه مورد استفاده قرار گیرند و به همین دلیل است که معامله‌گران ممکن است برداشت‌های متفاوتی از ساختار امواج الیوت هارمونیک بازار در یک زمان مشخص داشته باشند.همچنین باید توجه داشت که مهم‌ترین مزیت الگوهای امواج الیوتی پیش‌بینی دقیق تراز قیمتی در آینده بازار است که به نوعی نقص سیستم‌های تحلیل کلاسیک به شمار می‌آید.

یکی دیگر از روش‌های تحلیلی که در واقع نشات گرفته از سیستم معاملاتی الیوت است، الگوهای هارمونیک می‌باشد. نظریه اصلی الگوهای هارمونیک بر اساس حرکات قیمت-زمان شکل گرفته است که بر پایه روابط نسبت فیبوناچی و تقارن آن در بازارها می‌باشد که با ارائه الگوهای قیمتی بر اساس نسبت‌های فیبوناتچی سعی بر پیش‌بینی اتمام روند اصلاحی بازار دارد.

در این دوره از آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته که نیازمند تسلط بر تحلیل تکنیکال کلاسیک و آموزش حرفه‌ ای ایچیموکو می‌باشد، ابتدا قوانین و اصول پایه‌ای امواج الیوت به صورت مفصل بسط و شرح داده شده و در هر مرحله با بیان مثال‌های مفصل، به تفهیم و آموزش اصول و قوانین امواج الیوت و الگوهای هارمونیک پرداخته شده است.

در این دوره پس از یادگیری اصول و قوانین امواج الیوت، به بررسی و آموزش تمامی الگوهای هارمونیک ساده و پیشرفته به همراه مثال پرداخته می شود و در انتها نیز به منظور جمع‌بندی و ایجاد سیستم معاملاتی مناسب برای معامله‌گران به بررسی چند مثال و ترکیب سیستم معاملاتی الیوت، ایچیموکو و کلاسیک پرداخته شده تا معامله‌گر به خوبی توانایی تنظیم و به کارگیری سیستم‌های معاملاتی مختلف را پیدا کند.

در نهایت به منظور صرفه‌جویی در وقت معامله‌گران برای پیدا کردن سهام مناسب، به بیان اهمیت و آموزش فیلترنویسی در بورس ایران و آموزش بورس پرداخته شده است.بطور کلی در آموزش امواج الیوت مکتب‌خونه به بیان فیلترنویسی امواج الیوت، قوانین امواج الیوت، موج شمار الیوت،اندیکاتور امواج الیوت، الگوهای امواج الیوت، نحوه شمارش امواج الیوت با اندیکاتور و. می‌پردازیم. در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا بیشتر درباره امواج الیوت دانش کسب کنید و با ذهن بازتری دوره آموزشی را شروع کنید.

Spell Maker روی کامپیوتر ویندوز

Play Free Online Games

پیش نمایش برنامه ([همه را ببین 5 اسکرین شات ها])

به دنبال راهی برای دانلود Spell Maker برای رایانه شخصی ویندوز 11/10/8/7? پس شما در جای درستی هستید. به خواندن این مقاله ادامه دهید تا بدانید چگونه می توانید یکی از بهترین ها را دانلود و نصب کنید. معمایی بازی Spell Maker برای کامپیوتر.

اکثر برنامه های موجود در فروشگاه Google Play یا iOS Appstore منحصراً برای سیستم عامل های تلفن همراه ساخته شده اند. اما آیا می دانید حتی اگر نسخه رسمی پلتفرم رایانه شخصی در دسترس نباشد، همچنان می توانید از هر یک از برنامه های اندروید یا iOS مورد علاقه خود بر روی لپ تاپ خود استفاده کنید؟ بله، آنها از چند ترفند ساده خارج می شوند که می توانید از آنها برای نصب برنامه های اندروید بر روی دستگاه های ویندوز و استفاده از آنها همانطور که در تلفن های هوشمند اندرویدی استفاده می کنید استفاده کنید..

در اینجا در این مقاله، ما راه های مختلف را فهرست می کنیم دانلود Spell Maker روی کامپیوتر در یک راهنمای گام به گام بنابراین قبل از پرش به آن، اجازه دهید مشخصات فنی را ببینیم Spell Maker.

Spell Maker برای کامپیوتر - مشخصات فنی

نامSpell Maker
تاسیسات+۱۰۰
توسعه یافته توسطDraw it - Draw One Part

Spell Maker در بالای لیست قرار دارد معمایی دسته بندی برنامه ها در گوگل پلی استور امتیاز و نقدهای واقعاً خوبی دریافت کرده است. در حال حاضر, Spell Maker برای ویندوز گذشت +۱۰۰ بازی تاسیسات and 0 ستاره میانگین امتیازات مجموع کاربران.

Spell Maker دانلود برای کامپیوتر لپ تاپ ویندوز 11/10/8/7:

اکثر برنامه های این روزها فقط برای پلتفرم موبایل توسعه یافته اند. بازی‌ها و برنامه‌هایی مانند PUBG، Subway surfers، Snapseed، Beauty Plus و غیره فقط برای پلتفرم‌های اندروید و iOS در دسترس هستند. اما شبیه سازهای اندروید به ما این امکان را می دهند اصول استفاده ازالگوی Butterfly که از همه این برنامه ها در رایانه شخصی نیز استفاده کنیم..

بنابراین حتی اگر نسخه رسمی Spell Maker برای رایانه های شخصی موجود نیست، همچنان می توانید با کمک شبیه سازها از آن استفاده کنید. در اینجا در این مقاله، ما دو تا از شبیه سازهای محبوب اندروید را برای استفاده به شما معرفی می کنیم. Spell Maker روی کامپیوتر.

Spell Maker دانلود برای کامپیوتر ویندوز 11/10/8/7 – روش 1:

Bluestacks یکی از جالب‌ترین و پرکاربردترین شبیه‌سازها برای اجرای برنامه‌های اندروید بر روی رایانه شخصی ویندوز شماست. نرم افزار Bluestacks حتی برای سیستم عامل مک نیز موجود است. ما قصد داریم در این روش از Bluestacks برای دانلود و نصب استفاده کنیم. Spell Maker برای کامپیوتر ویندوز 11/10/8/7 لپ تاپ. بیایید راهنمای نصب گام به گام خود را شروع کنیم.

 • مرحله 1: اگر قبلاً آن را نصب نکرده اید، نرم افزار Bluestacks را از لینک زیر دانلود کنید. – دانلود بلواستکس برای کامپیوتر
 • گام 2: روش نصب بسیار ساده و سرراست است. پس از نصب موفق، شبیه ساز Bluestacks را باز کنید.
 • مرحله 3: در ابتدا ممکن است مدتی طول بکشد تا برنامه Bluestacks بارگیری شود. پس از باز شدن، باید بتوانید صفحه اصلی Bluestacks را ببینید..
 • مرحله 4: فروشگاه Google Play از قبل در Bluestacks نصب شده است. در صفحه اصلی، Play Store را پیدا کنید و روی نماد آن دوبار کلیک کنید تا باز شود..
 • مرحله 5: اکنون جستجو کنید بازی می خواهید روی رایانه شخصی خود نصب کنید. در مورد ما جستجو برای Spell Maker برای نصب روی کامپیوتر.
 • مرحله 6: پس از کلیک بر روی دکمه Install, Spell Maker به طور خودکار در Bluestacks نصب خواهد شد. شما می توانید بازی زیر لیست برنامه های نصب شده در بلواستکس.

اکنون می توانید فقط روی دبل کلیک کنید بازی آیکون در bluestacks و شروع به استفاده از Spell Maker بازی روی لپ تاپ شما می توانید استفاده کنید بازی به همان روشی که از آن در گوشی های هوشمند اندروید یا iOS خود استفاده می کنید.

اگر یک فایل APK دارید، در Bluestacks گزینه ای برای وارد کردن فایل های APK وجود دارد. نیازی نیست به گوگل پلی استور بروید و بازی را نصب کنید. با این حال، استفاده از روش استاندارد برای نصب هر برنامه اندرویدی توصیه می شود..

آخرین نسخه Bluestacks دارای بسیاری از ویژگی های خیره کننده است.. Bluestacks4 به معنای واقعی کلمه 6 برابر سریعتر از گوشی هوشمند سامسونگ گلکسی J7 است. بنابراین استفاده از Bluestacks روش توصیه شده برای نصب است. Spell Maker روی کامپیوتر برای استفاده از Bluestacks باید یک رایانه شخصی با حداقل تنظیمات داشته باشید. در غیر این صورت، ممکن است هنگام اجرای بازی‌های سطح بالا مانند PUBG با مشکلات بارگیری مواجه شوید.

Spell Maker دانلود برای کامپیوتر ویندوز 11/10/8/7 – روش 2:

با این حال، یکی دیگر از شبیه سازهای محبوب اندروید که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است، MEmu play است. این فوق العاده انعطاف پذیر، سریع و منحصراً برای اهداف بازی طراحی شده است. اکنون خواهیم دید که چگونه دانلود Spell Maker برای کامپیوتر ویندوز 11 یا 10 یا 8 یا 7 لپ تاپ با استفاده از MemuPlay.

 • مرحله 1: دانلود و نصب MemuPlay روی کامپیوتر شما اینم لینک دانلود برای شما – وب سایت Memu Play. وب سایت رسمی را باز کنید و نرم افزار را دانلود کنید.
 • گام 2: پس از نصب شبیه ساز، آن را باز کنید و فروشگاه Google Play را پیدا کنید بازی نماد در صفحه اصلی Memuplay. فقط روی آن دوبار ضربه بزنید تا باز شود.
 • مرحله 3: اکنون جستجو برای Spell Maker بازی در فروشگاه Google Play. رسمی را پیدا کن بازی از جانب Draw it - Draw One Part توسعه دهنده و روی دکمه Install کلیک کنید.
 • مرحله 4: پس از نصب موفقیت آمیز، می توانید پیدا کنید Spell Maker در صفحه اصلی MEmu Play.

MemuPlay یک اپلیکیشن ساده و کاربردی است. در مقایسه با بلواستکس بسیار سبک وزن است. از آنجایی که برای اهداف بازی طراحی شده است، می توانید بازی های سطح بالایی مانند PUBG، Mini Militia، Temple Run و غیره را بازی کنید..

Spell Maker برای کامپیوتر - نتیجه گیری:

Spell Maker با رابط کاربری ساده و در عین حال موثر خود محبوبیت زیادی کسب کرده است. ما دو تا از بهترین روش ها را برای نصب فهرست کرده ایم. Spell Maker روی کامپیوتر ویندوز لپ تاپ. هر دو شبیه ساز ذکر شده برای استفاده از برنامه ها در رایانه شخصی محبوب هستند. برای بدست آوردن می توانید یکی از این روش ها را دنبال کنید Spell Maker برای کامپیوتر ویندوز 11 یا ویندوز 10.

ما این مقاله را در مورد به پایان می رسانیم Spell Maker دانلود برای کامپیوتر با این. اگر در هنگام نصب شبیه سازها سؤالی دارید یا با مشکلی مواجه شدید Spell Maker برای ویندوز, از طریق نظرات به ما اطلاع دهید ما خوشحال خواهیم شد که به شما کمک کنیم!

معرفی الگوهای هارمونیک و کاربرد آن در بورس

معرفی الگوهای هارمونیک و کاربرد آن در بورس

ساعد نیوز: الگوهای تکرار شونده یا هارمونیک که اساس آن بر مبنای نظریه لئوناردو فیبوناچی دانشمند و محقق سرشناس ایتالیایی و کاشف نظریه اعداد طلایی که به نام همین فرد نیز نام گذاری شده، استوار است. همچنین مبنای تحلیل تکنیکال بررسی روند معنادار موج‌های قیمتی و شناسایی روابط کمی، ریاضی و هندسی بین آن‌ها است.

الگوهای تکرار شونده یا هارمونیک که اساس آن بر مبنای نظریه لئوناردو فیبوناچی دانشمند و محقق سرشناس ایتالیایی و کاشف نظریه اعداد طلایی که به نام همین فرد نیز نام گذاری شده، استوار است. همچنین مبنای تحلیل تکنیکال بررسی روند معنادار موج های قیمتی و شناسایی روابط کمی، ریاضی و هندسی بین آن ها است که با گذشت زمان و حصول سابقه تاریخی روندهای قیمتی و تحلیل و بررسی روابط مکرر آن، قواعدی حاصل شد که الگوی هارمونیک و یا فیبوناچی یکی از مصادیق شاخص آن است. تلفیق این الگو با روندهای قیمتی، فیبوناچی تریدینگ را پایه گذاری نمود که به پیش بینی نقاط بازگشتی نمودارهای قیمتی (PRZ) سهولت بخشد.

الگو های هارمونیک الگو هایی تکراری هستند که در نمودار های قیمت پدیدار می شوند و ما با شناسایی و تشخیص آنها می توانیم آینده ی قیمت سهام را پیش بینی کنیم و سود های بسیار مناسبی ببریم. الگوهای هارمونیک از مباحث تحلیل تکنیکال می باشند و منبع اصلی اطلاعاتی برای این الگو ها نمودار قیمت سهم می باشد.در تحلیل تکنیکال رفتار گذشته نمودار سهام حائز اهمیت بسیاری است. رفتار نمودار نیز حاصل معاملات و رفتار تک تک افراد فعال در بازار می باشد پس در نتیجه هر روند و تغییر و رفتاری در نمودار قیمت از رفتار معامله گران نشات گرفته است.

سری فیبوناچی

اگر به ریاضیات علاقه داشته باشید، حتما با "سری فیبوناچی" آشنا هستید. سری فیبوناچی رشته ای از اعداد است که در آن اعداد غیر از دو عدد اول با محاسبه ی مجموع دو عدد قبلی ایجاد می شوند.
اولین اعداد سری فیبوناچی عبارت اند از:
۰٬ ۱٬ ۱٬ ۲٬ ۳٬ ۵٬ ۸٬ ۱۳٬ ۲۱٬ ۳۴٬ ۵۵٬ ۸۹٬ ۱۴۴٬ ۲۳۳٬ ۳۷۷٬ ۶۱۰٬ ۹۸۷٬ ۱۵۹۷٬ ۲۵۸۴٬ ۴۱۸۱
"عدد فی" از دنباله ی فیبوناچی مشتق شده است، تصاعد مشهوری که شهرتش تنها به این دلیل نیست که هرجمله با مجموع دو جمله ی پیشین خود برابری می کند. بلکه به این دلیل است که خارج قسمت هر دو جمله ی کنار هم خاصیت حیرت انگیزی نزدیک به عدد 1.618 را دارد که به "نسبت طلایی" مشهور است.اعداد فیبوناچی در هستی کشف شده اند. در قسمت لاک حلزون از زاویه فی استفاده شده است. شاخ و برگ درخت ها به صورت تصادفی در جهات مختلف رشد نمی کنند. اندازه گیری زاویه شاخه ها نشان می دهد که در الگوی رشد آن ها، نظمی شبیه دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی وجود دارد. درختان با پیروی از این نوع الگوی رشد، قادرند درصد بیشتری از نور خورشید را جذب کنند.

آنالیز دنباله اعدا فیبوناچی در تمام بازار ها و در هر بازه زمانی ای قابل انجام است. ایده اولیه در استفاده از این دنباله ها این است که نقاط بازگشتی کلیدی، عقب نشینی ها، اوج گرفتن ها و نوسانات رو به بالا و پایین را تشخیص دهیم.در الگوهای هارمونیک با یک سری ساختار هندسی سر و کار داریم که از دنباله فیبوناچی استفاده می کنند. فهم این الگوها یک فرصت های خاص و فوق العاده ای را در اختیاران فعالان بازار بورس قرار می دهد؛ زیرا با استفاده از آن ها می شود روند های قیمتی را پیش بینی کرده و و نقاط بازگشتی را مشخص کرد. معامله گران بورس با استفاده از این الگوها می توانند نقاط ورود، توقف و اهداف قیمتی خود را تعیین کنند.

لیست الگوهای هارمونیک

1- AB=CD صعودی و نزولی

2- ABC صعودی و نزولی

3- اصول استفاده ازالگوی Butterfly الگوی 3-Drives صعودی و نزولی

4- الگوی گارتلی صعودی و نزولی

5- الگوی پروانه صعودی و نزولی

6- الگوی خفاش صعودی و نزولی

7- الگوی کوسه صعودی و نزولی

8- الگوی خرچنگ صعود و نزولی

9- الگوی سایفر صعودی و نزولی

الگوهایی هارمونیک (فیبوناچی) معمولاً پس از یک افزایش یا کاهش بزرگ مصور می گردند و انواع مختلفی داشته که اهم آن ها در ادامه بیان می شود.ادر ابتدا به معرفی الگویی پایه که الگوی مادر نیز نامیده می شود می پردازیم. این الگو به نام الگوی AB=CD نام دارد و در دو حالت بدین شرح در نظر گرفته می شوند:

الگوی مادر یا AB=CD هارمونیک

این الگو بنام الگوی مادر هم معروف و به وفور در بازار دیده میشه الگوی ایده آل یکی ازدو حالتهای شکل زیر میباشد: ab=cd.

الگوی Bullish AB= CD

که همان الگوی گاوی یا صعودی است و در آن کف های قیمتی در محدوده ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ و سقف های قیمتی در محدوده ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ (تارگت) خواهد اصول استفاده ازالگوی Butterfly بود.

الگوی Bearish

این الگو که اصطلاحاً به الگوی خرسی یا کاهشی معروف است؛ دارای سقف های قیمتی در بازه ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ و کف های قیمتی در بازه ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ خواهد بود.

این الگو ساده ترین و ابتدایی ترین نوع الگوهای هارمونیک است که به اشکال متعددی مانند: گارتلی(Gartley)، خفاش (Bat)، پروانه (Butterfly)، خرچنگ (Crab)، کوسه (shark)، سایفر(cypher)، الگوی nen-star، الگوی wolfi wava هستند که جزء تکنیک های تخصصی تحلیل تکنیکال به حساب می آید؛ در این متن به طور کامل به بررسی الگوی مادر هارمونیک خواهیم پرداخت.

الگوی AB=CD به دو دسته نزولی و صعودی تقسیم می شوند:

از این الگو می توان در کانال های موازی و ساختارهای کانالیزه بهره بیشتری برد. کانال های موازی به زبان ساده وضعیتی است که قیمت بین دو خط موازی در حال نوسان است و با دیدن حرکت گذشته قیمت می توان به پیش بینی حرکت قیمت بین این دو خط موازی در آینده پرداخت. (همین دو الگوی ساده مبنای سیستم های معاملاتی بسیار گران قیمتی در دهه های گذشته بوده است.)

در نظر داشته باشید حرکت قیمت همیشه دقیقاً به اندازه AB=CD نیست و گاهی اوقات کمتر است اما بر اساس این الگو می توان نقاط بازگشتی را شناسایی کرد.

ویژگی های الگوی AB=CD:

 1. برابری طول AB و CD
 2. اصلاح موج BC به میزان ۶۱% و یا ۷۸% فیبوناچی
 3. اکستنشن موج BC به نسبت ۱۶۱٫۸% و یا ۱۲۷٫۲% فیبوناچی برای تشکیل موج CD
 4. برابری در میزان زمان تشکیل شدن دو طول CD و AB.
 5. وجود واگرایی بین دو نقطه B و D

توجه به این نکته ضروری است که معمولاً الگوی AB=CD در اصلاح ها اتفاق میفتد و برای معامله در جهت روند اصلی بازار مورداستفاده قرار می گیرد. شکل های زیر دو مثال از الگوی AB=CD در دو حالت نزولی و صعودی است.

الگوی AB=CD در حالت صعودی

لگوی AB=CD در حالت نزولی

AB=CD ایده آل:

در این الگو، تشکیل موج CD به اندازه AB زمان برده است و این دو موج ازنظر زمانی یکسان هستند.در این الگو BC می تواند به اندازه %۶۱٫۸ تا %۷۸٫۶ موج AB را اصلاح کند. در این صورت موج CD می تواند به اندازه %۱٫۶۱۸ تا %۱٫۲۷ برابر موج BC را برود.نکته مهم و قابل توجه موازی بودن دو موج AB و CD است. درصورتی که این دو موج باهم موازی باشند و شیب یکسانی داشته باشند، اعتبار الگو بیشتر است و باقدرت بیشتری عمل می کند.

این الگو یکی از انواع الگوهای بازگشتی است. نکته مهم این است که به منظور استفاده از این پترن در معاملات، بهترین نوع معامله می تواند خرید در نزدیکی نقاط A یا C و فروش در نزدیکی نقاط B یا D است.این الگو معمولا به دو حالت زیر اتفاق می افتد

طول BC بازگشتی دارای درصدی بین 38.2 تا 88.6 درصد است. نقطه D که در اینجا همان PRZ است، جهت قیمت تغییر کرده و در میان دو نسبت 113 تا 261.8 درصد قرار می گیرد.تارگت یا هدف ها در الگوی AB-CD معمولا یکی از نسبت های زیر هستند:

مثلا درصورتی که 61.8 درصد از AB توسط BC اصلاح شد، هدف نقطه D باید روی سطح 161.8 درصد از BC واقع شود. از بین نسبت های ذکر شده در جدول فوق، حالت های ایده آل برای الگوی AB=CDS در سطوح اصلاحی 61.8 و 78.6 درصد قرار دارند.در آموزش الگوهای هارمونیک، به منظور یافتن بهترین ناحیه PRZ می توان ابزار فیبوناچی پروجکشن بر روی موج AB را بکار برد. ناحیه ای که همپوشانی فیبوناچی مناسبی در آن ایجاد شود، نقطه PRZ احتمالی درنظر گرفته می شود. با اتصال نقاط A-B-C به یکدیگر، ناحیه نقطه D بطور کامل مشخص می شود.

طورکلی در مباحث آموزش الگوهای هارمونیک، الگوهای هارمونیک یا فیبوناچی به ۲ دسته صعودی و نزولی طبقه بندی می شوند. یعنی هریک از الگوهای هارمونیک، ۲ حالت صعودی و نزولی دارند.معمولا این الگوها، در انتهای امواج صعودی یا نزولی تشکیل شده و موجب تغییر در روند می شوند. علاوه براین، اگر این الگوها در بازه های زمانی بالاتری شکل بگیرند، دارای اعتبار بالاتری خواهند بود. بنابراین، روند بلندمدت را مشخص می کنند.شکل گیری این الگوها در انتهای موج های صعودی یا اصلاحی بسیارمهم است. زیرا اگر بتوانید این الگوها را قبل از پایان یافتن موج صعودی یا نزولی شناسایی کنید، قادرید با فاصله زمانی مناسب قبل از بازار، از این روند خارج شوید یابه آن ورود پیدا کنید.

PRZ چیست؟

Potential Reversal Zone یا PRZ محدوده ای هست که احتمال تغییر روند از این محدوده بسیار زیاد است. این ناحیه از تجمع چند تراز فیبوناچی بدست می آید .یکی از تاییدیه های مهم در نقطه PRZ برای بازگشت قیمت واگرایی ها هستند. صرف تشکیل الگو دلیلی برای ورود به معامله نیست و حتما باید در منطقه PRZ دلیل محکمی برای برگشت قیمت داشته باشیم. که یکی از گواه های قوی در این منطقه واگرایی و شکست خط روند میباشد. این واگرایی ممکن است در همان تایم فریمی که تحلیل انجام شده باشد یا یکی دو تایم پایینتر. هر چقدر الگوهایی که شکار میکنیم در تایمهای بالا باشد مثل تایم 03 دقیقه تا ماهانه الگو از اعتبار بیشتری برخورد است . تلفیق الگوهای هارمونیک با سه رکن اصلی بازار (قیمت – الگو -زمان ) درصد موفقیت را بالا میبرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.