تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بورس


بررسی میزان اثرپذیری نوسانات شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران و دوبی از نوسانات قیمت جهانی نفت خام (WTI)

یکی از اجزای مهم بازارهای مالی بورس اوراق بهادار است که یک بازار متشکل رسمی خرید و فروش سهام تحت قوانین خاص است. نوسان به‌عنوان یک عامل مؤثر در تعیین ریسک سرمایه ­ گذاری، می ­ تواند نقش مهمی در تصمیم ­ گیری سرمایه ­ گذاران ایفا کند. یک تخمین مناسب از نوسانات قیمت سهام در یک دوره سرمایه ­ گذاری نقطه آغازین بسیار مهمی در کنترل ریسک سرمایه ­ گذاری است. یکی از عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت سهام قیمت نفت و نوسانات نفتی است. نفت و فرآورده ­ های آن به‌عنوان مهمترین منبع انرژی در فرآیندهای تولیدی در جهان مورد استفاده قرار می­گیرد، از این رو نوسان ­ ها در قیمت نفت می ­ تواند بر هزینه تولید و سودآوری شرکت ­ های تولیدی اثرگذار باشد. نفت برای برخی کشورهای صادرکننده مهمترین منبع درآمدی است و قیمت نفت و نوسان ­ های آن می ­ تواند بر بازار سرمایه اثر بگذارد، به‌طوری‌که در بسیاری از کشورها که مدیریت درآمد نفتی مناسبی ندارند افزایش قیمت نفت با افزایش درآمد دولت و افزایش پایه پولی همراه شده که آثار تورمی دارد. بنابراین در این مقاله ، به بررسی میزان اثرپذیری نوسانات شاخص قیمت سهام تهران و شاخص سهام دوبی از قیمت جهانی نفت خام با استفاده از داده­های ماهانه طی دوره زمانی 2004-2016 و همچنین روش اقتصادسنجی گارچ چندمتغیره است. براسـاس نتایج پژوهش نوسانات قیمت جهـانی نفت خام اثر مثبت و معنی ­ داری بر نوسانات شاخص بورس دوبی دارد، همچنین نوسانات قیمت جهانی نفت خام اثر مثبت و معنی ‌ داری بر نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار تهران دارد. از سویی نوسانات شاخص بورس دوبی اثر مثبت و معنی‌داری بر نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار تهران دارد .

کلیدواژه‌ها

  • نوسانات قیمت جهانی نفت خام
  • نوسانات شاخص بورس تهران
  • شاخص سهام دبی
  • گارچ چند متغیره

20.1001.1.23222530.1396.6.22.8.7

عنوان مقاله [English]

The amount of influence fluctuations in the price index of Tehran Stock Exchange and Dubai fluctuations in oil prices (WTI)

نویسندگان [English]

  • mohammad hasan fotros 1
  • maryam hoshidari 2

One of the most important markets in each economy is capital markets. Undoubtedly, the conditions of these markets are influenced by other sectors and can affect other sectors of the economy. The stock market is one of the components of the capital market, and as part of the economy, its function is that if this market does not have a logical relationship with other sectors, then problems and deficiencies will arise in its operation. In the capital market, widespread fluctuations lead to the arrival and departure of a massive amount of capital. The Stock Exchange, an officially organized market for the purchase and sale of shares of companies under certain terms and conditions. The oil industry has always had a financial role in the economy, and its main function is to provide the currency needed by the countries. The economies of countries that rely heavily on oil revenues and foreign exchange earnings, the oil price fluctuations that originate from exogenous developments and the control of outside economic policymakers, are the largest source of disruption to the economies of the countries. Oil revenues are fluctuating. Therefore, fluctuation is one of the most important issues in the financial markets of the world. Oscillation, as an effective factor in determining the risk of investment, can play an important role in the decision making of investors. An appropriate estimation of stock price fluctuations or arbitrage transactions in an investment period is a very important starting point in controlling investment risk. One of the factors influencing the stock price index is oil prices and oil price fluctuations. Oil and its products are used as the most important source of energy in world production processes. Fluctuations in oil prices can affect the cost of production and profitability of manufacturing companies. Oil is considered to be the most important source of income for some of the exporting countries, and the price of oil and its fluctuations from this channel can also affect the real sector as well as the capital market, so that in many countries that do not have a good oil revenue management the price of oil has been accompanied by an increase in government revenues and an increase in the monetary base that has an impact on inflation. Increasing inflation also has a positive impact on stock prices; the World Oil Index is one of the most important indicators affecting economic factors and political factors in each country. The global oil price, as a powerful exogenous variable, is influenced by many macroeconomic variables, including the stock price index. The explanation of such a relationship is the policy makers' guideline in monetary and foreign policy directives. Therefore, the main focus of this paper is to examine the impact of the Tehran Stock Price Index (TEPIX) and the Dubai Dollar Index (DFM) Crude oil using monthly data over the period of 2004-2016 as well as the multivariate GARCH method. To do this, we first performed the Dickey-Fuller and Phillips-Peron stacking tests to check the variance of the variables, which is based on the results of this test at the root level of the unit, so that from all three variables, once the difference was made, and therefore all three variables with a load Mana differentiation, then we performed an ARCH test, which results in the existence of an Arch effect on the model remainders, and finally we estimated the multivariate GARCH model with the BEKK approach. According to research results, global oil price fluctuations have a positive and significant effect on the fluctuations of the Dubai stock exchange index, and the global oil price volatility has a positive and significant effect on Tehran Stock Exchange index fluctuations. On the other hand, Dubai Stock Exchange fluctuations (DFM) have a positive and significant effect on Tehran Stock Exchange Index (TEPIX) fluctuations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • World crude oil تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بورس price fluctuations
  • fluctuations in the Tehran stock index
  • stock index Dubai
  • GARCH multivariate

مراجع

ابراهیمی، محسن و شکری، نوشین (1391). «بررسی اثرات نامتقارن تکانه ی قیمتی نفت بر شاخص قیمت سهام: تشکیل و مقایسه فواصل اطمینان خود راه انداز در توابع واکنش آنی»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 1(2): 144-115.

ابونوری، اسمعیل؛ عبداللهی، محمدرضا و حمزه، مصطفی (1391). «مدلسازی نوسانات بخش­های مختلف بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره»، فصلنامه تحقیقات مالی، 14(1): 16-1.

پیرائی، خسرو و شهسوار، محمدرضا (1388). «تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار بورس ایران»، پژوهش­های اقتصادی، 9(1): 38-21.

جعفر عبدی، اکبر (1389). بررسی ارتباط میان بازارهای سهام تهران و دبی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف.

حسینی، سید محمد و ابراهیمی، سید بابک (1392). «مدل‌سازی و سنجش سرایت تلاطم با استفاده از مدل‌های گارچ چند متغیره»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 21: 157-137.

حسن زاده، علی و کیانوند، مهران (1393). «اثر شوک‏‏ های متقارن و نامتقارن نفتی بر شاخص کل قیمتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهش های اقتصاد پولی-مالی، 21(8): 61-21.

سلیمی­فر،مصطفی و فلاحی، محمد و سیدمحمد میرهاشمی دهنوی (1394). «بررسی آثار نامتقارن شوکهای قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران»، اقتصاد پولی، مالی، 22(9): 56-29.

صمدی، سعید و خرمی­پور، علی و مصدقی، انسیه و میرمهدی، سیده اکرم (1393). «تحلیل سرایت نوسان های قیمت جهانی نفت به بازار سهام (مورد مطالعه: منتخبی از کشورهای عضو اوپک)»، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 49(3): 574-555.

صمدی، سعید؛ شیروانی مفرد، زهرا و داورزاده، مهتاب (1386). «بررسی میزان اثرپذیری شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از قیمت جهانی نفت و طلا»، فصلنامه بررسی­های اقتصادی، 4(2): 51-21.

موسایی، میثم و مهرگان، نادر و امیری حسین (1389). «رابطه بازار سهام و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران»، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 18(54): 94-73.

Arouri, M. E. H., & Fouquau, J. (2009). On the short-term influence of oil price changes on stock markets in GCC countries: linear and nonlinear analyses. ArXiv preprint arXiv: 0905.3870.‏

Baba, Y.; Engle, R.F.; Kraft, D. and Kroner, K. (1990); Multivariate Simultaneous Generalized ARCH. Unpublished Manuscript, University of California, and San Diego.

Bollerslev, T. (1986); “Generalized Autoregressive Conditional Hetero-skedasticity”. Journal of Econometrics, 31: 307-327.

Bollerslev, T. (1990); “Modelling the Coherence in Short-Run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized ARCH Model”. The Review of Economics and Statistics, 72(3): 498-505.

Bollerslev, T.; Engle, R.F. and Wooldridge, J.M. (1988); “A Capital Asset Pricing Model with Time-Varying Covariances”. Journal of Political Economy, 96(1): 116-131.

Brooks, C., & Henry, Ó. T. (2000). Linear and Non-Linear Transmission of Equity Return Volatility: Evidence from the US, Japan and Australia. Economic Modelling, 17(4), 497-513. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0264-9993 (99)00035-8

Chaibi, A. and Gomes, M. (2013). “Volatility Spillovers between Oil Prices and Stock Returns: A Focus on Frontier Markets, Working Paper”, IPAG Business School, 34: 1-17.

Chou, R. Y., Lin, J., & Wu, C. (1999). Modeling the تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بورس تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بورس Taiwan Stock Market and International linkages. Pacific Economic Review, 4(3), 305-320.

Cong, R. G., Wei, Y. M., Jiao, J. L., & Fan, Y. (2008). Relationships between oil price shocks and stock market: An empirical analysis from China. Energy Policy, 36(9), 3544-3553.‏

Engle, R. F., Ng, V. K., & Rothschild, M. (1990). Asset pricing with a factor-ARCH covariance structure: Empirical estimates for treasury bills. Journal of Econometrics, 45(1-2), 213-237.‏‏

Fayyad, A. and Daly, K. (2011); “The impact of oil price shocks on stock market returns: comparing GCC countries with the UK and USA”. Emerging Markets Review, 12(1): 61-78.‏

Filis, G.; Degiannakis, S. and Floros, Ch. (2011); “Dynamic Correlation between Stock Market and oil Prices: The Case of oil-importing and oil-exporting countries”. International Review of Financial Analysis, 20: 152-164.

Golob, J., (1994), "Does Inflation Uncertainty Increase with Inflation?"Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review 79:pp. 27-38.

Ibrahim, M.H. (1999), "Macroeconomic Variables and Stock Prices in Malaysia: An Empirical Analysis", Asian Economic Journal, Vol. 13, PP. 219-231.

Joo, Y. C., & Park, S. Y. (2017). Oil prices and stock markets: Does the effect of uncertainty change over time?. Energy Economics, 61, 42-51.‏

Khalfaoui, R.; Boutahar, M. and Boubaker, H. (2015); “Analyzing volatility spillovers and hedging between oil and stock markets: Evidence from wavelet analysis”. Energy Economics, 49: 540-549.‏

Li H. (2007). International Linkages of the Chinese Stock Exchanges: A Multivariate GARCH Analysis. Applied Financial Economics, 17, 285-297.

Miller, J. I., تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بورس & Ratti, R. A. (2009). Crude oil and stock markets: Stability, instability, and bubbles. Energy Economics, 31(4), 559-568.‏

Miller, K. & G. Show Fang (2001), "Is There a Long-Run Relationship beween Stock Returns and Monetary Variables: Evidence from an Emerging Market", Applied Financial Economics, Vol. 11, PP. 641-649

Morley, B., & Pentecost, E. J. (2000). Common trends and cycles in G-7 countries exchange rates and stock prices. Applied Economics Letters, 7(1), 7-10.‏

Rault, C.; Arouri M. (2009); Oil Prices and Stock Markets: What Drives What in the Gulf Corporation Council Countries, William Davidson Institute Working Papers Series wp960, William Davidson Institute at the University of Michigan.

Valdés, A. L., Fraire, L. A., & Vázquez, R. D. (2016). A copula-TGARCH approach of conditional dependence between oil price and stock market index: the case of Mexico. Estudios económicos, 31(1), 47-63.‏

تاثیر قیمت نفت بر بورس ایران

نفت یکی از مهمترین کالاهای استراتژیک ایران است. قیمت نفت یا همان طلای سیاه تحت تاثیر عوامل مختلفی است و بر قیمت بسیاری از کالاها و بازارها تاثیر می گذارد. نوسانات قیمت جهانی نفت تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی بر صنایع بورسی و بازار بورس دارد. قیمت سهام شرکت‌ها مطابق با نوسانات قیمت نفت تغییر می کند و همین عامل شاخص کل بورس را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. فعالیت بیشتر صنایع مختلف و تولید محصولات آنها بر پایه نفت و مشتقات نفتی است و با افزایش قیمت نفت، به طور غیر مستقیم هزینه تولید محصولات آنها افزایش می یابد.

تاثیر تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بورس قیمت نفت بر بورس ایران

نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد ایران تاثیر چشمگیری دارد. چرا که قسمت عمده صادرات کشور ایران مختص نفت و مشتقات آن است و تقریبا ۷۰ درصد درآمد دولت از فروش نفت به دست می آید. شرکت‌های پالایشی و صنعت پتروشیمی حدوداً ۳۵ درصد ارزش بازار بورس را به خود اختصاص داده اند. پس طبیعی است که با افزایش قیمت نفت سود آنها بیشتر شود.

هنگامی که قیمت نفت افزایش پیدا می کند، به همان نسبت نیز درآمد ارزی دولت زیاد می شود، چرا که همانطور که گفتیم هفتاد درصد درآمد دولت از فروش نفت به دست می آید. اگر بر درآمد حاصله از فروش نفت در ایران مدیریت درستی نشود، ممکن است پایه پولی کشور افزایش پیدا کند که تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بورس همین باعث ایجاد تورم در کشور می شود. البته تورم در رشد شاخص بورس هم تاثیر زیادی دارد.

هنگامی که به علت افزایش درآمد دولت بدست آمده از فروش نفت تورم ایجاد شود، در این زمان دولت کلیه مخارج خود را نیز افزایش می دهد. اگر به صورت ناگهانی قیمت نفت کاهش پیدا کند، در آمد دولت نیز کم می شود و این در حالیست که مخارج دولت افزایش پیدا کرده است.

در چنین مواقعی بهترین راه حل برای جبران کسری درآمد، چاپ و تولید پول است که همین امر به نوبه خود باعث ایجاد تورم در کشور می شود.

البته در شرایط کنونی دولت هنگامی که درآمدش افزایش پیدا می کند، مازاد درآمد حاصله را در صندوق ارزی ذخیره می کند تا چنین مشکلاتی پیش نیاید.

صنایع دیگر مانند فلزات اساسی، سیمان و. با بالارفتن بهای نفت متضرر می‌شوند، زیرا هزینه های انرژی آنها که از طریق نفت تامین می شود، بیشتر شده و عملکرد این صنایع بزرگ روی شاخص بورس اثر مستقیم می‌گذارد.

تاثیر کاهش قیمت نفت بر بورس

از آنجایی که ایران یکی از صادرکنندگان نفت جهان به حساب می‌آید و شرکت‌های پالایشگاهی و پتروشیمی در بازار بورس ایران سهم بسزایی دارند، اقتصاددانان زیادی اعتقاد دارند که کاهش بهای نفت خام باعث کسری بودجه کشور شده و بر بودجه عمومی تأثیر مستقیم دارد، اما برای برخی صنایع وابسته به نفت و مشتقات آن، کاهش قیمت نفت موجب کم شدن هزینه های تولید شده می شود که نهایتا قیمت محصول تمام شده کاهش پیدا می کند و باعث سودآوری این صنایع می شود.

تاثیر افزایش قیمت نفت بر بورس ایران

بالا رفتن بهای نفت درآمد زیادی را وارد کشور می‌کند. حال باید بدانیم که این درآمد خرج چه کاری در کشور می‌شود. اگر دولت، کالا و خدمات داخلی را به مردم ارائه دهد، ثروت عمومی افزایش پیدا می‌کند و همین امر باعث رونق اقتصادی و افزایش تقاضا برای سرمایه، کار،تجارت و.. می شود که این امر به نوبه خود موجب رشد شاخص بورس نیز می شود. البته اگر درآمد حاصله خوب مدیریت نشود، باعث ایجاد تورم در کشور می شود. در کشوری مانند ایران که صادر کننده مهم نفت است بین شاخص سهام و افزایش درآمد نفتی یک رابطه معکوس وجود دارد. بیشتر کشورهای صادرکننده نفت( که اکثرا کشورهای در حال توسعه هستند ) فناوری لازم برای فرآوری نفت خام را ندارند، بنابراین نفت را به کشورهای صنعتی صادر کرده و محصولات نفتی را به کشور خود وارد می‌کنند. اگرچه افزایش بهای نفت پول زیادی را وارد کشورهای صنعتی می کند، اما بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه اثر منفی می‌گذارد. زیرا به طور عمده کشورهای در حال توسعه خود مصرف کننده های نهایی محصولات نفتی هستند.

تاثیر قیمت نفت بر بورس کالا

نوسانات قیمت نفت و محصولات پتروشیمی با بورس کالا رابطه مستقیم دارد. تغییرات قیمت نفت، بر هزینه تولید و میزان فروش تاثیر بسیاری دارد و باعث گران‌تر شدن کالاها می شود.

تاثیر قیمت نفت بر ارز

با افزایش بهای نفت ذخایر و درآمدهای ارزی نیز افزایش پیدا می کند. بانک مرکزی این ارز را از دولت خریداری کرده و در مقابل پول ملی به دولت پرداخت می‌کند که این خود باعث افزایش نقدینگی و تورم در کشور می‌شود.

رابطه قیمت نفت و شاخص‌های بورس

به طور کلی نوسانات قیمت نفت چه از نوع کاهشی، چه افزایشی و همچنین نوع فعالیت صنایع مختلف می تواند بر عملکرد صنایع و سوآوری آنها تاثیر گذاشته و نهایتا باعث تغییر قیمت سهام و شاخص بورس نیز شود.

همان‌طور که می دانید شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی از جمله شرکت هایی هستند که به‌صورت مستقیم متاثر از بهای نفت هستند.

بازار شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی به نسبت شاخص های بورسی سهم بیشتری در بازار بورس ایران نسبت به بازارهای جهانی دارند. پس مطابق با این معادله می توان چنین نتیجه گیری کرد که بورس اوراق بهادار تهران درست مانند بورس جهانی به طور مستقیم از قیمت نفت تاثیر می گیرد.

به طور کلی تغییرات و تحولات قیمت نفت و درآمدهای نفتی بر اقتصاد نفتی تاثیر زیادی دارد. به شکلی که بررسی های شوک های قیمتی نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار یا شاخص کل از پر اهمیت ترین موضوعات سرمایه گذاری در بورس است.

در طی سه دهه اخیر، تغییرات قیمت نفت تاثیر زیادی بر بازارهای مختلف از جمله بازارهای بورسی گذاشته که معیار اصلی آن شاخص سهام است. بنابراین تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بورس در چنین شرایطی بهتر است که میزان تاثیر شوک های نفتی بر بازارهای سهام مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد. دانستن این موضوع به سرمایه گذاران خارجی و داخلی کمک می کند که انتخاب مناسب تری برای سرمایه گذاری داشته باشند. این مسئله به شرکت های حساس به قیمت نفت هشدار می دهد که اقدامات احتیاطی مناسبی را لحاظ کنند. البته در نهایت به مشارکت کنندگان بازار و همچنین تحلیلگران مالی نیز کمک می کند تا تغییرات دارایی ها را بهتر درک کنند.

جمع‌بندی

ارزش بهای نفت به طور مستقیم و غیر مستقیم بر قیمت بسیاری از بازارها و کالاها تاثیرگذار است. بررسی تاثیر این تغییرات بر شاخص بورس اوراق بهادار از مهم‌ترین موضوعات برای سرمایه گذاری در بورس به شمار می رود. افزایش قیمت جهانی نفت در درازمدت موجب رشد همه شاخص‌های بازار سهام می‌شود. البته متغیرهای سیاسی بین‌المللی و همچنین قیمت فلزات جهانی نیز بر بازار بورس و سهام تاثیر فراوانی دارند. شوک‌های نفتی نیز باعث تغییرات قیمت نفت، شاخص سهام، حجم نقدینگی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بورس و تورم و نرخ ارز می شوند. بنابراین برای یک سرمایه گذاری ایمن توجه به بازار نفت جهانی اهمیت بسیاری دارد.

بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور واحد قشم، ایران.

چکیده

نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران­های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکننده­ی نفت است. بورس اوراق بهادار یکی از اصلی­ترین اجزای بازارهای مالی است که نقش مؤثری در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری می­باشد؛ بدین منظور با استفاده از تکنیک غربالگری طی سال‌های 1392-1388، تعداد 96 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران انتخاب گردیده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و از بُعد هدف از نوع تحقیقات توصیفی است که به شیوه همبستگی صورت می­گیرد. پس از جمع­آوری داده­ها، متغیرهای پژوهش محاسبه شده­اند و سپس با بهره­گیری از مدل رگرسیونی داده­های ترکیبی و الگوی اثرات تصادفی به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. نتایج آزمون فرضیه­ها نشان می­دهد که نوسانات قیمت نفت با بازده غیرعادی سهام شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران رابطه­ی معنی­داری دارد.

تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی اند. بخش نفت نه تنها به عنوان یکی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بورس تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بورس از فعالیتهای مهم اقتصادی بر سایرمتغیرهای اقتصادی تأثیر می گذارد، بلکه درآمدهای حاصل از آن نقش مهمی را به عنوان منبع مهم مالی دولت و درآمد ارزی کشور ایفا می کنند. هدف این تحقیق بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق به بررسی 3 فرضیه در دوره ی زمانی 89-1380 پرداخته شد. در این فرضیه ها، تاثیر اندازه شرکت، نوع صنعت و تاخیر زمانی در اثر گذاری نوسانات قیمت نفت خام سبک ایران بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس مورد آزمون قرار گرفت. در این راستا از رویکرد اقتصاد سنجی مالی و با استفاده از مدل garch(1,1) به بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق پرداخته شد. نتایج آزمون مذکور بیانگر این مطلب می باشدکه نوسانات قیمت نفت بر بازده شرکت ها در صنایع مختلف، با تاخیر 0 تا 5 ماه تاثیرگذار می باشد. هم چنین، با اعمال وقفه های متناسب با حجم شرکت رابطه ای معنی دار بین قیمت نفت و بازده سهام مشاهده می شود.

منابع مشابه

بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران­های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکننده­ی نفت است. بورس اوراق بهادار یکی از اصلی­ترین اجزای بازارهای مالی است که نقش مؤثری در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت­های پذیرفته شده در تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بورس بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری می­باشد؛ بدین منظور با.

تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سرمایه گذاران . اعتبار دهندگان و تحلیل گران مالی علاقمندند اطلاعات بیشتری راجع به هموارسازی سود در شرکت های سرمایه پذیر داشته باشند. بخصوص اینکه اگر این عمل بر ریسک و بازده شرکت موثر باشد. تحقیقات پیرامون هموارسازی سود توسط محققین مختلف (1966. Dapouch & Drick - ) صورت گرفته است. یکی از این تحقیقات پیرامون تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام توسط میچلسون و همکارانش است (Michelson , Wagner & Woot.

بررسی تاثیر ساختار مالی بر نوسانات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ساختار مالی سازمان‌ها یکی از موضوعات مهم تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بورس در تئوری‌های مدرن مالی می‌باشد که در سال‌های اخیر مطرح نشده، بلکه کانون توجه محققین در چند دهه اخیر بوده است. منابع مختلف تأمین مالی، انجام سرمایه‌گذاری مطلوب را ممکن ساخته و می‌توانند باعث افزایش ثروت سهامداران ‌شود؛ به همین علت شناخت منابع مختلف تأمین مالی و تأثیرات آن‌ها بر نوسانات قیمت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی رابطه.

تأثیر نوسانات قیمت نفت بر راهبرد سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

یکی از مشکلات اصلی کشورهای صادر کنندة نفت، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی می باشد و وجود نوسانات قیمت نفت و نااطمینانی حاصل از آن، این مشکل را تشدید می کند، بنابراین بررسی اثرات و پیامدهای نوسان قیمت نفت بر بخش های مختلف اقتصاد به ویژه بازار سرمایه که نشانگر رشد فعالیت­های اقتصادی کشور است، دارای اهمیت به ­سزایی می­باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر تصمیم های راهبردی سرمایه­گذ.

بررسی رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حد نوسان قیمت سهام نوعی متوقف کننده خودکار است که در بازارهای معاملات آتی و بعضی از بورس های اوراق بهادار بازارهای نوظهور استفاده می شود. این تحقیق به رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی در دوره قبل از اعلان سود در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383 تا پایان سال 1390 برای ساختن متغیر های مقطعی استفاده گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق .

تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سرمایه گذاران . اعتبار دهندگان و تحلیل گران مالی علاقمندند اطلاعات بیشتری راجع به هموارسازی سود در شرکت های سرمایه پذیر داشته باشند. بخصوص اینکه اگر این عمل بر ریسک و بازده شرکت موثر باشد. تحقیقات پیرامون هموارسازی سود توسط محققین مختلف (1966. dapouch & drick - ) صورت گرفته است. یکی از این تحقیقات پیرامون تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام توسط میچلسون و همکارانش است (michelson , wagner &am.

تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بورس

با عنایت به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و تاثیر پذیری بخش های مختلف اقتصادی از نوسانات قیمت نفت در این مقاله سعی شده است با استفاده از داده های ماهانه و برای دوره زمانی اکتبر 1997 تا مارس 2012 و مدل خود توضیح برداری ساختاری تاثیر نوسانات قیمت نفت ایران در بازارهای جهانی، بر تغییرات شاخص قیمت سهام بورس تهران مورد بررسی قرار گیرد.با تحلیل توابع واکنش آنی مشاهده می شود که شوک ساختاری افزایش تغییرات قیمت نفت تا دو دوره سبب افزایش تغییرات قیمت سهام شده است. همچنین نتایج تحلیل تجزیه واریانس، نشان داد که تغییرات قیمت نفت 5 درصد از تغییرات شاخص قیمت سهام را در بلندمدت توضیح می دهد.

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

The effect of oil price fluctuations on the stock prices index's changes in Iran: structural VAR approach. QEER 2016; 11 (47) :205-240
URL: http://iiesj.ir/article-1-402-fa.html

پایتختی اسکویی سیدعلی، شافعی احسان. بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر تغییرات شاخص قیمت سهام (بازده سهام) در ایران: رویکرد مدل خود توضیح برداری ساختاری. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي 1394; 11 (47) :240-205اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.